29.2 C
Ljubljana
sreda, 16 junija, 2021

Novi vir pitne vode za Slovensko Istro in zaledni Kras

V Demokracija 15. november 2020. Nov vir pitne vode za Slovensko Istro zvemo, da so se odgovorni na MOP po  vnovičnem  pregledu  vseh dozdajšnjih študij za določitev strateškega vodnega vira za Slovensko Istro in kraško zaledje odločili, da ne bodo znova odobrili analize vseh že obravnavanih  vodnih virov, ampak bodo na podlagi vrednotenja variant študije iz leta 2006 IEI Mb. in KSH FGG Lj. nadaljevali z vsemi aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega vodnega vira, z akumulacijo na potoku Suhorica in Suhorica – Padež, kar  sta dve varianti novelacije izdelanega DLN v državnem prostorskem načrt, ki sta se že v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN), pokazala za »optimalni«. –

Odločitev za ta »optimalni« projekt Suhorca/Padež je MOP sprejel po strokovno napačnem poročilu dr. Križanowskega »Opis aktivnosti z dne 19. okt. 2006, tedaj na MOP inženirja za vodenje projekta Suhorica/Padež:

Detajlnejša analiza možnosti rabe vode iz obstoječih akumulacij Mola in Klivnik v okviru vodne bilance je to rešitev ovrgla, ker, sicer korektno bilančno gledano, tehnični preračun pobudnika ne upošteva dejanskih omejitev rabe vodnih virov v prostoru. Ob tem pobudnik tudi ni upošteval strogih okoljevarstvenih meril varovanja naravne dediščine na vplivnem območju PŠJ, ki so, glede rabe reke Reke, izredno restriktivne.

Z upoštevanjem vseh izhodišč in omejitev rabe, da reka Reka kot edini vodni vir, je bila potrjena tudi pravilnost odločitve o izgradnji akumulacije na Suhorici pritoku Reke, pri čemer služi Reka zgolj kot dopolnilni vodni vir ob posebnih pogojih rabe in upoštevanju omejitev v prostoru, niti bilančno in toliko bolj zaradi okoljevarstva ni ustrezna« – Kar pa niso podprli z nobenim verodostojnim dokazom!!:

MOP pa ne pove, da so leta 2007 to  »optimalno« varianto Suhorica/Padež,  po omenjeni študiji 2006 IEI Mb. in KSH FGG Lj., po predračunu za 109 milijonov evrov, na zahtevo Računskega sodišča 2006, z natančno ekspertizo že leta 2007, ovrgli  izvedenci Instituta za vode v Dortmundu in Visoke tehniške šole  v Dresdnu:

  • Rešitev za novo veliko akumulacijo na Suhorici s 57m visoko zemeljsko pregrado je zaradi napačnega predpisa MOP, za Qes 1.388 l/s na v.p. Cerkv. mlin, že v temelju napačna, ker ne upošteva hidroloških meritev, da ostane Reka v sušnih letih, po samih zakonih narave, kot je bila 2003, od svojega izvira tudi v Škocjanskih jamah, kar 48 dni brez vode!. (Rismal 29. 2018 MDV Mišičevi vodni dnevi).
  • Iz istega razloga je napačna tudi zahteva hidrologa tega »optimalnega« projekta Suhorica /Padeš prof. dr. Brillyja, da je, »zaradi znamenitosti  Škocjanskih jam in njihovega pomena ter zaščite kot svetovne  dediščine na seznamu  UNESCO, poseganje v pretoke Reke manjše od 800 l/s, z eko-hidrološkega stališča nedopustno« (Brilly, Gradbeni vestnik- letnik 58-oktober 2009 – stan 261)  
  • Vodna bilanca (slike 1, 2 in 3) pokaže, da nova akumulacija Suhorica/Padeš ni potrebna, saj imata že 30 let neizkoriščeni akumulaciji Mola in Klivnik za pokritje primanjkljaja vode RV v Rižani s kraško podtalnico črpališč Klariči Brestovica in na izviru Bistrica, za vse tri vodovode za 50 let dovolj vode tudi, če bo zaradi klimatskih sprememb za 33.52% manj vode.
  • Znižanje velikih 30% izgub v omrežju, ponovna uporaba »sive« onesnažene vode in drugi poznani načini za varčevanje z vodo, so dodatna rezerva.
  • Že zgrajena cev preko Rodika do RV za kraško podtalnico črpališč Klariči, Brestovica pa je obojestranska varnost enotnega sistema vseh treh vodovodov.
  • Bogatenje Reke za vodovod s 500 l/s iz Mole in Klivnika, (slike 1; 3) na 20 km dolgem odseku do odvzema vodovoda  na v.p. Cerkvenikov mlin, je vodnogospodarsko, ekološko in krajinsko pozitivno, ker poveča njene naravne pretoke,  ko naravno presušijo pa ostane na tem odseku 500 l/s za vodovod in  za ribištvo in za drugo vodno življenje.
  • Z akumulacijo Suhorice/Padež na varovanem območju Škocjanskih jam po napačnem predpisu MOP za Qes = 1.388 l/s, pa ostaneta Mola in Klivnik še naprej neizkoriščeni, kar je vodnogospodarsko , krajinsko in ekološko, napačna rešitev.
  • Za ta napačni projekt s Suhorico/Padež bo država plačala 109 milijonov evrov – skupaj z vodo iz  akumulacij Mole in  Klivniki – ki bosta po tem projektu ostali, kot sta že 30 let, še naprej neizkoriščeni, čeprav imata z Rižano,  kraško podtalnico na črpališčih kraške podtalnice v Klaričih v Brestovici in na izviru Bistrice, za obalo in zaledni Kras,  za 100 let dovolj vode, stane  pa le 25 milijonov evrov!.

Po navedbah bivšega direktorja RV dipl. ing. Hočevarja, ker že 40 let nimajo dovolj vode, so za njen uvoz iz sosednje Hrvaške in iz Kraškega vodovoda, za napačne projekte in raziskave s tem druge s tem povezane stroške, že plačali 50 milijonov evrov. 

Dosedanjo  škodo pri 2% obrestni meri, če upoštevamo sedanjo vrednost 28 milijonov evrov mrtvega kapitala države, zaradi napačnega  predpisa MOP za Qes = 1,388 l/s, že 30 let neizkoriščenih akumulacijah Mola in Klivnik, je mogoče oceniti na 50 milijonov evrov. Skupaj z oceno ing. Hočevarjem  100 milijonov evrov. Če bodo realizirali  »optimalni projekt Suhorica/Padež za katerega  so 2020  podpisali pogodbo za 4,98 milijona evrov z istimi sodelavci projekta Suhorica/Padež  ki so jo že imenovani projektanti ocenili že leta 2006 na z neizkoriščeno Molo in Klivnikom  še 96.469.304 evrov, pa bo država za vodo na  obali plačala 200 milijonov evrov. Če uporabijo vodo iz že zgrajene Mole in Klinika pa 8 krat manj le 25 milijonov.

Za to napačno rešitev Suhorica/Padež pa sta direktor Direkcije za vode Roman Kramer in direktor LUZ Tadej Pfajfar, ki je vodilni partner v projektu, podpisala novo pogodbo za 4,98 milijonov evrov, da bi se v okviru priprave državnega prostorskega načrta,  poleg obdelave možnosti tega vira Suhorke – Padeš analizirala še ekonomika in vplivi na okolje.

Dokazov, ki so jih tudi letos, pred podpisom pogodbe za 4,98 milijone ponovno prejeli pa niti ne pogledajo, saj jih drž. sekretarka dr. Gorišek že v pismu MOP Štev.:544-01-2/2005, datum: 24.04.2006.  niso  niti pogledali, ker jih MOP ni naročilo!

To, da MOP, v ekspertizi 2007 izvedencev ugotovljenega napačnega predpisa za Qes Reke  = 1.388 l/s in hidrologa prof. dr. Brillyja Suhorica/Padež in drugih  navedenih napakah tega »optimalnega« projekta že 13 let preprečujejo  vsako strokovno regularno obravnavo, je proti pravilom stroke, Vodnega zakona in Uredbe  o izvajanju javnih investicij. Računsko sodišče z njenim predsednikom, čeprav je ekspertizo izvedencev samo zahtevalo in KPK pa že nastale 100 milijonske škode že 13 let sploh ne obravnavata.

MOP s podpisom ministra dr. Gantarja pa pove št. 350-03-82/93 12/01A. z dne 19.1.1996: »Noben v Republiki Sloveniji veljaven predpis ne nalaga upravnim organom, to je tudi tukajšnjemu ministrstvu, da opravljajo revizijo tehnične dokumentacije, ali da zahtevajo, da se opravi revizija projektne dokumentacije, niti odgovornosti za ceno gradnje, ki se dovoljuje z odločbo« !?

V večini evropskih držav  tudi v Sloveniji, zagotavljajo nenadomestljivo dobrino pitno vodo neprofitna javna podjetja pod nazorom države. Kjer nadzora države ni, kar je tema tega prispevka, lahko odteka javni in proračunski denar, namesto za vodo, za druge namene.

Slika 1. Voda Iz Mole in Klivnika, po napačnem predpisu MOP za Qes, že 30 let teče v Reko namesto za vodovod 549 l/s na slikah 2 in 3, kar je za premostitev primanjkljaja Rižane s kraško podtalnico na črpališčih  na Klaričih, Brestovici in Bistrici Kraškega in vodovoda, za več kot 50 let dovolj vode za vse tri: Rižanski, Kraški in Il. Bistriški  vodovod.

Slika 2. Leta 2012 bi ostalo v Moli in Klivniku še 4.978.490 m3 vode.(RismaL 29.MDV 2018)

Slika 3. 50 letih, ko bo zaradi predvidenih klimatskih sprememb v akumulacija za 33,5% manj vode, bo v akumulacijah ostalo še 1.373.912 m3 vode.(Rismal. 29.MDV 2018) .

17.11,20.     upok. prof. Zdravstvene hidrotehnike na FGG l j. dr. Mitja Rismal

Zadnje novice

Sorodne vsebine