15.1 C
Ljubljana
sreda, 4 oktobra, 2023

Skupina Triglav: V zaostrenih razmerah krepitev celotnega obsega poslovanja, dobiček nižji

Piše: Zavarovalnica Triglav 

Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2023 uspešno povečala celotni obseg poslovanja na 484,6 milijona evrov (indeks 109), za 5,8 milijona evrov povečala pogodbeno storitveno maržo (CSM) in pripoznala 18,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 63). Na rezultate so vplivale zahtevnejše razmere poslovanja z učinki inflacije, večja škodna intenzivnost, nižji rezultat zdravstvenih zavarovanj in učinki metodoloških odločitev pri prehodu na računovodska standarda MSRP 17 in MSRP 9. Ocenjeni dobiček pred obdavčitvijo po prej veljavnima računovodskima standardoma MSRP 4 in MRS 39 bi bil na ravni dobička v enakem obdobju lani. Skupina, ki je ohranila finančno moč in čvrst vodilni tržni položaj, nadaljuje z izvajanjem strateških razvojnih aktivnosti poglobljene osredotočenosti na stranke, digitalne transformacije in trajnostnih ambicij. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata letošnji redni letni skupščini delničarjev, ki bo 6. 6. 2023, izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico.

Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2023 ustvarila 18,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 37 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (matična družba 8,3 milijona evrov; indeks 50). Čisti poslovni izid Skupine je znašal 16,1 milijona evrov, kar je za 39 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (matična družba 6,8 milijona evrov; indeks 46).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: »V zahtevnem poslovnem okolju prvega trimesečja letos smo ohranili finančno moč, čvrst tržni položaj in v danih razmerah dobro poslovali. Naš robustni poslovni model in dobro diverzificirana ponudba sta nam omogočila, da smo uspešno povečali celotni obseg poslovanja ter ob ugodnem stanju finančnih trgov dosegli dober rezultat iz naložbenja. Ob tem so na dosežene medletne rezultate Skupine vplivali zaradi inflacije povišani stroški in večja škodna intenzivnost v segmentih premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj, nižji rezultat zdravstvenih zavarovanj ter učinki izbranih metodoloških pristopov ob prehodu na uporabo MSRP 17.«

Večina dobička pred obdavčitvijo Skupine (14,8 milijona evrov, indeks 62) je bila ustvarjena v zavarovalni dejavnosti, od tega 11,0 milijona v segmentu premoženjskih zavarovanj in 4,2 milijona evrov v segmentu življenjskih zavarovanj. Rezultat zdravstvenih zavarovanj je znašal negativnih -0,4 milijona evrov, nanj pa so poleg povečanih škod učinkovale posebnosti tega segmenta glede prihodkovne strani in upravljanja dodatnih rezervacij iz časa pandemije. Dobiček iz zavarovalno-tehničnega dela (v vseh treh segmentih zavarovanj) je dosegel 9,2 milijona evrov, njegovo 51-odstotno znižanje pa je posledica visoke rasti odhodkov za škode v segmentu premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. Dobiček iz finančnih naložb se je medletno okrepil za 8 odstotkov na 5,6 milijona evrov. Dobiček pred obdavčitvijo iz nezavarovalne dejavnosti je dosegel 3,7 milijona evrov (indeks 68).

Njegovo medletno znižanje je posledica lanskoletnega povečanega obsega zaradi dobička pri prodaji naložbenih nepremičnin v višini 5,2 milijona evrov.

Drugi vseobsegajoči donos Skupine Triglav je dosegel 8,1 milijona evrov (lani -13,2 milijona evrov). Na njegovo višino je predvsem vplivalo dejstvo, da je bilo povečanje vrednosti obvezniškega portfelja zaradi znižanja obrestnih mer višje, kot je bila sprememba vrednosti obveznosti.

Glede poslovnega izida na letni ravni je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnil: »Na naš načrtovan letni poslovni izid na ravni Skupine (prvotno načrtovan med 95 in 110 milijoni evrov) učinkuje napovedana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in predvsem aprila letos sprejeta Uredba Vlade Republike Slovenije o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še posebej pa čas njenega trajanja. Ocenjujemo, da se lahko, predvsem zaradi njenih učinkov in povzročanja izgube, letošnji načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav zniža za okoli 25 do 40 odstotkov. Učinek se povečuje z dolžino časa trajanja Uredbe. V Triglavu delujemo v smeri zaščite interesov naših zavarovancev, delničarjev družbe in ostalih deležnikov.«

Finančni poudarki poslovanja

Ob koncu trimesečja 2023 se je bilančna vsota Skupine Triglav glede na konec leta 2022 povečala za 3 odstotke na 4,0 milijarde evrov. Pri matični družbi je dosegla 2,8 milijarde evrov ( indeks 102). Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je znašala 923,9 milijona (indeks 103). Ocenjena vrednost kapitalske ustreznosti Skupine je 202 odstotka.

