9.6 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Prof. dr. Matej Avbelj, rektor Nove univerze: Odprto pismo predsedniku Rektorske konference Republike Slovenije

Spoštovani prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru!

 

Na vas se obračam v vaši funkciji predsednika Rektorske konference Republike Slovenije. Kot veste, je Nova univerza že 8. avgusta 2019 vložila vlogo za polnopravno članstvo v Rektorski konferenci. Vloga vsebuje pristopno izjavo, na podlagi katere je ex lege nastopilo članstvo Nove univerze v Rektorski konferenci, ki bi morala s svojim ugotovitvenim sklepom omogočiti dejansko udeležbo Nove univerze pri izvajanju svojih pristojnosti. V skladu z 29. členom Zakona o visokem šolstvu Rektorsko konferenco namreč sestavljajo vse v Sloveniji akreditirane univerze, ki v skladu z izrecnim zakonskim besedilom za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena oblikujejo rektorsko konferenco.

Rektorska konferenca je tako nosilka javnih pooblastil, ki jih v imenu svojih univerzitetnih skupnosti in na podlagi zakona izvršuje v odnosu do institucij slovenske države. Slovenska država šteje Rektorsko konferenco v zakonodajnih postopkih za reprezentativno organizacijo vseh slovenskih univerz, javnih in zasebnih. Le na ta način lahko študentje, profesorji in raziskovalci poskrbijo, da se na institucionalni način v skladu z 58. in 44. členom ustave v demokratičnem postopku sliši tudi njihov glas.

Ker Rektorska konferenca, ki jo vodite vi, o izvedbi udeležbe na podlagi zakonitega članstva Nove univerze ni odločila v zakonitem roku dveh mesecev in, kot izhaja iz vašega zadnjega odgovora, tega ne namerava storiti niti po več kot pretečenega pol leta od naše vloge, z vašim ravnanjem na nezakonit način iz z zakonom predpisnega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izključujete 3.495 študentov, vpisanih na tri fakultete, ki so redne članice Nove univerze, in študente vpisane na štiri pridružene članice Nove univerze, kar skupaj znaša več kot 4.000 študentov, vpisanih na sedem fakultet in visokih šol. Zanje izvaja Nova univerza 21 akreditiranih, v evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS – eVŠ pri MIZŠ in v javni evidenci pri Nakvis registriranih študijskih programov.

Akademska skupnost Nove univerze obsega 86 habilitiranih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 25 znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. V tajništvih, dekanatih in v rektoratu Nove univerze ter njenih članic pa je skupaj zaposlenih 27 predstavnikov strokovnega osebja.

Tako protiustavno in nezakonito ravnanje je brez precedensa v demokratičnih državah Evropske unije. V tem prepričanju me utrjujejo moje akademske izkušnje iz ZDA, Italije in Nemčije, kjer ne boste naleteli na primer, v katerem bi univerze iz zakonsko predpisanega sodelovalnega okvira izključevale neko drugo povsem zakonito ustanovljeno in akreditirano univerzo. V samo naravo univerzitetnega poslanstva je namreč vsajeno pridobivanje, izpraševanje in ustvarjanje novega znanja na vključevalen, zares univerzalen način. Za univerze naj bi bila značilna svobodomiselnost, intelektualna odprtost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, ne pa diskriminacija, izključevanje in šikaniranje, ki ima vse znake neustavnega in protizakonitega ravnanja.

Seveda je samo po sebi razumljivo, da delovanje in odločanje nezakonito sestavljene Rektorske konference ni samo pravno nepravilno, ampak je tudi pravno neupoštevno (nično) in ne more imeti javnoveljavnih učinkov, ki in kot jih ureja zakon. Rektorska konferenca se je s svojim arbitrarnim in diskriminatornim ravnanjem sama postavila izven zakona in postala to, za kar se v svojem pravilniku tudi sama razglaša: neformalna združba nekaterih rektorjev; in dodajamo: ki si samovoljno prilaščajo javna pooblastila.

Vaše ravnanje presega zgolj poseg v pravice in interese univerzitetne skupnosti Nove univerze. Zaradi njegove elementarne nezdružljivosti z univerzitetnim poslanstvom se mora z njim seznaniti vsa slovenska in tudi relevantna tuja javnost. Ko se z zakonom predpisana univerzitetna skupnost, kot je v tem primeru rektorska konferenca, spremeni v arbitrarno sredstvo diskriminacije, izključevanja, nezakonitega in neustavnega ravnanja v odnosu do drugih univerz, njihovih študentov, profesorjev in raziskovalcev, ima namreč vsa demokratična javnost pravico to vedeti in hkrati tudi dolžnost na to se odzvati. Pri tem pa vaša dolžnost zakonsko skladnega ravnanja ostaja nespremenjena in vas ponovno vabim ter zdaj tudi javno pozivam, da jo vendarle in čim prej tudi izpolnite.

prof. dr. Matej Avbelj, Rektor Nove univerze

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine