-1.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 29 novembra, 2021

Evropski dan pravosodja

Piše: C. R.

V državah članicah Sveta Evrope dne 25. oktobra obeležujemo 18. evropski dan pravosodja. Uporabnikom želimo zagotoviti dostopnejši pravosodni sistem, zato je digitalizacija pravosodja ena prednostnih nalog Ministrstva za pravosodje. Ena prioritet pa je tudi skrb za reševanje prostorske problematike pravosodnih organov in izvedba treh velikih investicij v prihodnjih letih: sodna stavba v Ljubljani, ter izgradnja Zavoda za prestajanje kazni zapora na Igu in na Dobrunjah.

Digitalizacija pravosodja

V okviru operacije Učinkovito pravosodje in ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, ki jih usklajeno izvajajo Vrhovno sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Vrhovno državno tožilstvo, Državno odvetništvo in Ministrstvo za pravosodje, se zagotavlja večjo dostopnost in prilagojenost pravosodja sodobnim načinom poslovanja. V letošnjem letu smo začeli z izgradnjo treh ključnih informacijskih sistemov, s čimer se izvaja nujna nadaljnja digitalizacija storitev, ki bo pripomogla k pospeševanju obravnavanja zadev, k hitrejši in celovitejši izmenjavi informacij in dokumentov. Z izgradnjo nove Centralno kazenske evidence bo bistveno poenostavljeno poslovanje s podatki iz kazenskih evidence. Prednosti, ki jih prinašajo zakonske možnosti elektronskega poslovanja tako v poslovanju znotraj organov in v sodelovanju med udeleženci v poslovnih procesih, bodo v celoti izkoriščene z izgradnjo novih Vpisnikov za državno tožilstvo in državno odvetništvo,

Februarja je začel delovati portal sodnedrazbe.si, kjer so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe nepremičnin, premičnin, ter pravic (poslovni deleži, vrednostni papirji, terjatve idr.), ki se prodajajo v izvršilnih postopkih, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ter nepravdnih, kazenskih in prekrškovnih postopkih.

Na sodiščih vzpostavljamo varno in kvalitetno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za videokonference, s čimer omogočamo izvedbo narokov na daljavo. Videokonferenčni sistem je neposredni odgovor na izzive, ki jih je pred sodstvo postavila pandemija in vodi k enostavnemu dostopu do pravosodja za vse udeležence postopkov v pravosodju (predvsem državljane, podjetja in ranljive posameznike). Tudi izobraževanje zaposlenih v pravosodju, ki je bilo zaradi pandemičnih omejitev skoraj zaustavljeno, se sedaj z novimi prilagoditvami nemoteno izvaja na daljavo.

Investicije v pravosodju

Ministrstvo za pravosodje si pospešeno prizadeva za večje prenove in investicijsko vzdrževanje starega stavbnega fonda, v katerem delujejo pravosodni organi v Sloveniji, s tem pa tudi zagotavlja dostopnost prostorov za gibalno ovirane osebe.

Pravosodni organi v Sloveniji delujejo na približno 177.000 m2 prostorov, za katere skrbi Ministrstvo za pravosodje; od tega ima ministrstvo v najemu približno 44.000 m2 prostorov, večji del v Ljubljani. Z nakupi lastnih prostorov si na ministrstvu prizadevamo, da se zmanjšuje razmerje med najetimi prostori za potrebe pravosodnih organov in prostori v lasti Republike Slovenije.

Največja investicija, ki jo je ministrstvo pospešilo prav v zadnjem letu, je izgradnja nove sodne stavbe v Ljubljani, ki bo rešila problematiko razpršenosti prvostopenjskih sodišč v Ljubljani. Le-ta namreč v večji meri delujejo v najetih prostorih. Skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor smo letos razpisali javni  projektni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za omenjeno investicijo, ki ga namerava zaključiti še v tem letu, takoj za tem pa izbrati projektanta, ki bo izdelal projektno dokumentacijo. Z realizacijo tega projekta bo, poleg novih prostorov, tako za uporabnike sodišča in zaposlene v njem, tudi Mestna Občina Ljubljana dobila novo prepoznavno stavbo, ki bo v ponos mestu in arhitekturi,  uredila pa bo tudi degradirano območje – gradbeno jamo za Bežigradom.

Ministrstvo za pravosodje, v okviru organa v sestavi Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, skrbi tudi za zagotavljanje prostorskih pogojev za prestajanje kazni zapora po celotni Sloveniji. Na tem področju izvajamo investicije in skrbimo za investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov. Ker je stavbni fond tudi za objekte, namenjene prestajanju kazni zapora, dotrajan in ne sledi sodobnim zahtevam, na ministrstvu izvajamo investiciji za Izgradnjo Zavoda za prestajanje kazni zapora na Igu in na Dobrunjah. Za obe investiciji sta bila izvedena natečaja, izdelana projektna dokumentacija, za investicijo na Igu je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, v teku je javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, za investicijo na Dobrunjah pa gradbeno dovoljenje pričakujemo v kratkem, nato bo sledil razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme.

Na ministrstvu si prizadevamo za konstruktiven in strokoven dialog vseh pravosodnih deležnikov, saj le na tak način lahko zagotovimo najboljše rešitve, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj in še večjo učinkovitost celotnega pravosodja.

Vir: gov.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine