13.1 C
Ljubljana
petek, 2 junija, 2023

(PISMO BRALCA) O racionalizmu

Piše: Franc Bešter

O tej kugi naše dobe sem že precej pisal, a ker je ta tema zelo široka, pravzaprav neizčrpna, in ker zahteva neko novo metodo razmišljanja kot smo jo v tej današnji kulturi navajeni, mislim, da je o tem potrebno še pisati. Predvsem pa se tu nameravam dosledno držati znanja kot je o racionalizmu podano v knjigah, ki sem jih tudi tu že večkrat omenil: RŽVB Vassule Ryden. Gre torej tudi za neko bistveno drugačno spoznavno metodo, kot je tista, ki so nam jo vcepili v šolskem sistemu.

O duši

V tem sistemu pa so nas vkalupili v racionalistična znanja in nas s tem poskušali prepričati tudi v neko podobo sveta in človeka, s tem pa tudi v odsotnost vsake metafizike, zato tudi duše v človeškem telesu. Preučevanje problematike kuge racionalizma pa zahteva najprej to: priznavanje in spoznavanje duše, celovit pogled na človeka, tudi kot na duha. Racionalizem je namreč v knjigah RŽVB pojmovan kot »smrtonosen« predvsem v tem smislu: kot smrtonosen za dušo.

Tu gre za znanje, ki se razvija iz razodetih resnic, za spoznavno stavbo, ki raste iz tega temelja. Na ta način spoznavamo tudi dušo in njene lastnosti. Človek je (tudi) duh in ta duh je v njegovem telesu, telo in duh pa delujeta v medsebojni odvisnosti, duh npr. telo oživlja in generira misli, a tudi duh je odvisen od telesa: preko telesnih čutil stopa v stik z materialnim svetom, in tako se tudi vsebina v možganih, v glavi, prenaša vanj.

Duša ima več ravni (nivojev): najnižji deluje na materijo telesa, da oživlja njegove celice, najvišji je »srce«, kot nosilec jaza (zavesti) in kot generator misli, kot ne-materialno jedro človeka, namenjeno tudi stiku z Bogom. Vse te stvari je treba poznati za razumevanje kuge, ki se imenuje racionalizem.

Ratio: razum. Delo razuma so tudi moderne empirične znanosti, tu gre za racionalistična znanja, ker te znanosti gradijo »teorije, ki izvirajo iz racionalizma«, kot piše v sporočilu RŽVB. V osnovi teh, človeških teorij je razsvetljenska, racionalistična filozofija. Če možgane, glavo napolnimo s temi znanji, se zato okužimo z racionalizmom, in ta okužba se danes masovno dogaja – na milijonih, v šolskem sistemu!

Racionalizem in izvirni greh

Ker telo in duh delujeta soodvisno, se zato vsebina v glavi prenaša v dušo, začne napolnjevati srce. Ta znanja pa povzročajo, da človek v srcu, na mesto, ki pripada Bogu, začne postavljati svoj razum. Razum s tem postane Razum – božanski, s tem pa tudi človek kot njegov nosilec postane Človek. Odtod antropocentrizem moderne dobe: postavljanje Človeka in njegovega Razuma v središče in na prvo mesto.

Racionalizem kot bolezen človeka se zato začenja v duši in ima posledice za dušo. Ko Jezus zapiše, da je »smrtonosen«, s tem vsekakor misli predvsem na duhovno smrt. Da bi bolje razumeli, zakaj vodi v to, si moramo ogledati zgodbo o izvirnem grehu. Ta je bil v tem: prvi človek je jedel prepovedan sadež z drevesa spoznanja dobrega in zlega, hotel je biti kot Bog, spoznati dobro in hudo. Racionalizem je temu zelo podoben: s postavljanjem Razuma na prvo mesto, ta postane »božanski« in sposoben spoznati resnico, s postavljanjem Človeka na to mesto se človek postavlja na mesto Boga – racionalizem je neka oblika ponavljanja izvirnega greha, in Jezus v knjigi RŽVB res pove, da je racionalizem (tudi) greh, greh pa duši prinaša smrt.

Racionalizem in satan

Ker je satan tisti, ki hoče uničevati in pogubljati duše, ki nas zlobno pelje v smrt, kot piše v Sporočilu, je logično, da nas bo poskušal zapeljati ravno z racionalizmom. In ker je virus te kuge ravno moderna Znanost, je logično, da prihaja ravno z njo, to piše v knjigi RŽVB: »V vaših dneh prihaja satan z orožjem racionalizma. Lažna modrost je moje stvarstvo pripeljala v njegove mreže«.

Jezus torej moderno Znanost imenuje »lažna modrost«, ki je »orožje racionalizma«: ta Znanost kot najvišji dosežek Razuma je njegovo (miselno) orožje. Modrost: filozofija. Lažna: ni pravilna, resnična, kot jo večinoma dojemamo. In če natančneje pogledamo, kako se danes po šolah podaja in razumeva moderna znanost, se res ne kot »znanost«, ampak kot racionalistična filozofija, ki je povrh res »lažna« – resnični znanstveniki jo razumevajo bistveno drugače! Glede takšne filozofije pa Jezus zapiše: »Če te kdo zapelje z racionalistično filozofijo, ki temelji na načelih tega sveta, se bo v tebi kaj hitro ugnezdila kača«.

Kača: tudi v raju je (v izvirni greh!) človeka zapeljala kača (satan).

Racionalistična filozofija temelji na načelih tega (materialnega) sveta – ker gradi na raznih teorijah, ki so teorije o principih tega sveta. V človeku se ugnezdi kača, ko le-ta v srcu na prvo mesto postavi svoj Razum – to je ponovitev izvirnega greha, ki je človeku prinesel duhovno smrt. V tej luči bo še bolje razumljiv naslednji stavek Sporočila: »V vaših dneh je satan poslal v svet lažne preroke, ki so racionalistični filozofi vaše dobe«. Njihov prihod je napovedan že v evangeliju, da bodo namreč v poslednjih časih vstali krivi Kristusi in krivi (lažni) preroki, ki bodo mnoge zapeljali. Jezus nas svari: »Naj te ne zapelje racionalizem in nezdrav nauk«. Racionalizem je »ne-zdrav nauk«, in prihod tega nauka je napovedan že tam: »Prišli bodo časi, ko zdravega nauka ne bodo prenesli, ampak si bodo kopičili učiteljev po svojih željah«. Torej, živimo v časih, ki ne prenese zdravega nauka (evangelija), ko si ljudje kopičijo učitelje po svojih željah, in le-ti so racionalistični filozofi – lažni preroki, ki jih v svet pošilja satan.

Prepoznamo jih po tem, da uporabljajo znanost (lažno modrost) kot svoje (miselno) orožje, satan jo uporablja kot vabo, da spelje ljudi v svoje mreže, in ko so v njih, ima to »sposobnost«, da jih »spreminja v brezbožneže, razvratneže«, kot pove Jezus. Jasno, zakaj ima to lastnost: ker si VSE zna PRAVILNO razlagati brez Boga! In našo dobo res med drugim označujeta tudi brezboštvo in razvrat.

Racionalizem in ideologije

V prejšnjem stoletju smo bili priča vzponu treh totalitarnih ideologij in režimov, in znano je, koliko človeških žrtev je vse to povzročilo. Svet se nekega totalitarizma, komunizma, še do zdaj ni dokončno otresel, v razpadli SZ tranzicija ni uspela, posledica je pojav sedanje oligarhije, teroristične strukture, ki je sprožila sedanjo invazijo na Ukrajino, medtem ko so marsikje po svetu komunistični režimi še vedno na oblasti.