Celotni obseg poslovanja Skupine Triglav je dosegel 484,6 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Prihodki iz zavarovalnih pogodb Skupine Triglav so dosegli 331,1 milijona evrov (indeks 115), odhodki iz zavarovalnih pogodb pa 279,8 milijona evrov (indeks 121). Segmentno gledano, prihodki premoženjskih zavarovanj so znašali 260,0 milijona evrov (indeks 119), odhodki tega segmenta pa 211,9 milijona evrov (indeks 124). Prihodki življenjskih zavarovanj so dosegli 19,4 milijona evrov (indeks 104), odhodki 16,8 milijona evrov (indeks 114). V segmentu zdravstvenih zavarovanj so prihodki znašali 51,7 milijona evrov (indeks 102), odhodki pa 51,1 milijona evrov (indeks 110).

Pogodbena storitvena marža Skupine (CSM) se je glede na konec lanskega leta povečala za 3 odstotke na 191,1 milijona evrov, delež novoustvarjene pogodbene storitvene marže v njej pa je znašal 5,0 odstotka (enako kot ob koncu leta 2022). Novoustvarjena pogodbena storitvena marža Skupine je v prvem trimesečju znašala 9,6 milijona evrov, od tega se je 81 odstotkov njene vrednosti nanašalo na življenjska zavarovanja, 19 odstotkov pa na premoženjska zavarovanja. Sproščanje pogodbene storitvene marže v poslovni rezultat je v prvem trimesečju znašalo 8,5 milijona evrov. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc je pojasnil: »Stabilna pogodbena storitvena marža Skupine nakazuje na robustno profitabilnost našega obstoječega zavarovalnega portfelja, novoustvarjeni CSM pa na nadaljnjo dobičkonosnost naše nove prodaje.«

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav so dosegli 252,3 milijona evrov, kar je za 27 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. V največjem segmentu, pri premoženjskih zavarovanjih, so se škode povečale za 40 odstotkov na 141,8 milijona evrov, škode zdravstvenih zavarovanj za 26 odstotkov na 53,0 milijona evrov ter škode življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 3 odstotke na 57,5 milijona evrov. Skupina je v prvem trimesečju zabeležila večje množične škode predvsem iz pozavarovanja, kjer je februarski potres v Turčiji vplival na rezultat Skupine v ocenjeni vrednosti 2,7 milijona evrov. Član uprave Uroš Ivanc je glede škodnega dogajanja pojasnil: »V letošnjem prvem trimesečju so škode narastle zaradi inflacije in višje škodne pogostnosti glede na lani, ko je bilo škodno dogajanje delno še pod vplivom pandemije. Višja inflacija je preko rasti cen materiala in storitev povzročila povišanje izplačil kosmatih zneskov škod in kosmatih obratovalnih stroškov. Sprejeti ukrepi za zagotovitev stabilnosti javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji pa so povzročili še dodatno visoko povečanje odhodkov Skupine z naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.«

Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine, prilagojen po novi metodologiji, je znašal 94,7 odstotka. Glede na lansko prvo trimesečje se je povečal za 5,2 odstotne točke, kar je predvsem posledica poslabšanja škodnega količnika in metodoloških odločitev. Škodni količnik Skupine je narastel za 4,9 odstotne točke na 75,4 odstotka, na kar je vplivala predvsem visoka rast zavarovalnih odhodkov za škode. Odhodkovni količnik se je povečal na 0,4 odstotne točke in je dosegel 19,3 odstotka. Kombinirani količnik matične družbe je znašal 96,2 odstotka (lani 86,9 odstotka).

Ob ugodnem gibanju na finančnih trgih in izvajanju začrtane naložbene politike je rezultat iz naložbenja znašal 25,5 milijona evrov (v lanskem prvem trimesečju -28,7 milijona evrov). Ob upoštevanju finančnega rezultata iz zavarovalnih pogodb in spremembe obveznosti iz finančnih pogodb je bil učinek naložb pozitiven v višini 6,6 milijona evrov (v enakem obdobju lani 3,0 milijona evrov). Skupina je ob aktivnem naložbenju ohranila sestavo naložbenega portfelja, ki je primerljiva stanju konec leta 2022, njegova vrednost (vključno z naložbenimi nepremičninami, naložbami v pridružene družbe, naložbami v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, ter finančnih naložb iz finančnih pogodb) pa je ob koncu prvega trimesečja 2023 znašala 3.316,6 milijona evrov, kar je 2 odstotka več kot ob koncu leta 2022.

Kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav so se povečali za 13 odstotkov na 98,8 milijona evrov. Od tega so stroški zavarovalne dejavnosti znašali 87,6 milijona evrov in so bili višji za 14 odstotkov. Na njihovo povečanje so najbolj vplivali stroški pridobivanja zavarovanj in višji stroški dela. Obratovalni stroški zavarovalne dejavnosti so se povečali v vseh zavarovalnih segmentih, in sicer za 25 odstotkov pri zdravstvenih zavarovanjih, za 15 odstotkov pri premoženjskih zavarovanjih in za 5 odstotkov pri življenjskih zavarovanjih.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine