5.3 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Zavarovalnica Triglav posluje na daljavo

V času epidemije ostaja Zavarovalnica Triglav svojim strankam na voljo še naprej, vsem pa sporo­čajo, naj vse, kar se le da, uredijo na daljavo – od doma. Kako je s prijavo škode, pomočjo asistence in urejanjem zavarovanj?

 V Zavarovalnici Triglav stranke prosijo, da za sklepanje zavaro­vanj in prijavo škode v prvi vrsti uporabijo sodobne elektronske in tele­komunikacijske poti. Škodo lahko pri­javite prek spleta ali mobilne aplikacije Triglav asistenca, lahko pa škodo brez­plačno prijavite po telefonu 080 555 555. Zdravstvena točka za urejanje zdra­vstvenih zavarovanj je na voljo na te­lefonski številki 080 2664 in elektron­skem naslovu [email protected], po (mobilnem) telefonu ali se po elek­tronski pošti obrnete tudi na svojega zastopnika.
 
Škoda na daljavo

Za varno in hitro reševanje škod ob prijavi priložite: fotografije poškodovane stvari, vso dokumentacijo, ki jo imate v času prijave obravnavanega škodnega primera, škode na vozilih pa lahko pri­javite tudi pri pogodbenih izvajalcih. Vso dokumentacijo, ki jo bo od vas potrebo­vala zavarovalnica, posredujte kot ske­niran dokument ali fotografijo v e-obliki na e-naslova: [email protected] in [email protected]
 
Avtomobilsko zavarovanje

Če imate sklenjeno permanentno av­tomobilsko zavarovanje, je vaše vozilo normalno zavarovano, razen če ste pre­jeli račun za plačilo premije in ga v zah­tevanem roku niste plačali. Omogočena je tudi ureditev zavarovanja na daljavo. Najbolje je, da stopite v stik s svojim za­varovalnim zastopnikom ter uredite po­daljšanje obveznega zavarovanja avto­mobilske odgovornosti in drugih prostovoljnih avtomobilskih zavarovanj.

Zavarovanje za dom

Če imate sklenjeno paketno zavaro­vanje DOM, vam za podaljšanje ni treba storiti ničesar, saj vam bo zavarovalni­ca po pošti poslala obračun zavarovalne premije in račun, da ga poravnate. S tem je zavarovanje urejeno. Če niste prepri­čani ali imate kakšno vprašanje, lahko po telefonu ali elektronski pošti to pre­verite z zastopnikom ali z zavarovalni­co. Za vsa druga sklenjena premoženjska zavarovanja, kot so požarno zavarova­nje, zavarovanje stanovanjskih premič­nin, zavarovanje vloma, avtomobilsko zavarovanje ipd., se obrnite na zastop­nika.

Zavarovanje na daljavo

V Zavarovalnici Triglav so razvili mož­nost sklepanja zavarovanj na daljavo. Z zastopnikom zavarovalnice lahko skle­nete zavarovanje od doma, brez fizične­ga stika oziroma navzočnosti obeh stra­ni. Pogoj za ta način poslovanja na daljavo je, da imate: elektronsko pošto, na katero vam bo zastopnik poslal po­vezavo za dostop do pripravljene zavaro­valne dokumentacije, in mobilno tele­fonsko številko, na katero boste prejeli potrditveno kodo, s katero boste lahko dostopali do posredovane zavarovalne dokumentacije in jo s klikom na posa­mezni dokument tudi podpisali. Veliko zavarovanj je mogoče skleniti prek sple­ta.

Življenjsko zavarovanje

Tudi življenjsko zavarovanje je mogo­če skleniti na daljavo, za to pa potrebu­jete prav tako elektronsko pošto in mo­bilno telefonsko številko. V nekaterih primerih bo za sklenitev zavarovanja zahtevana tudi videoidentifikacija. Za to potrebujete: elektronsko napravo (npr. računalnik, tablico ali pametni telefon), ki ima na sprednji strani integrirano kamero z mikrofonom in zvočnikom ( kamero »selfie«).

Življenjsko zavarovanje krije tudi smrt kot posledico okužbe z novim koronavi- rusom, kar velja tudi za vsa že sklenjena življenjska zavarovanja. Če vam življenj­sko zavarovanje poteče v tem času, pa lahko zahtevek za izplačilo zavarovalne vsote za doživetje pošljete po elektronski pošti na e-naslov: [email protected] Zraven priložite: sken osebnega dokumenta s fotografijo, izjavo o poli­tični izpostavljenosti in izjavo o davčnem rezidentstvu.

Promocijski članek

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine