11.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Županski kandidati v Mariboru večinoma kritični do kitajskih investitorjev

Kandidati za župana Mestne občine Maribor so večinoma kritični glede dosedanjih prizadevanj za pridobivanje kitajskih investitorjev v občino, med prvimi nalogami v primeru izvolitve pa so za STA navajali določitev prednostnih projektov. V novem mandatu bo neizbežno tudi plačilo računa za žičnice na Mariborskem Pohorju.

Borut Ambrožič 48 let, vodja marketinga in projektne pisarne (Stranka medgeneracijske solidarnosti in razvoja)

Prve naloge, ki se jih bo lotil, če bo izvoljen za župana, so sprejetje družbeno odgovorne strategije občine, vzpostavitev dialoga z državo in izvajalci zdravstvenih storitev v mestu za čimprejšnjo vzpostavitev negovalnega oddelka oz. bolnišnice v mestu, povečanje zmogljivosti v domovih za starostnike in ustreznejše financiranje pomoči na domu. V Mestni občini Maribor (MOM) si želi trajnostno naravnanih investicij, ki bodo upoštevale okoljske, gospodarske, socialne in etične dimenzije. Glede plačila računa za žičnice mu je žal, da to ni bilo rešeno v mediaciji, ko se je pogajalo o nižji ceni. Prepričan je, da bi lahko po podrobni preučitvi dokumentov in z ustrezno ekipo našel rešitev tega vprašanja.

Saša Arsenovič 52 let, pravnik (SMC)

Med nujnimi prvimi nalogami navaja pogovor z zaposlenimi na občini, analizo vseh doslej pripravljenih in neizvedenih projektov ter preučitev finančne situacije v MOM. Želi si predvsem investicij v infrastrukturo, ki bodo privabile majhna in srednje velika podjetja, dosedanja prizadevanja občine na tem področju pa želi najprej preučiti in se nato odločati v smeri največje učinkovitosti in dobrega za mesto. Sodni in upravni postopki v zvezi z žičnicami po njegovih ocenah niso izpostavili vseh pravnih in dejanskih vprašanj, kot je na primer lastništvo naprav pred začetkom stečajnega postopka Športnega centra (ŠC) Pohorje. Če se to ustrezno obdela, je prepričan, da bo račun za Pohorje drugačen od pričakovanega glede na dosedanji potek postopkov.

Lidija Divjak Mirnik 45 let, profesorica sociologije in zgodovine (skupina volivcev/LMŠ, LPR)

Najprej bi sklicala skupen sestanek vodstev univerze, kliničnega centra in okoliških občin, kjer bi določili, katere projekte lahko takoj skupaj uresničijo. Nato bi “vzpostavila red na občini” in se lotila ureditve osrednje tržnice, da bo Mariborčanom v ponos, prodajalcem na tržnici pa v zadovoljstvo. V prvi vrsti si želi investicij iz proračuna države in EU, na drugem mestu pa zasebnih investicij, ki bodo zagotavljale kakovostna delovna mesta, predvsem za mlade, ki zaključujejo študij na Univerzi v Mariboru. Račun za žičnice pa naj po njenih besedah plača tisti, ki je odgovoren za takšno stanje.

Igor Domanjko 61 let, doktor veterinarske medicine (Lista novinarja Bojana Požarja)

Med prvimi nalogami v primeru izvolitve si je zadal srečanje s sodelavci s ciljem (re)definicije pristojnosti, obveznosti in odgovornosti. Sledijo sestava trdne koalicije in poenotenje v pomembnejših točkah razvoja, priprava obiska predsednika vlade ter problemskih in stičnih točk po ministrstvih. Po napovedih bo z ekipo ustvaril enakovredne pogoje za domače in tuje investitorje, posebno pozornost pa namenil investicijam, ki bodo prinesle generacijske rešitve s ciljem, da mladim omogočijo zaposlitev v Mariboru, starejšim in socialnim ogroženim pa priložnosti za blažitev socialnih razlik. Prepričan je, da mora županstvo mnogo bolje črpati in koristiti EU sredstva, v njegovem programu pa je tudi podpora zakonu o Pohorju.

Andrej Fištravec 61 let, doktor sociologije (skupina volivcev)

Po njegovem prepričanju je najprej potrebna uvedba brezplačnega javnega prevoza za upokojence, sledi dokončanje obnove Ljudskega vrta ter energetska sanacija šol in vrtcev, ki imajo podlago v opravljenem delu v tem mandatu. Želi si investicij, ki so odgovor na realne potrebe občanov in ne gradnja spomenikov in iskanje maksimalnih prihodkov gradbincev, čemur naj bi bili priča pred njegovih prihodom na občino. Zasebne investicije bodo še naprej podpirali in to ne glede na to, ali so iz Kitajske, EU ali Slovenije. Ob tem poudarja, da za letališče razen investitorjev s Kitajske nihče drug ni pokazal zanimanja. Računa za žičnice se zaveda in meni, da se to da rešiti z zakonom o Pohorju.

Alenka Iskra 57 let, univerzitetna diplomirana ekonomistka (SD)

Med njenimi prvimi nalogami so preveritev vseh občinskih projektov in določitev prioritet, rešitev problema Mariborske knjižnice v sodelovanju z ministrstvom ter učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Glede investicij poudarja, da kapital nima ne barve ne vonja. Da privabi kapital, ki bo ustvaril nova delovna mesta, ima občina po njenih ocenah predvsem vlogo zagotoviti okolje in pogoje, da lahko lokalni ali drugi vlagatelji uspešno zajadrajo tako v investicijo kot v produkcijo. Čeprav so žičnice iz stečajne mase v lastništvu občine, pričakuje, da bo sredstva za poplačilo posredno zagotovil Marprom z dobrim upravljanjem in posledično uspešnim poslovanjem.

Igor Jurišič 47 let, ekonomist (Stranka mladih – Zeleni Evrope)

Njegove prioritete so ukinitev vinjet na hitri cesti skozi Maribor, uvedba hitrega zdravnika v lekarnah, ki bo za enostavne primere izdal recept, ter izvedba največjega urbanega zip-linea v Evropi med Koroškim mostom in Lentom. Dobrodošlico izreka investitorjem, ki prinašajo nova delovna mesta z minimalnimi vplivi na okolje, na primer z energetsko sanacijo javnih objektov. Glede poplačila žičnic pa pravi, da če bi bila to njegova odločitev, bi viri sredstev že obstajali. V dani situaciji pa bo potreben kredit, ki se bo pokrival z dobičkom, ki ga bodo žičnice ustvarjale po zagonu turizma, je povedal.

Aleksander Kamenik 49 let, predavatelj telesne kulture (Stranka Aleksandra Kamenika)

Na prvo mesto postavlja ustvarjanje novih delovnih mest s povezovanjem različnih strok, takoj bi tudi začel z organizacijo srečanj župana in Mariborčanov ter z obujanjem turizma, in sicer z namestitvijo pomolov in električnih plovil na Dravi. V razpravi o investicijah pravi, da je treba investirati tja, kjer je najbolj potrebno. Ljudi je treba vključiti v projekte, ki bodo dvignili turizem in socialo ter ponudili nova delovna mesta. Če bodo k temu pripomogli kitajski investitorji, želi z njimi vsekakor sodelovati, v nasprotnem primeru pa ne. Investitorje bi poiskal tudi za plačilo računa za žičnice, hkrati pa bi občina po njegovih besedah morala sodelovati z vlado in si prizadevati, da dobi državna in nepovratna evropska sredstva.

Franc Kangler 53 let, pravnik (Lista Franca Kanglerja – NLS/SDS, SLS, SNS)

Prvenstveno se bo zavzemal za zagotovitev dobrega medsebojnega sodelovanja v mestnem svetu, za kar pa bo potrebno predhodno zagotoviti večino v mestnem svetu. Med prvimi operativnimi nalogami, ki bi se jih rad lotil, so pregled javnih financ in dejanskega finančnega stanja na občini, obisk čim več evropskih institucij v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, prav tako bi obiskal različna ministrstva, predvsem ministrstvo za kulturo v zvezi z izgradnjo Mariborske knjižnice na Rotovžu. Vsak kapital je po njegovem prepričanju dobrodošel, ne glede na to, od kod prihaja. Nima nobenih zadržkov do investitorjev s Kitajske, če imajo resne in poštene namene investiranja. Zadevo z žičnicami pa bi reševal po sodni poti.

