16.1 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Novi koronavirus – z druge plati

Nobena generacija ni v svojem mišljenju in ravnanju povsem svobodna, odločilno je pogojena z vsem tistim, kar so pred njo dosegle predhodne generacije, desetine rodov v vseh prejšnjih stoletjih, in vsako dobo v razvoju človeštva označuje neka miselnost, neka filozofija, pogojujejo jo neka znanja in nek odnos do življenja, skratka: nek duh časa (zeitgeist).

 

To je dobro vedeti tudi glede sedanje pandemije,ko smo se srečali s tem novim virusom in to novo boleznijo, smo se namreč soočili ne le s tipičnimi človeškimi reakcijami, takšnimi ali drugačnimi, in z reakcijami naših sistemov in struktur, političnih in ekonomskih, ampak determinirani tudi s tem, se pravi »kulturno«. Alfa in omega naše civilizacije pa sta (še vedno!) znanost in tehnika, in upam si trditi, da je bil odziv na virus, tako na osebni kot na politični ravni, pozen, prepočasen tudi zaradi tega: ker smo se zanašali na »vsemogočnost« naše znanosti, češ, s tem orožjem bomo tudi to nevarnost uspešno in hitro premagali. Res nam je tehnika postregla s številnimi dragocenimi podatki o tem virusu, poznamo njegovo obliko in zgradbo, strukturo – po zaslugi elektronskega mikroskopa, poznamo način njegove interakcije s človeškimi celicami, njegov način razmnoževanja in širjenja, v kar smo vpregli celo umetno inteligenco, pomembne so nam številke, okužbe in širjenje prikazujemo z grafi… . In znanost naj bi nam čim prej priskrbela tudi zdravilo, cepivo proti tej novi kugi, res, toliko strokovnih ekip, znanja, sredstev, denarja, toliko naporov morda še nikoli ni bilo vloženih v reševanje nekega medicinskega problema.

Tukaj, v tem prispevku pa bom skušal na ta virus in to novo bolezen pogledati še z nekega drugega zornega kota, s pomočjo neke bistveno drugačne spoznavne metode, kateri naj bi bilo dostopno tudi nevidno, neotipljiv in ne-merljivo. Osebno menim, da so moderne empirične znanosti s svojimi metodami, kljub uspehom, ki so jih dosegle, enostranske – ker jim je dostopen le en vidik stvarnosti, tisi, ki mu pravimo »materija«. Tudi virusi so materialne tvorbe, vendar: ali je materija edina realnost? Ali res obstaja samo to, kar se da »dokazati« le z eno metodo? Priznavati le to je nelogično, iracionalno, potrebovali bi nek celovit pogled na svet, s tem bomo prišli tudi do celovitejšega, popolnejšega pogleda na virus, in takšno podobo o njem si moramo ustvariti, če naj bi se proti njemu učinkovito borili.

Korona virus kot takšen

Virus ni celica (kot so to bakterije), je skupek molekul, ki tvorijo RNK, z beljakovinskim ovojem, a brez jedra, ki ga vse celice vedno imajo. In genski zapis, ki ga vsebuje ribonukleinska kislina (RNK) določa njegovo strukturo, zgradbo, delovanje in tudi njegove učinke na nas ljudi – to je »program«, ki ga vsebuje in prenaša virus. On pa se hoče v naših celicah razmnoževati, in v ta namen mora vanje najprej priti , zato je njegova površina posejana s »ključi«, ki se morajo prilegati v »ključavnice« na ovojnici (membrani) naše celice. Če se oboje ujema, virus svoj genski zapis prenese v jedro celice, ki ga »prekopira« in začne razmnoževati – izdelovati nove molekule RNK, prav tako izdela tudi encim, potreben za nastanek beljakovinskega ovoja novih virusov. Na kratko: virus je sposoben pripraviti našo celico do tega, da sama začne »tiskati« in proizvajati nove viruse, ki jo potem zapustijo, in ta bolezen pripravi človeka tudi h kašljanju, s katerim se novonastali virusi raztrosijo po okolici, da bi vstopili še v druge ljudi – s tem je visoka učinkovitost njegovega razmnoževanj, se pravi širjenja te bolezni zagotovljena.

Kaj lahko zaključimo? Virus se prenaša in deluje kot neko silno inteligentno in prebrisano bitje, ki se ob vsem zna še dobro prilagajati (mutirati). Ali si je vse to mogoče razlagati, je to mogoče pojasniti zgolj kot rezultat delovanja nekega genoma, in nadalje: od kod mu tak genski zapis, takšen »program«? Prepričan sem, da si je vse to zgolj s pomočjo skupka atomov in molekul nemogoče razlagati, virus ni in ne more biti zgolj neka materialna tvorba. Ali morda ne deluje za njim še kaj nevidnega in nemerljivega? Mislim, da se odgovor skriva v evoluciji, se pravi v načinu nastanka vrst, tako rastlinskih kot živalskih. Na kratko: osebno sem prepričan, da je ta novi virus nastal in se razvil na enak način, kakor so se, tekom evolucije, razvile in nastale vse žive vrste na planetu, in sicer s spreminjanjem genoma, se pravi genskega zapisa v njihovih celicah.

Evolucija

Ključ za razumevanje izredne raznovrstnosti neštevilnih rastlinskih in živalskih vrst, ki naj bi se v milijonih let razvile z evolucijo, se namreč skriva v genskem zapisu, v jedrih njihovih celic, v aminokislinah, v DNK in RNK, skratka: v genomu. Lastnosti (ustroj) nekega organizma določa razporeditev atomov v genih, v kromosomih, ki gradijo genom. Spreminjanje njihovih položajev imenujemo »mutacija«, in mutacije naj bi bile naključne in navadno izzvane z raznimi kemijskimi ali fizikalnimi dejavniki (npr. sevanja), a ravno naključne mutacije naj bi bile eden ključnih vzvodov evolucije. Vendar: ali si je evolucijo, nastanek tako neštevilnih vrst, čeprav je le-ta trajala stotine milijonov let, mogoče razlagati le z igro slučajev, z bojem za obstanek itd.? Ob tem imejmo pred očmi še neverjetno, silno kompleksno zgradbo vseh organizmov, in nedosegljivo smotrnost vsega živega, ki jo srečujemo na vsakem koraku! Verjamem v evolucijo, a sem obenem prepričan, da jo je nemogoče razumeti, če nanjo gledamo le kot na nek samo-razvoj materije. Evolucijo, se pravi nastanek vrst, je, po mojem, nemogoče razumeti brez neke višje in notranje žive sile, ki deluje in je delovala na ravni atomov in molekul genoma, ki je te atome razvrščala, dobro vedoč pri tem, kakšna vrsta, kakšne zgradbe in kakšnih lastnosti bo pri tem nastala. Na kratko: brez neke metafizične stvarnosti (Boga) si je nastanek vrst, in tudi nastanek bakterij in virusov in zato tudi novega koronavirusa, nemogoče razlagati, in res na samem začetku Svetega pisma (Geneza) piše, da je Bog ustvaril vsa živa bitja, na začetku Janezovega evangelija pa, da »je po Besedi (ki je Bog) vse nastalo in ni nastalo nič, kar je nastalega«, zato si oglejmo evolucijo in korona-virus s svetopisemskega zornega kota.

Evolucija in razodetje

Res si je stvarjenje mogoče razlagati tako: evolucijsko in ob hkratnem upoštevanju razodetih resnic Svetega pisma, Bog je lahko ustvarjal nove in nove vrste tako, da je spreminjal genske zapise v njihovih celicah, iz česar pa sledi, da je On na nek način deloval (in seveda še deluje) na svet in na materijo, ki ta svet gradi. Bog res deluje, On je Beseda in Živi, ni nek nemi in mrtvi Bog, ko deluje, deluje kot Beseda in Beseda deluje v Duhu, zato je Duh njegov Prst. Če deluje v svetu in na svet, se mora zato Duh (ki je ne-materija!) na nek način dotikati sveta, materije, ki ta svet gradi, in resnica Svetega pisma tudi to potrjuje: »Božji Duh napolnjuje ves svet!«. Napolnjuje: pomeni, da je v notranjosti, v samem srcu tvari, to »srce materije« pa gradijo delci, atomi, molekule, in le-ti so po svojih lastnostih bliže Duhu kot »klasičnim« lastnostim snovi, in glede na to Duh res lahko stopa v interakcijo z njimi!

Ob vse tem pa je treba upoštevati še eno resnico Svetega pisma: »Vse se dogaja po božji volji«. Se pravi, po njegovih načrtih in njegovem delovanju, pomeni, da pri Bogu ni slučaja, in tudi evolucija ni potekala stihijsko, po spletu slepih sil in energij in igri naključij, za vsem je bila nadnaravna živa sila, Duh, in vsaka vrsta je takšna, kakršno je hotel Bog, preden je nastala, je bila v njegovih načrtih.

