13.9 C
Ljubljana
sreda, 18 maja, 2022

Varni boste pred poplavami! Protipoplavna ureditev na področju reke Vipave in porečja Selške Sore

Piše: L. B.

Za ureditev protipoplavne varnosti so bila odobrena evropska sredstva za poplavno varnost reke Vipave in podpisana je bila pogodba za protipoplavno ureditev porečja Selške Sore.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prvo fazo projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave, s čimer je Direkcija Republike Slovenije kot upravičenka za izvedbo projekta pridobila skoraj 7,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo projekt izvedla v okviru dogovora za razvoj goriške razvojne regije, za katerega bo prejela 6,6 milijona evrov podpore Evropske skupnosti in 1,1 milijona evrov nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna. Razliko lastnih sredstev bo DRSV zagotovila iz sredstev Sklada za vode.

Izdelana bo celovita hidrološko hidravlična študija porečja Vipava, ki bo ključna podlaga za vse potrebne nadaljnje investicije v zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave. V okviru prve faze celovitega projekta bo DRSV poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. Izvedeni bodo potrebni gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Bele. V Lukežičih je predvidna tudi izvedba 240 metrov dolgega in 1,5 metrov visokega protipoplavnega zidu, pod pogojem, da bo ukrep potrjen v okviru izdelave celovite hidrološko hidravlične študije. Z izvedbo projekta bo zmanjšana poplavna ogroženost za 201 prebivalca Občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov.

Foto: DRSV

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« pa je Direkcija Republike Slovenija za vode podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore- 1. faza/vodnogospodarske ureditve«.

Za izvajalca vodnogospodarskih ureditev za prvo fazo projekta Protipoplavne ureditve Selške Sore so bila izbrana podjetja JV Nivo Eko, Riko, Hidrotehnik in VGP Drava Ptuj. Vrednost pogodbenih del znaša 11,5 milijona evrov. Dela obsegajo vodne ureditve s poglobitvijo in izravnavo padca dna struge na odsekih od Alplesovega do Dolenčevega jezu z rušitvijo obstoječega Dermotovega jezu in izgradnjo novega ter z ureditvijo obrežnih zavarovanj. Prav tako vključuje ureditev hudournikov in mostov.

Pogodbo sta podpisala direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor vodilnega partnerja J.V. NIVO EKO d.o.o. Klemen Senič.

Sorodne vsebine