16.4 C
Ljubljana
petek, 18 junija, 2021

Glas za Ivana Molana je glas ZA podporo realnim projektom in glas ZA učinkovito ekipo

Danes, 28. novembra, je dosedanji župan Brežic in kandidat za župana Ivan Molan z najožjo ekipo sodelavcev na tiskovni konferenci predstavil dosedanje delo, temeljne točke programa 2018 – 2022 in pokomentiral aktualno dogajanje pred drugim krogom županskih volitev, ki bodo v nedeljo, 2. decembra.

 

Edini očitek protikandidata je, da občino vodim 13 let – moja izvolitev je garancija za nadaljevanje projektov

Občina Brežice je v dobri kondiciji. V 13 letih je bilo uspešno izvedenih za 123 milijonov investicij. Od leta 2005 je občina zviševala proračune in sredstva za investicije. V letu 2018 je načrtovanih za 10 milijonov evrov investicij. Občina je izvedla številne projekte na področju varstva okolja (projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, projekti vodooskrbe, projekti zbiranja, odlaganja in predelave odpadkov), na področju prometa (sanacija cest in pločnikov, izgradnja kolesarski stez), izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva, razvoja podeželja in podjetništva.

Župan Ivan Molan: »V letih vodenja sem vzpostavil odlično ekipo. Sodelavci v upravi in v javnih zavodih delajo zelo dobro. Moja izvolitev pomeni nadaljevanje projektov, za katere smo z učinkovito ekipo že pridobili gradbena dovoljenja ali podpisali dogovore o sofinanciranju. To so: kolesarske povezave (Brežice – Krška vas, Brežice – Čatež ob Savi, Brežice – Dobova), izboljšave vodovodnih sistemov, rekonstrukcija OŠ Artiče z dograditvijo vrtca, obnova starega doma upokojencev, izgradnja kanalizacijskih sistemov (Krška vas, Skopice, Cerklje ob Krki), projekte z Evropsko komisijo (šport za invalide, uporaba geotermalne energije v kmetijskih in industrijskih procesih), projekte v zdravstvu (Center za krepitev zdravja, povečanje števila timov ambulant družinske medicine in števila zdravnikov specialistov družinske medicine, posodobitev vozil in opreme v nujni medicinski pomoči, posodobitev opreme v laboratoriju in dodatne laboratorijske storitve). Naši projekti, ki so neposredno namenjeni ljudem, so pogosto prepoznani kot primeri dobre prakse tako na nacionalni ravni kot v mednarodnem prostoru (Sopotniki, Večgeneracijski center, podpora projektu Starejši za starejše). Odlične sodelavce pri gradnji kakovostnega življenja v občini sem našel tudi v številnih društvih in predanih prostovoljcih, za kar se vsem in vsakomur zahvaljujem.«

Ivan Molan je pokomentiral tudi aktualno predvolilno dogajanje, ki se stopnjuje že vse od začetka tega leta. Edini očitek političnih konkurentov pa je ta, da vodi občino 13 let, in s tem celo utemeljujejo željo po spremembi. Ivan Molan ta očitek zavrača, saj so se kot najuspešnejše izkazale ravno občine, ki imajo kontinuiteto vodenja in uigrane učinkovite ekipe. In Občina Brežice je med njimi. Tudi očitki povezani s Komunalo Brežice imajo povsem jasno ozadje z očitno željo po vnovičnem prevzemu izvajanja gospodarskih javnih služb v privatne roke in delitvijo dobička. Ta se sedaj, ko te službe izvaja javno podjetje, ne ustvarja oz. se posledično   odrazi v znižanih položnicah občanom.

Učinkovita ekipa je osnova prihodnjega razvoja občine Brežice

Ivan Molan vseskozi poudarja, da so uspehi občine rezultat timskega dela. Najožji sodelavci so izpostavili glavne dosežke in začrtano pot razvoja na najpomembnejših področjih za občane: na področju zdravstva, delovanja društev, projektov za kvalitetnejše življenje ranljivih skupin ter možnostih dodatnega financiranja za kmete in podjetnike.  

