16.3 C
Ljubljana
sreda, 18 maja, 2022

V Občini Ormož delajo

Piše: Petra Janša

Občina Ormož je v letu 2021 začela s številnimi investicijami, med drugim tudi z dvema večjima. S strani župana Danijela Vrbnjaka sta bili podpisani gradbeni pogodbi za nadgradnjo čistilne naprave v Ormožu v skupni vrednosti 3.326.360,39 evra (z DDV) in projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – ormoško v vrednosti 8.428.040,34 evra (z DDV).

Cilj projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Ormož, rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 8000 PE« je ureditev čiščenja komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah: 197 Ormož – Hardek, 186 Lenta in 222 Ormož – Dolga Lesa. Po zaključku projekta bo dosežena 99-odstotna priključenost na javno kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. Cilj projekta je tudi zagotovitev sprejema grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za vse onesnaževalce izven navedenih aglomeracij v občini Ormož. Gradnja se je pričela v januarju 2021 in bo predvidoma trajala 14 mesecev, nadaljnjih 9 mesecev pa bo potekalo poskusno obratovanje. Operacija bo tako predvidoma zaključena konec leta 2022. Po zaključku del pa bo rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava imela zmožnost čiščenja za 8.000 populacijskih enot. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 3.326.360,39 evra (z DDV), od tega je podpora Evropske unije 2.183.801,40 evra, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 385.376,71 evra. Preostanek so lastna sredstva v višini 158.876,11 evra, saj si lahko DDV Občina Ormož poračuna.

Vrednost nadgradnje čistilne naprave v Ormožu znaša 3.326.360 evrov. (foto: Polona Avanzo)

Oskrba s pitno vodo

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. sklop – ormoško je bil zastavljen v letu 2014 kot projekt treh občin (Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž). Osnovni cilj investicije je izgradnja ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo oziroma izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z zdravo, neoporečno pitno vodo na tem območju, tako za obstoječe kakor tudi za nove uporabnike. Projekt bo omogočil tudi izboljšano hidravlično stanje sistema, kar bo pomenilo varnejšo in kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo. Kvalitetnejše oskrbe z vodo bo deležno več kot petnajst tisoč prebivalcev. Investicija zajema: 1 nov vodohran (Kostanj), 3 rekonstrukcije starih VH (Hum, Vičanci, Hajndl), 2 območji hidroforskih postaj (Hum in Vičanci), 1 rekonstrukcijo prečrpalnice (Pušenci) in 25.955 m posodobitve cevovodov brez prevezav (Ormož–Hum–Vodranci; Godeninci–Vodranci; VH Hajndl–Vičanci–VH Kostanj–Velika Nedelja–Podgorci, del Hajndl–Koračice, del Hajndl–Ormož). Vrednost investicije z DDV znaša 8.428.040,34 evra, od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 4.062.150,91 evra in iz državnega proračuna 716.850,16 evra. Razliko bodo prispevale Občina Ormož – 1.646.028 evrov, Občina Središče ob Dravi 183.955 evrov in Občina Sveti Tomaž 299.245 evrov. DDV si lahko občine poračunajo. Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja del pa naj bi bila do konca aprila 2023.

Urejena ekonomsko-poslovna cona bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni ravni. (foto: Polona Avanzo)

Poslovne priložnosti

Občina Ormož je v letu 2021 pričela z izvedbo projekta »Razširitev ekonomsko-poslovne cone v Ormožu«, katerega osnovni namen je dograditev in razširitev gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Ormožu, z namenom spodbujanja podjetništva. Občina ima določene strateške cilje, med drugim tudi doseganje gospodarskega razvoja občine, in sicer tako, da ustvarja pogoje za razvoj gospodarstva. Urejena ekonomsko-poslovna cona bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni ravni, povečala dodano vrednost podjetij in povečala zaposlovanje, kar bo pozitivno vplivalo na povečanje števila mladih družin ter imelo ugoden vpliv tudi na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Ormož. Pridobljeno gradbeno dovoljenje predvideva ureditev cest ter hodnikov za kolesarje in pešce, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, elektro priključkov, komunikacijskih priključkov (TK, CATV) in cestne razsvetljave ter izbranega izvajalca. Občina namerava komunalno urediti 13,5 ha površin v ekonomsko-poslovni coni. Vrednost projekta je 2,2 milijona evrov. Projekt razširitve poslovne cone je vključen v Dogovor za razvoj regij z namenom pridobitve nepovratnih evropskih sredstev. Investicija se bo začela izvajati po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani pristojnega ministrstva. Sočasno poteka prodaja občinskih zemljišč v ekonomsko-poslovni coni za poslovno dejavnost; prodanih je 2,7 ha zemljišč, s sedmimi investitorji so podpisane pogodbe, za štiri zemljišča so objavljene prodaje zemljišč, 2 zemljišči sta v postopku odmere. Občina je odkupila dve stanovanjski hiši v neposredni bližini podjetja Safilo, postopka nakupa sta zaključena. V zaključni fazi je tudi sprejem odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ekonomsko-poslovne cone, tako da si bodo lahko investitorji pod ugodnejšimi pogoji pridobili gradbena dovoljenja.

Občina Ormož je bila tudi uspešna na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, in sicer s prijavo rekonstrukcije in gradnje prizidka v vrtcu Podgorci. (foto: Polona Avanzo)

Energetska sanacija stavb

V teku je tudi energetska sanacija stavb. Sanacija Košarkine hiše na Kogu je že zaključena: izvedla se je nova izolacija fasade in cokla, na novo so se izvedle fasada in drenaže, delno so se rušile predelne stene, novo je stavbno pohištvo, ometi, slikopleskarska dela, ureditev stopnic in dvigala, zamenjala se je strešna kritina. Vrednost izvedenih del znaša 330.000 evrov (z DDV). Pričela se je tudi energetska sanacija zgradbe Ljudske univerze v Ormožu, kjer se izvaja nova izolacija fasade in cokla, na novo se bodo izvedli fasada, drenaže, nova bodo okna in slikopleskarska dela. Vrednost del po pogodbi znaša 210.624,44 evra (z DDV).

Prav tako se bodo pričela v tem letu dela na OŠ Podgorci. Izvedla se bo nova izolacija fasade in cokla, na novo bodo izvedeni fasada, drenaže, slikopleskarska dela. Vrednost del po pogodbi je 367.101,70 evra (z DDV). Naslednje leto se bo energetsko sanirala tudi občinska stavba na Ptujski cesti 6 v Ormožu. Izvedli se bodo naslednji ukrepi: izoliranje stropa proti neogrevanem podstrešju, zamenjava stavbnega pohištva, izdelava toplotne izolacije fasade na dvoriščni strani objekta, izdelava toplotne izolacije tlaka na terenu v pritličju, izdelava toplotne izolacije tlakov vkopane kleti, sanacija sten proti terenu v kleti, optimiziranje kondenzacije pri zgorevanju zemeljskega plina, prezračevalni sistem in zamenjava svetilk v objektu. Občina Ormož je v letu 2021 prijavila tudi energetsko sanacijo Doma kulture v Ormožu, sanacija se predvideva v letu 2022. Že v letu 2021 se bo izvedla v tem objektu tudi zamenjava stolov in dela tlakov, saj je bila Občina Ormož uspešna na razpisu ministrstva za kulturo in je pridobila 40.000 evrov nepovratnih sredstev.

Občina Ormož je bila tudi uspešna na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, in sicer s prijavo rekonstrukcije in gradnje prizidka v vrtcu Podgorci. Investicija je že v teku. Izvedli bodo dograditev vrtca za dodatne štiri oddelke in rekonstrukcijo obstoječega vrtca, skupaj z vsemi gradbenimi deli, strojnimi in elektro deli. Rok za dokončanje del po pogodbi je do oktobra. Vrednost celotne investicije po pogodbi znaša 1.440.824,11 evra (z DDV). Občina je pridobila s strani ministrstva okoli 1.013.000 evrov nepovratnih sredstev.

Vinoteka v ormoškem grajskem stolpu je ponos Ormoža in tamkajšnjega vinorodnega območja. (foto: Polona Avanzo)