Zdravko Luketič 62 let, diplomirani inženir radiologije (NSi)

Na prvo mesto postavlja sprejetje občinskega proračuna za zagotovitev lastnega deleža potrebnih sredstev za projekte, ki so že pripravljeni ali v teku. Ob tem namerava zagotoviti 850.000 evrov, o porabi katerih bi odločali občani sami, ter javnosti odpreti podatke o trenutni porabi občinskih sredstev. Poudarek daje tako domačim kot tujim investitorjem, ki bi pripomogli k trajnostnemu razvoju mesta, novim delovnim mestom in zaposlitvam mladih. Država bi preko svojih vzvodov morala poskrbeti, da Mariborčani ne poplačajo nepremišljenih kreditov bank upnic za investicije ob žičnici, ampak le žičnico ter zgornjo in spodnjo postajo gondole. Ob pošteni določitvi višine dolga občine in višji povprečnini, poplačilo dolga ne bi smelo biti problem, je prepričan.

Matic Matjašič 24 let, tehnik računalništva (Lista mladih. Povezujemo)

Njegove prve naloge bodo revizija mestne uprave in proračuna s ciljem predstaviti realno sliko, uvedba brezplačnega vrtca za vse nove mlade družine ter olajšanje dostopa do stanovanj mladim in starejšim. Ne želi obljubljati kitajskih tovarn, ampak prisluhniti podjetjem, ki v MOM že uspešno delujejo, jih podpreti z infrastrukturo in olajšavami ter tako pospešiti razvoj kakovostnih delovnih mest. Uvedel bi tudi službo mestnega menedžerja, ki bo podpora “vse na enem mestu” za investitorje. S celovitim projektom Pohorje365 (Pohorje celo leto) bi obnovil športno in drugo infrastrukturo, z inovativnim načrtom pa pridobil državna in evropska sredstva in tako s Pohorjem čim manj bremenil občinski proračun.

Melita Petelin 55 let, nepremičninska posrednica (skupina volivcev)

Najprej bi se lotila skrbnega pregleda občinskih financ, investicijskih projektov in poslovanja javnih podjetij. Preverila bi tudi izvrševanje proračuna in njegovo izvedljivost za prihodnje leto. Želi si investicij, ki ustvarjajo delovna mesta s čim višjo dodano vrednostjo. Biti morajo dolgoročne in trajnostno naravnane, s socialno funkcijo ter brez obremenitev okolja. Rezultatov privabljanja kitajskih investitorjev ne vidi, zato je nadaljevanje tovrstnih praks zanjo nesprejemljivo. Kar zadeva žičnice, meni, da lahko občina plačuje obveznosti samo na podlagi proračuna, zato bo treba to obveznost načrtovati v njem. V primeru odločitve, da mora občina to obveznost poravnati, bi se dogovorila za poravnavo v daljšem časovnem obdobju.

Uroš Prikl 46 let, univerzitetni diplomirani ekonomist (DeSUS)

Med njegovimi prvimi nalogami bi bil sestanek s predstavniki gospodarstva s ciljem zagotovitve vse potrebne podpore za njihovo nemoteno delovanje, saj je to podlaga za nova delovna mesta in razvoj mesta. Po njegovih ocenah so nujni tudi reorganizacija mestne uprave s poudarkom na debirokratizaciji postopkov in okrepitvi službe za kohezijo, sprejem strategije o turizmu ter določitev nove, celovite prometne ureditve. Zanj so dobrodošli vsi investitorji, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter spoštujejo delovno-pravno zakonodajo in okoljske standarde. Bi pa vseeno raje videl domače vlagatelje. Za žičnice je po njegovih ocenah najboljša rešitev razvojni zakon o Mariboru, ki ga je predlagal kot poslanec v prejšnjem mandatu.

