13.6 C
Ljubljana
torek, 15 junija, 2021

Z novelo ZOFVI predlagamo odpravo diskriminacije pri financiranju zasebnih šol

Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Z omenjenim predlogom novele želimo udejaniti odločbo Ustavnega z dne 4.12.2014, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z diskriminatornim financiranjem zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe za šoloobvezne otroke. Predlagana sprememba Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja omogoča nediskriminatorno financiranje teh šol. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo dne 4. 12. 2014 namreč odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo ter določilo, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Zdaj je od te odločbe Ustavnega sodišča minilo že skoraj 4 leta, a odločba še vedno ni udejanjena. 

Poslanska skupina SDS je sicer že v začetku leta 2015 predlagala novelo zakona, ki bi udejanjila odločbo Ustavnega sodišča. Odgovor vlade je takrat bil, da se pripravlja sistemska rešitev zakona, ki bo med drugim reševala tudi odločbo Ustavnega sodišča. Do roka, ki ga je dalo Ustavno sodišče, pa se s strani takratne vladne koalicije ni zgodilo nič. Zato smo v poslanski skupini SDS ponovno predlagali zakon, ki bi izvršil omenjeno odločbo. A koalicija pod vodstvom Mira Cerarja, ki naj bi v prvi vrsti delovala s svojim programom »pravna država«, je bila ponovno proti. Tudi tretji poskus marca 2016 se je končal enako klavrno, prav tako vložitev zakona februarja 2017. 

Ob tem ni odveč opomniti, da je Svet Evrope v dokumentu št. 13010 z dne 4. septembra 2012, vezano na resolucijo 1904 navedel, da morajo Svet Evrope in države članice zagotoviti izobraževalni sistem, ki zagotavlja enake možnosti in visoko kakovostno izobraževanje za vse učence, da posredujejo tako znanje in vrednote, ki razvijajo spodbujanje temeljnih pravic in demokratičnega državljanstva. Prav tako morajo zagotoviti temeljno pravico do svobode izbire v izobraževanju, v skladu s členom 2. dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Ta pravica, ki je tesno povezana s pravicami do izobraževanja in svobode vesti, pomeni obveznost države, da spoštuje pravico staršev, da zagotovijo vzgojo in izobraževanje v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem. 

 Zato je Odbor za kulturo, znanost, šolstvo in medije pri Svetu Evrope poudaril potrebo, da se podpira načelo nevtralnosti države in pluralizma v nacionalnem izobraževalnem sistemu ter zagotavljanje preživetja in kakovosti omrežja javnih šol. Prav tako poziva države članice, da jasno prepoznajo zakonsko pravico do ustanavljanja zasebnih šol in možnost za te šole, da so del nacionalnega izobraževalnega sistema in da za njih veljajo objektivni in nediskriminatorni pogoji. 

 V tem okviru naj bi bili učenci, ki obiskujejo zasebne šole, in njihove družine deležni enakih finančnih koristi, ki so na voljo učencem javnih šol in njihovih družin. Financiranje zasebnih šol, ki so del nacionalnega izobraževalnega sistema pa naj bi veljalo pod nediskriminatornimi pogoji. 

Ustavno sodišče je, kot rečeno, z odločbo z dne 4. 12. 2014 določilo, da je potrebno sporni člen ZOFVI-ja razveljaviti in spremeniti v roku enega leta. Dejstvo, da starši šoloobveznih otrok že od leta 1996 neupravičeno plačujejo šolnino za svoje otroke, kaže na to, da je k spremembi potrebno pristopiti takoj. 

Poslanke in poslanci SDS še predlagajo, da bi se financiranje po noveli zakona pričelo 1. septembra 2019 z začetkom šolskega leta. 

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine