10.9 C
Ljubljana
petek, 14 maja, 2021

Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom občini Majšperk

Računsko sodišče je po opravljeni reviziji poslovanja občine Majšperk za leto 2016 ugotovila, da ta proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, nepopolne pa so bile tudi obrazložitve proračuna. Občini so izrekli mnenje s pridržkom in ji podali priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot so sporočili z računskega sodišča, so v občini Majšperk revidirali pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja.

Ob tem so med drugim tudi ugotovili, da občina v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni prikazala sprejetega proračuna preteklega leta ter indeksa med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta, poleg tega pa poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni popolno.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam je sklepe o dodelitvi sredstev izvajalcem za sofinanciranje programov podpisal direktor občinske uprave, ne da bi ga županja za to pooblastila, prejemniku tekočih transferjev na področju športa pa je dodelila in izplačala sredstva, preden je bil izveden javni razpis in preden je z njim sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev po izvedenem javnem razpisu.

Prav tako je občina določila razpisni rok za prijavo na javni razpis na področju kulture, ki je bil krajši od enega meseca, dvema izvajalcema kulturnih programov je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev, podobno je bilo tudi pri enem od prejemnikov z drugih področij, še osmim prejemnikom na različnih področjih delovanja pa je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Prav tako je računsko sodišče ugotovilo, da občina od dveh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pravočasno pridobila podatkov o stanju njune zadolženosti, medtem ko od štirih javnih zavodov teh podatkov sploh ni pridobila. Sporno je bilo po mnenju revizorjev tudi plačilo vpisa obveznega deleža v Vinarsko zadrugo Haloze, saj občina za to naj ne bi imela pravne podlage v javnofinančnih predpisih.

Zadnje novice

Sorodne vsebine