Če naj bi na svet pogledali celovito, ga zato moramo znati videti ne zgolj skozi prizmo materialističnih znanosti, moramo ga znati osvetliti tudi s pomočjo razodetih resnic. In tako se nam bo materija pokazala še v neki drugi, popolnejši in tudi lepši luči: ona je tudi »material«, s katerim dela in gradi božji Duh kot notranja božanska moč, kot živa in večno delujoča ne-fizična »energija«, in ona je »orodje«, s katerim in preko katerega deluje Duh kot božji Prst. Iz tega pa sledi, da je tudi za novim virusom Duh, da je za njim deloval Bog.

Celovitejši pogled na virus

S tem nočem reči, da je pojav tega virusa, ki je nekaj novega na planetu (tudi zato nas je tako presenetil!), nekaj dobrega, koristnega ali da bi si kaj takega celo želel, nikakor ne! A ker se danes kopičijo razne človeške razlage (tudi teorije zarote), kar se tiče njegovega pojava, poskušajmo pogledati na novi koronavirus še skozi božjo optiko in logiko, kar pomeni: s pomočjo razodetih resnic Svetega pisma. Bojim se namreč, da smo vsi skupaj postali tudi žrtve nekega načina mišljenja, določenih miselnih šablon in vzorcev, zlasti je z empiričnimi vedami prežeta in pogojena vsa naša intelektualna elita, je vkalupljena v to, za celovit pogled na problematiko pa bi bilo treba izstopati iz nekih kalupov, in pristopati k problemu tega virusa tudi z neko bistveno drugačno metodo razmišljanja.

Izhajajmo najprej iz resnice, da »se VSE na svetu dogaja po božji volji«, iz tega sledi, da se po tej višji Volji dogaja tudi ta pandemija. Pri bogu ni naključja, ni slučaja. Danes večina zagovarja tezo, da se je virus pojavil po spletu raznih okoliščin, za katerimi stojita človeška brezvestnost in malomarnost. Da, vendar, gledano z vidika Razodetja, je tudi ta virus, takšen kot je, nastal po delovanju Duha in po delovanju Besede (božjega Logosa), delujoče v Duhu, njegova zgradba, struktura, njegove lastnosti in njegovo delovanje – vse to ni nekaj naključnega, sad nekih slučajnih mutacij, genski zapis tega novega virusa je ustvaril Duh, s svojim delovanjem, s premikanjem, razvrščanjem atomov v genomu, Duh kot božanska Moč, kot božji Prst. Za vsem, kljub raznim človeškim stranpotem, stoji Bog, ki je tudi Oblast sama, tudi ta virus je nastal po tej Volji, kar pomeni: po njegovem načrtu in njegovem delovanju.

A Bog je tudi Ljubezen sama, ki ljubi svoje stvarstvo in si nikakor ne želi pomora ljudi. Da, vendar je On tudi Bog Pravičnosti, katerega strogost in jeza sta prav tako veliki kot njegovo usmiljenje in odpuščanje, in priznati si moramo, da smo mi (njegovo stvarstvo), v naših časih v svojem moralnem propadanju padli nizko, niže od Sodome, in iz Svetega pisma sledi, da Bog takrat nad ljudi pošilja razne kazni kot so vojna, lakota, in tudi razne bolezni, tudi kugo. Greh kliče nad nas njegovo jezo. V tej luči in v luči resnice, da se vse dogaja po njegovi volji, moramo zaključiti, da je ta »novi koronavirus« božja šiba, s katero Najvišji tepe grešno človeštvo.

Iz tega pa sledi, kako naj se, gledano dolgoročno, znebimo te kuge in kako naj se varujemo pred njo.

Moderni človek, ki je večinoma brezbožen, se zanaša predvsem na svojo znanost in tehniko, in tako ju je vpregel tudi v to bitko s covidom-19, mrzlično išče zdravila za to bolezen, verjamem, da bo bitko s tem dobil, ne pa vojne, kajti virus se prilagaja, mutira, naredi s tem zdravila neučinkovita…, poleg tega se kadarkoli lahko spet pojavi kakšen nov neznan virus in prinese novo bolezen. Če naj človek to prepreči, mora radikalno spremeniti svoj današnji slog, način življenja, upošteva naj resnico, da božji Duh napolnjuje, prežema svet, in ta Duh vse vidi in vse začuti, zato se zlo Zemlje neprestano dviga k Nebu, in potem spet kot takšno ali drugačno zlo pade na Zemljo – človeku se vrača kot bumerang.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Zadnje novice

Sorodne vsebine