Kje so vzroki za pojav teh morilskih ideologij? Vzrokov je seveda več, skupni imenovalec pra-vzroka vseh treh vidim v negativnih učinkih znanosti in tehnike na družbo, o čemer sem tu že pisal. Moderna znanost: marksizem je nedvomno racionalistična ideologija, saj se ima za znanstven svetovni nazor in ni priznavala meja Razuma niti napredka Znanosti in Tehnike, naši komunisti so govorili o znanstvenem socializmu. Še druge stvari kažejo na njihov racionalizem: oni so hoteli biti nekakšni bogovi. Nadalje so absolutizirali Znanost kot najvišji dosežek Razuma in njeno hčerko Tehniko: ta Znanost lahko spozna resnico o svetu in odkriva naravne zakone, pravzaprav je že skoraj vse odkrila, in Tehnika bo rešila vse naše probleme. In ker so v posesti (pravilne) znanstvene razlage družbe, je njihovo zgodovinsko poslanstvo, da svet (družbo) spremenijo, za kar pa se seveda morajo polastiti Oblasti.

Iz teh idej ni težko razbrati, zakaj v boju za to (sveto) Oblast ne gre izbirati sredstev in zakaj so te ideologije tako morilske. Absolutiziranje empirične Znanosti namreč vodi v materializem na teoretični ravni: materija je edina realnost, človek nima duše in je zgolj najviše razvita žival. Boga ni, na njegovo mesto stopi Človek-bog, ki mu postane vse dovoljeno, tudi masovno ubijanje, če mu to odpre pot do Oblasti, ki naj vzpostavi nov, naprednejši družbeni red. Iz vsega pa je razvidno, zakaj je racionalizem še smrtonosen: ta kuga moderne dobe je povzročila tudi neštevilne fizične smrti. Lahko pa zaključimo še, da je tudi to delo satana, ki je uporabil ljudi kot svoje orožje, še prej jih je seveda zapeljal s tem, z racionalizmom: »V vaših dneh prihaja satan z orožjem racionalizma (z moderno znanostjo). Lažna modrost (ta Znanost) je pripeljala ljudi v njegove mreže«. In še: »Racionalizem je od kneza teme, in tisti, ki živijo v temi, imajo med drugimi boleznimi tudi to bolezen (racionalizem)«. Totalitarni režimi so satanski režimi in režimi teme.

Komunisti so moderno Znanost prevzeli za osnovo svoje Ideologije, obenem pa so to Znanost v šolskem sistemu, ki so ga postavili, hudo zlorabili: ona se je podajala (se še podaja!) na tak način in v takšni obliki, da učence močno vkalupi v tako podobo sveta in tak način mišljenja, da se je potem na to podlago dobro prijemala ateistična Ideologija. Se pravi: sistem je polnil glave mladih ljudi z racionalističnimi znanji, v katera je treba slepo verjeti in jih sprejemati, v imenu »dokazanega« in »eksaktno podanega«. V Znanost in njene teorije se zato ne sme dvomiti, misliti levo ali desno, treba se je le naučiti tisto – servirano. V Sporočilu Jezus tudi to potrdi: »Satan vas je silil sprejeti racionalizem…«. In: »Prihajam, da bi našel stvarstvo v rokah hudiča, ki ga hrani z racionalizmom…, lažne teorije in razlage so za vas strupena hrana«.

Vendar, komunizem se je s tem (v takšnem boju za Oblast – s tem pranjem možganov, totalitarizem hoče nadzirati celo človekove misli!), in še s planskim gospodarstvom ujel v neko past: vse skupaj je blokiralo znanstveno-tehnični razvoj, kar ga je nazadnje pokopalo. Na Zahodu je namreč medtem potekala tehnološka revolucija, v kateri je komunizem usodno zaostal.

Racionalizem in odločanje

Pojav totalitarnih ideologij (ki človeka skušajo prepričati v svojo pravilnost, v to, da so v posesti vse resnice) je nedvomno povezan tudi z zatonom krščanstva v tej civilizaciji, a tudi ta je v veliki meri posledica materialistične kuge, Jezus v knjigi RŽVB to jasno pove: »Velik odpad (od vere) je sad racionalizma«. Racionalizem vodi v ateizem. Vendar, potem na to izpraznjeno mesto stopi nekaj drugega, in človek, okužen z racionalizmom, se oprime racionalistične ideologije, ki pa je nujno zmotna – ker je sad pametovanja omejenega človeškega uma.