Josip Rotar 37 let, univ. dipl. inž. prometa (Lista kolesarjev in pešcev)

Takoj bi se lotil reševanja 75 točk, ki so jih v njegovi stranki označili na zemljevidu Problemi pešcev in kolesarjev. Gre za mikro ukrepe, ki so rešljivi takoj, brez megalomanskih investicij, za njihovo rešitev pa je potreben samo drugačen, bolj angažiran pristop, je prepričan. Verjame v uspešen Maribor, ki bo uresničil potencial univerzitetnega regijskega središča in se uveljavil kot sedež hitro rastočih, naprednih podjetij. Kitajsko zgodbo je po njegovih ocenah smiselno spremljati, vendar naj ne bo po prioriteti nad vsem ostalim. Rešitev za žičnice vidi v realno zastavljeni finančni konstrukciji sanacijskega programa, ki bo vključeval pomoč tudi s strani države.

Vlado Šega 59 let, inženir za informacijsko tehnologijo (Levica)

Skupaj s strokovno javnostjo in institucijami ter someščani želi najprej pripraviti vizijo in strategijo razvoja mesta na vseh področjih, nato pa jih začeti plansko uresničevati. Po njegovih ocenah je treba spodbujati vlaganja v podjetja, ki ustvarjajo nova kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in so hkrati družbeno odgovorna. Predvsem pa je potrebno pomagati pri prvih “zagonskih” korakih visoko tehnoloških podjetij, ki temeljijo na domačem znanju. Zaveda se, da tekoče upravljanje z infrastrukturo ne more pokriti pričakovanj DUTB o odkupni ceni za žičnice. Nesmisel je, da (para)državno podjetje, MOM in vlada ne zmoreta sprejeti razumnega dogovora o vsaj delno brezplačnem prenosu lastništva, pravi.

Andrej Šiško 49 let, inženir informatike (ZSi)

Prve naloge, ki bi se jih lotil kot župan, so revizija dolga občine, sklic sestanka z župani občin na zgodovinskem ozemlju Dežele Štajerske ter sestanka s poslanci v državnem zboru, ki prihajajo iz štajerskih občin, nato pa ustanovitev štajerske deželne banke z vzporedno lokalno valuto ter same štajerske pokrajine. V Mariboru si želi investicij, ki bodo prinašale veliko novih delovnih mest ter visoko dodano vrednost na delavca, posledično tudi nadpovprečno plačo zaposlenih. Dogajanje v zvezi s pridobivanjem kitajskih investitorjev bi podrobno pregledal in preučil ter nato odločal. Glede žičnic pa meni, da bi tisti, ki je sklenil pogodbo, moral tudi predvideti ter zagotoviti sredstva financiranja, sicer mora za svoje početje odgovarjati.

Zdenko Vinkov 64 let, strojni tehnik (Stranka slovenskega naroda)

Najprej bi rekel stop migrantom in beguncem ter na to temo izvedel občinski referendum. Sledita revizija poslovanja občine od leta 2006 naprej ter prevetritev celotne mestne uprave. Ko gre za investicije, si ne želi Kitajcev, temveč sodelovanje in povezovanje s kredibilnim partnerjem, kot sta avstrijska Štajerska in Gradec, ter na tisoče visoko kakovostnih delovnih mest. Če so v mestu na oblasti pravi ljudje, za investicije ni problem, je prepričan. Krivca za dolg za žičnice je po njegovih ocenah treba postaviti pred sodišče, mu zapleniti vse premoženje in ga poslati v zapor. Glede ostanka dolga pa se je treba dogovoriti za kar se da ugodno poplačilo, je dejal.

Rok Zalar 34 let, kadrovik (Zeleni Slovenije)

Najprej bi poskrbel za boljše delovanje občinske uprave in lokalnih skupnosti ter ureditev področja javno-zasebnega partnerstva. Meni, da bi to relativno hitro uredil in tako imel dovolj časa za razvojne projekte. Pri investicijah bi rad predvsem takšne, ki so napredne in okolju prijazne. Prizadevanja za pridobitev investicij s Kitajske bi najprej ovrednotil in se na podlagi tega odločal naprej. Marproma ne smatra za slabega gospodarja Pohorja, čeprav opaža nekatere pomanjkljivosti. Njihov načrt za najem posojila SID banke po njegovih ocenah ni napačen in sam druge rešitve v tem trenutku ne vidi, ker ni znano, kakšna bo končna cena žičnic.

Zadnje novice

Sorodne vsebine