11.5 C
Ljubljana
nedelja, 29 maja, 2022

Boris Kupec: »Klasičnega sistema preskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti ne bo več«

Piše: Vida Kocjan

Boris Kupec je predsednik uprave Elektra Celje. Z njim smo se pogovarjali o poslovanju družbe pa tudi o načrtih in razvoju energetike v prihodnje.

Demokracija: Maja leta 2020 ste začeli drugi mandat, katere cilje ste si zastavili?

Kupec: Elektro Celje je eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v državi in je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje in bogata strokovna znanja na področju distribucije električne energije. Sto let upravljanja z energijo, vlaganja v razvoj in tehnologijo, širjenja obzorij znanja in izkušenj so Elektro Celje zgradili v sodobno in uspešno podjetje za distribucijo električne energije. Smo na poti trajnostnega razvoja, ki je tlakovana z vrednotami in načeli družbene odgovornosti, kakovosti, zanesljivosti in strokovnosti. Z zaupanjem vase in s sprejemanjem pravih odločitev bomo na tej poti vztrajali tudi v prihodnje.

Ob nastopu drugega mandata so bile moje ključne usmeritve zgraditev in razvoj robustnega distribucijskega omrežja, s čimer zagotavljamo kakovost in zanesljivost preskrbe uporabnikov, načrtovanje in izvajanje investicij, skrb za kadre, razvoj novih storitev, digitalizacijo poslovanja in kibernetsko varnost.

Demokracija: S 190.000 uporabniki imate zelo razvejeno mrežo, kje vidite največje izzive?

Kupec: Kakovost in zanesljivost preskrbe uporabnikov distribucijskega omrežja je v Sloveniji danes na zavidljivi ravni, tako rekoč v samem svetovnem vrhu. Zavedati pa se moramo, da klasičnega sistema preskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, že danes in tudi v prihodnje zagotovo ne bo več. Obnovljivi viri energije, toplotne črpalke, hranilniki energije, pametna omrežja, E-mobilnost, digitalizacija, obvladovanje porabe so le nekateri od izzivov, s katerimi se elektrodistribucijska podjetja že soočamo pri načrtovanju, projektiranju in sami graditvi omrežja. To je velik strokovni in tudi čisto tehnični izziv, ki ga distributerji ta čas uspešno rešujemo s pomočjo veliko strokovnega znanja in dobro načrtovanih preteklih vlaganj v distribucijsko omrežje, avtomatizacijo in vodenje.

Demokracija: Skupino Elektro Celje sestavljata še odvisni družbi ECE in Elektro Celje OVI. Kako delujete?

Kupec: Skupino Elektro Celje sta do meseca oktobra 2021 poleg matične družbe sestavljali še hčerinski družbi Elektro Celje OVI, d. o. o., in ECE, energetska družba, d. o. o.

Elektro Celje OVI, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, izvajanjem storitev inženiringa na področju energetike in storitev e-mobilnosti ter je v 100-odstotni lasti Elektra Celje. 51-odstotni delež v družbi ECE, d. o. o., smo skupaj z Elektrom Gorenjska v mesecu oktobru 2021 odprodali Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), ki je največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov in tako je ECE sedaj del skupine HSE.

Novo partnerstvo med HSE in ECE daje vrsto priložnosti za doseganje sinergijskih učinkov. Skupaj bodo dejavni pri razvoju novih izdelkov in storitev s področja zagotavljanja energetske učinkovitosti in pri učinkovitem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, pozitivnih učinkov pa se nadejamo tudi na področju specializacije na jedrnih segmentih poslovanja (električna energija), vpeljavi poslovnih procesov na podpornih področjih in pri razvoju produktov na področju energetskih projektov.

Demokracija: Koliko imate zaposlenih in prihodkov, koliko izpada zaradi nižje cene elektrike?

Kupec: Družba Elektro Celje ima več kot 620 zaposlenih. V letu 2021 so poslovni prihodki družbe znašali 71.959.696 evrov.

Zaradi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic vpliva visokih cen energentov bodo prihodki družbe Elektro Celje v letu 2022 nižji za 12,1 milijona evrov, posledično pa bo družba realizirala manj investicij in leto 2022 končala z izgubo.

Demokracija: Zasledili smo, da gradite robustno in močno elektroenergetsko omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč kakovosti napetosti in toka – kako vam to uspeva?

