5.3 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Anže Logar: Zakaj v primeru izgradnje kanalizacijskega voda čez vodonosnik Kleče presoja vplivov na okolje ni bila izvedena?

Ali po mnenju MOP zamenjava izvedbe projekta z vključitvijo betonske kanalete namesto betoniranja cevi zahteva spremembo oz. obnovitev gradbenega dovoljenja?

Poslanec SDS dr. Anže Logar je na ministra pristojnega za okolje in prostor Simona Zajca naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice. Na spornost gradnje omenjenega povezovalnega kanala poslanec dr. Logar pristojne institucije opozarja že dalj časa, saj lahko kanal, zgrajen na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, ogrozi pitno vodo. Poslanec ob tem tudi terja odgovore pristojnih glede pridobitve gradbenih dovoljenj za omenjeni kanal. Poslanska skupina SDS je zaradi gradnje kanalizacijskega kanala C0 preko ljubljanskega vodonosnika, že vložila tudi zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer smo tudi poudarili, da Mestna občina Ljubljana (MOL) po mnenju civilnih iniciativ in nevladne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) projekt gradnje realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo na predvideno traso kanalizacijskega voda. Gradbeno dovoljenje je nepopolno, ker nima logično povezanih parcel, natančnih geodetskih izmer, zakoličene trase in služnosti (vseh) lastnikov na prečnih parcelah in ob javnih poteh, krajani pa navajajo še druge nepravilnosti (puščanje sistema, posedanje terena, gradnja neposredno na prod brez utrditev).

Ob upoštevanju potencialnih vplivov na življenjsko okolje preko 300.000 ljudi, ustavno varovani pravici do čiste pitne vode, neodtuljivi pravici do zasebne lastnine in ob izpolnjevanju pogojev kritične infrastrukture po Zakonu o kritični infrastrukturi, je projekt po mnenju poslanca vsekakor treba budno spremljati in obenem terjati odgovore glede vrste nepravilnosti.

Minister Zajc je v enem izmed odgovorov na poslančevo vprašanje v zvezi z omenjeno problematiko med drugim zapisal:

»V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bilo na podlagi pogodb o sofinanciranju s strani upravičencev v obdobju od 1. avgusta 2018 do 20. aprila 2019 posredovanih 46 zahtevkov za izplačilo. Do 20. aprila 2019 je bilo iz proračuna RS izplačanih skupaj 7.351.085,53 EUR. V omenjenem obdobju je bilo zavrnjenih 14 zahtevkov za izplačilo s strani upravičencev.«

Poslanec dr. Anže Logar želi na podlagi omenjenega odgovora pridobiti:

1.    Seznam in kopije vseh zahtevkov, ki so bili zavrnjeni.

2.    Zakaj so bili zavrnjeni (obrazložitev za vsako posamezno zavrnitev)? Kakšen je trenutni status teh zahtevkov?

3.    Ali po mnenju MOP zamenjava izvedbe projekta z vključitvijo betonske kanalete namesto betoniranja cevi zahteva spremembo oz. obnovitev gradbenega dovoljenja?

 
Presoja vplivov na okolje se izvede za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. V primeru izgradnje kanalizacijskega voda čez vodonosnik Kleče presoja ni bila izvedena, zato je MOP napovedal, da bo preveril razloge za takšno odločitev, ki je šla izrazito na roko investitorju, torej Mestni občini Ljubljana.

Presojo vplivov na okolje naroči in plača investitor. V zvezi s tem pa poslanec sprašuje:

4.    V koliko primerih projektov nad vrednostjo 500.000 je bila od leta 2004 do danes izvedena presoja vplivov? Kakšna je bila posledica presoje? V koliko primerih je investitor moral spremeniti projekt (samo večje spremembe) in v koliko primerih je bil projekt zavrnjen? Prosim za seznam vseh zahtev po posameznih letih z navedbo investitorja, vrednosti projekta, izvajalcev, datuma izvedbe presoje vplivov, rezultata presoje, datuma začetka del, datuma zaključka del na projektu.

Zadnje novice

Sorodne vsebine