Občina smo ljudje

Županova tesna sodelavka in vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular je izpostavila, da delo občinskih služb temelji na vključevanju občank in občanov, tako v načrtovanje kot pri izvajanje zastavljenih aktivnosti. »Pomembni partnerji pri tem so nevladne organizacije na področju kulture, športa, turizma, socialnega in zdravstvenega varstva, mladine, gasilstva, kjer Občina letno z okoli 250-imi društvi podpiše pogodbe o sofinanciranju v višini 1 mio EUR, ki jih uspemo v proračunu ohraniti skozi leta kljub nižanju prihodka s strani države. Skupaj z njimi in javnimi zavodi lahko sooblikujemo projekte, ki se odzivajo na potrebe okolja. Tako smo podprli in izvedli obsežno računalniško opismenjevanje, vzpostavili Večgeneracijski center, pričeli z brezplačnimi prevozi za starejše Sopotniki,… Ker je Občina močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen, bomo tudi v prihodnosti poudarek namenili razvoju novih programov za ogrožene ciljne skupine, kamor glede na demografske trende prav gotovo sodijo tako starejši kot mladi. Zato so prihodnji projekti prednostno namenjeni v podporo zagotavljanja kvalitetne starosti in novim priložnostim za mlade.«

Za zdravje občanov

Kazalniki zdravja v Posavju oziroma v brežiški občini so pod nacionalnim povprečjem. Občina in Zdravstveni dom (ZD) Brežice zato pospešeno izvajata ukrepe za izboljšanje zdravja občanov z glavnim ciljem izvedenih in načrtovanih ukrepov na primarni zdravstveni ravni – približati zdravstvene storitve uporabnikom in okrepiti vlogo ZD Brežice v lokalnem okolju. Po besedah direktorja javnega zavoda ZD Brežice Dražena Levojevića so bile za dosego navedenih ciljev realizirane naslednje aktivnosti: (I) Kadrovska okrepitev, predvsem z zdravniki družinske oziroma splošne medicine, in dana možnost občanom izbirati osebnega zdravnika (od oktobra 2017 do oktobra 2018 se je število opredeljenih občanov povečalo iz 6.800 do 11.400), (II) Zagotovljene štipendije študentom medicine in študentom na drugih deficitarnih področjih. (III) Kadrovska okrepitev in posodobitev opreme v laboratoriju ter prilagoditev delovnega časa uporabnikom (laboratorij obratuje tudi popoldan). (IV) Približevanje storitev uporabnikom v njihovih okoljih (posodabljanja zobnih ambulant po OŠ, izvajanje preventivnih aktivnosti v skupnostih). (V) Posodobitev opreme in usposobljenosti kadra, ki izvaja nujno medicinsko pomoč. (VI) Vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja in nadgradnja preventivnih aktivnosti.

Znamo povezovati

Podžupanja Katja Čanžar je predstavila izzive in uspehe pri črpanju evropskih sredstev v novi finančnih perspektivi 2014 – 2020, ko je manj evropskega denarja namenjenega »za zidove« in več za vsebine, ki so neposredno namenjene ljudem, in največ denarja za krepitev inovacijskih sposobnosti pri povezovanju gospodarstva ali kmetijstva z znanostjo in državo oziroma lokalno skupnostjo. Podžupanja je predstavila tudi nov projekt Geofood, za katerega je Občina Brežice s partnerji pridobila sredstva na enem od najzahtevnejših programov EU, na programu Horizon 2020. Temelj projekta je pridelovanje hrane z uporabo geotermalne energije. V naslednjih štirih letih bomo lokalnim pridelovalcem hrane predstavili primere dobrih praks iz različnih evropskih držav. Cilj občinskih služb v naslednjih letih pa je pripraviti nadaljevanje (2. korak) projekta, da bi zainteresirani proizvajalci s konkretnim izvedbenim projektom pridobili evropska sredstva za vzpostavitev sistema uporabe geotermalne energije za uspešno uporabo v krožnih sistemih proizvodnje hrane. Čanžarjeva je izpostavila še Dostopni vodni center Brežice, za katerega potrebujemo vsaj 3 milijone evropskega denarja in za katerega je bistvena mednarodna mreža partnerjev, ki jo je Občina vzpostavila ravno z dosedanjimi projekti, neposredno namenjenimi občankam in občanom (Mednarodne glasbene delavnice I in II za otroke in mlade, Šport za zdravo starost za starejše, Šport za invalide).

Zadnje novice

Sorodne vsebine