10.8 C
Ljubljana
sreda, 19 maja, 2021

Razkrita vsebina koalicijske pogodbe: Za blaginjo Slovenije

Koalicijska pogodba strank SDS, SMC, NSi, DeSUS je bila podpisana včeraj, 25.2.2020 po potrditvi na vseh predstavniških organih strank podpisnic. “Koalicija bo v ospredje postavljala vse, kar nas združuje in povezuje. Zagovarjali bomo sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Izzive, ki niso podrobneje opredeljeni v pogodbi, bomo reševali z dogovarjanjem in iskanjem soglasja. K sodelovanju pri oblikovanju sistemskih rešitev trajne narave bomo povabili tudi opozicijo v državnem zboru ter poslanca obeh narodnosti,” je zapisano v sporočilu za javnost SDS.

 

 

Poudarki iz programskega dela koalicijske pogodbe:

 • Administrativna razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov       v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine).      
 • Decentralizacija, skladen regionalni razvoj.
 • Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije; odgovorno ravnanje z viri energije; sanacijski ukrepi za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, drugi ukrepi za oglično nevtralnost do 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne energije.
 • nadaljevanje in pospešitev širitve AC omrežja ( 3. razvojna os,       izboljšanje pretočnosti AC )
 • Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev, stanovanjska shema za mlade družine
 • Poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij).
 • Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.
 • Dosledno varovanje virov pitne vode.
 • Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj. 
 • Ustanovitev Slovenskega demografsko – pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru. 
 • Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.
 • Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.
 • Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2.5 % oziroma 2.8 % v letu 2021.
 • Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.
 • Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih letih.
 • Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR.
 • Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.
 • Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.
 • Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.
 • Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
 • Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.
 • Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.
 • Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom.
 • Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema.
 • Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.
 • Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.
 • Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.
 • Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja.
 • Spodbude za ohranjanje družinskih kmetij.
 • Zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi.
 • Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.
 • Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.
 • Oblikovanje strokovne ekipe za pripravo predlogov za dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema
 • Oblikovanje konkurenčne trošarinske politike za naftne derivate.
 • Pospešeno in bolj učinkovito črpanje ter investiranje EU sredstev.
 • Priprava in sprejem operativnega programa za koriščenje EU sredstev naslednje finančne perspektive.
 • Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost za zaposlene
 • Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020: 623,96 EUR; za proračunsko leto 2021: 628,20 EUR.
 • Uvajanja dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu; krepitev vajeniškega modela izobraževanja.
 • Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU.
 • Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.
 • Dogradnja sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.
 • Ukrepi za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom.
 • Prenova razširjenega programa s poudarkom na spodbujanju gibanja otrok na osnovnošolskih in srednješolskih ravni.
 • Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog
 • Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti.
 • Reorganizacija in racionalizacija organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP
 • Prenova plačnega sistema
 • Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.
 • Uveljavitev javnega odločanja v sodnih senatih, z možnostjo pisanja ločenih mnenj po vzoru US.
 • Vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo.
 • Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.
 • Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.
 • Prenova insolvenčne zakonodaje.
 • Učinkovito varovanje državne meje.
 • Postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka.
 • Konsolidacija profesionalnega sestava slovenske vojske.
 • Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe.
 • Krepitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.
 • Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu
 • Povečanje kredibilnosti države v EU in NATO
 • Zagotavljanje ciljnega in vsebinsko usmerjenega ter usklajenega delovanja MZZ znotraj multilateralnih institucij (OZN, OVSE, OECD, Svet Evrope)
 • Krepitev dialoga s sosednjimi državami.
 • Pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU.
 • Zagotovitev sredstev, ustrezne infrastrukture in podpore za nadaljevanje repatriacije Slovencev iz Venezuele in drugih kriznih žarišč.
 • Zagotovitev sredstev za krepitev sodelovanja s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini.  
 • Poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine