29.2 C
Ljubljana
sreda, 16 junija, 2021

Alenka Jeraj: Odlok o ustanovitvi Lekarne Ljubljana ni skladen z zakonom o lekarniški dejavnosti

Ker Mestna občina Ljubljana ni uskladila svojega splošnega akta o ustanovitvi, organiziranosti in delovanju javnih lekarniških zavodov z zakonom o lekarniški dejavnosti, bi moralo ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z Zakonom o lekarniški dejavnosti.

 

Poslanka Alenka Jeraj je na ministra za zdravje Aleš Šabedra naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister!

Občina v skladu s prvim odstavkom 65. člena zakona o lokalni samoupravi ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravili in navodili. V skladu z določili 88. a člena omenjenega zakona nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva. Pristojno ministrstvo tako opozori organ občine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom. Če organ občine svojega splošnega akta ne uskladi z ustavo ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom. 

Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega akta občine, za katerega ministrstvo oz. vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov. 

Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je stopil v veljavo 27. 1. 2017, določa, da ustanovitelji javnih lekarniških zavodov svoje akte o ustanovitvi, organiziranosti in delovanju teh zavodov uskladijo z zakonom v roku dveh let od uveljavitve. Torej se je navedeni rok za uskladitev aktov iztekel konec januarja 2019. Na akt o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda pa mora soglasje podati tudi ministrstvo za zdravje. 

Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, št160-7/2018-5 z dne, 15. 10. 2018, ni skladen z določili zakona v delu, ki ureja področje soustanoviteljstva drugih občin (poleg MOL). 

Glede na to, da MOL ni uskladila svojega splošnega akta z zakonom, bi moralo ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZDL -1).

Zanima me:
1. Ali je ministrstvo seznanjeno z omenjeno zadevo?
2. Če da, zakaj ministrstvo vladi še ni predlagalo, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti akta z zakonom?

Zadnje novice

Sorodne vsebine