Kupec: Družba Elektro Celje je samo v zadnjih 5 letih v elektroenergetsko omrežje investirala prek 122 milijonov evrov. Investiramo načrtno, pametno in previdno. Temelj odločanja o vrstah investicij je 10-letni razvojni načrt omrežja, ki je skupen dokument za celotno območje Republike Slovenije in je pripravljen skupaj s  SODO, d. o. o. Dokument je pripravljen v  povezavi z zastavljenimi smernicami in cilji nacionalne energetske in okoljske politike. Na tej osnovi imamo  izdelan 3-letni naložbeni načrt in vsakoletni poslovni načrt poslovanja družbe, ki upošteva predvideno potrebo po električni  moči in  porabi  energije, razpoložljivosti omrežja ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti.

Demokracija: Kje vidite razvoj energetike v prihodnje?

Kupec: V luči odprtega trga z električno energijo in zastavljenih ciljev na področju energetske in podnebne politike v smislu prehoda na nizkoogljično družbo je distribucijsko omrežje izpostavljeno novim prelomnim izzivom. Tako je v prihodnosti pričakovati integracijo večje količine energije iz razpršenih proizvodnih naprav, priključenih na distribucijsko omrežje, in več aktivnega sodelovanja med posameznimi udeleženci na trgu z električno energijo. Pri tem bo seveda treba zagotavljati ustrezno osnovno infrastrukturo, nadgrajeno z novimi tehnologijami.

V mislih imam koncept pametnih omrežij, ki vključuje posamezne elemente sistema, in sicer klasične centralizirane velike proizvodne enote, prenosno in distribucijsko omrežje ter nove elemente, kot so razpršeni proizvodni viri, napredni sistemi merjenja, virtualne elektrarne, električni avtomobili in hranilniki električne energije. Pri tem bo ključnega pomena usklajeno sodelovanje z uporabniki na  regulatornem, ekonomskem in sociološkem področju. Razvijale se bodo nove inovativne storitve v komunikaciji z javnostjo, katerih cilj bo ozaveščanje uporabnikov o možnostih, ki jim bodo dane, da postanejo aktivni udeleženci uravnavanja diagrama porabe električne energije, ki postaja vse bolj temeljna dobrina, brez katere si ni mogoče zamišljati sodobnega življenja.

Napovedana intenzivnost razvoja narekuje tudi ustrezne vire financiranja. Nastaja razkorak med zagotovljenimi in potrebnimi viri zaradi financiranja novih dejavnikov, ki bodo pomembno vplivali na razvoj distribucijskega omrežja v prihodnosti.

Demokracija: Zakaj menite, da je pomembno imeti razpršene vire proizvodnje?

Kupec: Klasičnega sistema preskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti ne bo več. Zahteve prehoda v nizkoogljično družbo narekujejo strateški razmislek v zvezi z energetsko preskrbo prebivalcev naše lepe domovine Slovenije. Stopamo na pot izrabe obnovljivih virov energije, ki puščajo za sabo nizek ogljični odtis. To so brez dvoma sonce, voda, veter in atom. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da si je izrabo teh virov težko predstavljati brez proizvodnje električne energije iz velikih proizvodnih enot.

Demokracija: Kaj pravzaprav pomeni izraz aktivni odjemalec?

Kupec: Uporabimo raje izraz uporabnik distribucijskega sistema. Govorimo o odjemalcu ali skupini odjemalcev, ki delujejo skupaj in porabljajo, shranjujejo ali prodajajo električno energijo, proizvedeno v svojih objektih. Skupaj z agregatorji lahko tudi aktivno sodelujejo v prilagajanju odjema ali programih energijske učinkovitosti.

Elektro Celje gradi sodobno omrežje z novimi elementi, da bomo lahko uporabnikom zagotavljali storitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov distribucijskega omrežja, kar pomeni, da bodo uporabniki lahko  prilagajali porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in bodo lahko za svoje prilagajanje nagrajeni.

Demokracija: Ste tudi predsednik združenja GIZ – elektrodistributerji. Kako sodelujete, kaj je glavna naloga?

Kupec: Temeljni cilji združenja GIZ distribucije so olajšati, koordinirati in pospeševati dejavnost elektrodistribucijskih družb in izboljšati rezultate poslovanja. Pomembna dejavnost je tudi oblikovanje stališč v zvezi s predpisi, standardi, z normativi in s tipizacijo, ki urejajo področje elektroenergetike.

Sorodne vsebine