Kolesarske poti

V mesecu juniju so se začela pripravljalna dela na stezi za kolesarje Libanja–Pavlovci–Ormož. Gre za projekt, ki z novimi prometnimi površinami za kolesarje povezuje območja centralnih dejavnosti v občini Ormož s stanovanjskimi območji in naselji ob državni cesti. Projekt obravnava enostransko kolesarsko povezavo – stezo za dvosmerni promet kolesarjev iz smeri naselja Libanja skozi naselje Pavlovci do mesta Ormož v skupni dolžini 2.000 m in omenjena območja povezuje tudi s predvideno državno kolesarsko povezavo z železniško postajo Pavlovci. Predvidena kolesarska povezava bo dopolnila že obstoječe prometne površine in bo služila predvsem namenom vsakodnevnih migracij med okoliškimi naselji, območjem centralnih dejavnosti in občinskim središčem mesta Ormož. Dela se bodo zaključila v prvi polovici leta oziroma do konca marca 2022. Vrednost del znaša 496.168,96 evra (z DDV), projekt je sofinanciran s strani Ekosklada. Občina Ormož je pridobila tudi nepovratna sredstva v višini 22.700 evrov s strani Fundacije za šport, ki se bodo porabila za sanacijo atletskega stadiona in javne razsvetljave v Ormožu. Dela so se začela v poletnih mesecih.

Zaključena je IV. faza gradnje namakalnega sistema; pridobili so že uporabno dovoljenje ter oddali zahtevek za pridobitev sredstev na MKGP, vrednost projekta je 456.423,62 evra. Intenzivno se dela tudi na V. fazi namakalnega sistema, ki zajema izgradnjo namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih v skupnem obsegu okoli 148 ha. Predračunska vrednost investicije znaša 1.092.291 evrov; 25 odstotkov sredstev je zagotovljenih iz proračuna RS in 75 odstotkov sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sredi tega leta se pričakuje objava javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje velikih namakalnih sistemov; do takrat v občini načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja, na razpis se bodo seveda prijavili. Pripravljajo projekte za novo finančno perspektivo 2021–2027 in sredstva sklada za okrevanje, pripravljajo projekte za prijavo na razpise (kot je npr. Interreg in drugi). Intenzivno se pripravlja projektna dokumentacija za Tematsko pot Svetinje–Jeruzalem.

Mladim prijazna občina

Pri Vinski kleti komunalno opremljajo stavbna zemljišča, namenjena za stanovanjsko gradnjo. Gradita se javna razsvetljava in meteorna kanalizacija, izvajajo se pločniki/pasovi za pešce in cesta. Pogodbena vrednost del znaša 504.389,54 evra (z DDV). Z ureditvijo komunalno opremljenih zemljišč je bil narejen velik korak naprej glede zagotavljanja ugodnih pogojev za gradnjo stanovanjskih hiš. Občina je sprejela še dodatne ugodnosti za mlade, in sicer možnost uveljavljanja delne oprostitve komunalnega prispevka in vračilo dela kupnine, ene tretjine, za nakup občinskih zemljišč. V teku je tudi modernizacija občinskih cest v skupni vrednosti 566.577,53 evra (z DDV), in sicer se bo moderniziralo 4.790 m cest. Modernizacija JP 803 591 Šalovci se izvaja skupaj z Občino Središče ob Dravi. Rok za izvedbo del je bil 31. avgusta 2021. Dela izvaja podjetje Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.

Občina se je lotila tudi drugih investicij, in sicer se je v mestu Ormož končal projekt selitve avtobusne postaje in trafike v nove prostore v bloku na Kolodvorski c. 2; občina je tam uredila tudi javne sanitarije, ki so bile predane svojemu namenu v mesecu juniju. V nadaljevanju leta se je pričela ureditev parka pri avtobusni postaji, kjer se bo izvedla rušitev obstoječega objekta za prodajo kart, čakalnice, trafike in sanitarij, na novo se bodo uredili park, igrišče za otroke in vodomet. Pričetek del je bil v mesecu avgustu, dela morajo biti zaključena do 30. oktobra 2021. Vrednost projekta je 253.000 evrov (z DDV). V mesecu maju se je pričela ureditev fasade na Kerenčičevem trgu 1, skupaj z lastnico poslovnega prostora v pritličju. Občina bo uredila fasado v prvem nadstropju, kjer ima stanovanja, v sklopu tega bo urejena tudi stara tržnica, v katero želijo umestiti dejavnost, ki bo popestritev destinacije Jeruzalem Slovenija. V letošnjem letu občina načrtuje še ureditev stavbe s prenovo fasade na Kerenčičevem trgu 12.

Na razvoju turizma in destinacije Jeruzalem Slovenija intenzivno dela JZ TKŠ Ormož, ki bo prevzel v upravljanje bazen (letni in zimski) ter športne dvorane v Ormožu in Veliki Nedelji. 

Občinska uprava se z županom Danijelom Vrbnjakom na čelu trudi, da bi izboljšali kakovost življenja občanom.

Sorodne vsebine