Zaradi racionalizma je zmotno tudi odločanje sodobnega človeka v življenju. Zmotno: ker si predstavlja, da se je z Razumom in racionalističnim znanjem mogoče pravilno odločati. Zmotno: ker s tem ni mogoče spoznati resnice o dogajanju sveta, ki jo pri tem moramo poznati.

Sicer sem o tem že nekaj napisal, zato se ne bi preveč ponavljal. Na kratko: znanje za pravilno odločanje ne vsebuje racionalizem, ampak vera (krščanstvo). Tu pa se, ravno zaradi racionalizma, srečamo z več problemi. Jezus v Sporočilu med drugim pove: »Pridigajo o duhovnosti, a zavračajo, kar prihaja od Duha. V srcih duhovnikov vlada racionalizem«. Te besede potrdijo, da racionalizem res najprej zavlada v duši človeka. In ima posledice za dušo. Zakaj racionalizem zavrača, kar prihaja od Duha? Ker vse hoče podrediti Razumu, zato tudi to (čeprav je to visoko nad razumom!), zato si to razlaga z raznimi teorijami – konstrukti Razuma. Tudi to Jezus potrdi: »Človeške teorije so Cerkev spremenile v puščavo«. Puščava: v dušah – ker po Duhu prihaja Beseda, ki je (tudi) Bogastvo. Jezus pove tudi, zakaj se to dogaja: »V moje svetišče se je vtihotapila kuga (racionalizem)«.

»Pridigajo o duhovnosti«: pridigajo o Svetem Duhu, o Besedi, božjih milostih in načrtih, o pomembnosti pravilnih odločitev…, vendar pa odsvetujejo, da bi se človek pri tem posluževal npr. videnj (ki jih daje Duh!), čeprav pri odločanju navadno potrebujemo resnico o konkretnih dogodkih, osebah, o tem, v katero smer bo stekel tok nekega dogajanja v prihodnosti…, in vse to lahko spoznavamo (edino) skozi videnja, ki so božje milosti in blagoslovi, ki so način prihoda Besede in razodevanje božjih načrtov. Dokler se bo to dogajalo, bo v Cerkvi nekaj hudo narobe, in ljudje v veri ne bodo prepoznali znanja za odločanje, saj bo le-to neuporabno v praksi. Vzrok za velik odpad od vere torej ni prišel samo »od zunaj« (od šolskega sistema, racionalističnih filozofov…), ampak ga povzroča še kuga, ki se je vtihotapila tudi v Cerkev samo – zaradi nje se zavrača, kar prihaja od Duha, s tem Besedo, ki prihaja po Duhu, njeno Bogastvo, kar povzroča opustošenje (puščavo) v dušah, in milosti (darove), s pomočjo katerih naj bi človek v življenju našel pravo pot.

Seveda, da bi nekaj lahko uporabili, moramo tisto (vsaj delno) razumeti, in tu je racionalizem spet ena od ovir: »Zaslepljeni z racionalizmom ste pozabili na božje čudeže in božje poti. Izgubili ste čut za jezik mojega Duha«. Racionalizem povzroča neko slepoto: za poti, po katerih nas hoče voditi Duh – ker povzroča izgubo čuta za jezik Duha, te poti se nam (vedno!) razkrivajo po jeziku Duha, jezik videnj je jezik Duha.

Zakaj racionalizem povzroča to? Tudi o tem sem že nekaj napisal: ker je njegovo miselno orožje moderna znanost merjenja in enačb, kar vse v človeku razvija nek način mišljenja (opazovanja), po katerem začne odmišljati »zanemarljive podrobnosti«, nazadnje zanje povsem otopi, a pri razumevanju jezika videnj in pri odločanju so navadno ravno le-te odločilne!

Iz vsega skupaj pa lahko izluščimo še en vzrok za smrtonosnost racionalizma: takšen je tudi zato, ker zavrača, kar prihaja od Duha, Duh namreč duši prinaša Življenje.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine