18.7 C
Ljubljana
torek, 3 avgusta, 2021

Odziv RTV Slovenija na članek v Demokraciji: RTV Slovenija je v času epidemije izplačevala dva dodatka

RTV Slovenija se je danes odzvala na naš včerajšnji članek. Njihova služba za komuniciranje nam je v objavo poslala sproročilo s svojo razlago razmer v javnem razvodu TVS.

Njihov odziv objavljamo v celoti:

»ODZIV RTV SLOVENIJA GLEDE IZPLAČILA DODATKOV

RTV Slovenija je v času epidemije izplačevala dva dodatka. Do dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS so bili upravičeni vsi, ki so delali v nevarnem okolju za čas opravljanja dela v takih pogojih. Tem je bila RTV Slovenija dolžna izplačati dodatke. Pripravljena so bila jasna navodila, ki so sledila uradni razlagi komisije za razlago kolektivne pogodbe (Uradni list 48/2020). Navodila so bila striktno spoštovana, nihče od zaposlenih ni dobil tega dodatka za delo, ki bi ga opravljal na domu.

Drugi dodatek je bil izplačan v skladu z določili 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Znesek izplačil je sledil izračunu, ki ga je vlada uporabila pri izračunu najvišjih dopustnih zneskov proračunskih uporabnikov (2,5% mase plač zaposlenih, ki so delali na sedežu, 1,5 % mase tistih, ki so delali na domu in 35% mase plač vodilnih (plačna skupina A in B). Dodatek smo dodelili tistim, katerim se je zaradi priprave programov ali dodatnih aktivnosti povečal obseg dela in so delali tudi izven delovnega časa. Dodatek je bil odobren na osnovi poročil o delu. Za vsa ta izplačila so bili podani argumentirani predlogi. Dobili so jih predvsem tisti, ki niso delali v okoljih, kjer je bilo predvideno nagrajevanje po 39. členu. Možna kvota za izplačilo omenjenega dodatka je znašala 116.270 evrov, ki pa je javni zavod ni v celoti izkoristil. Prav tako nihče od zaposlenih ni prejel maksimalne višine dodatka, ki je bila določena za posameznega zaposlenega.

O vsem je vodstvo poročalo sindikatom (v pismu 30.6.), Svetu delavcev (6.4. in 14.5.) in Nadzornemu svetu (21.5. in podalo dodatna pojasnila 4.9. 202). Nadzorni svet je na 23. seji sprejel predlog, da se opravi notranji pregled. Po naročilu generalnega direktorja je notranja revizija že v teku.

Na željo Sveta delavcev je bil nekaterim njihovim članom na ogled posredovan seznam vseh, ki so prejeli dodatke. Vodstvo teh podatkov ni nikoli skrivalo, ne zneskov, ne števila zaposlenih. Vodstvo ob tem ni prejelo nobenega ugovora ali pobude, da bi bil še kdo upravičen do dodatka. Peščica zaposlenih, ki je podvomila v pravičnost izplačil, se na vodstvo ni obrnila. Raje so svoj gnev in neupravičeno nezadovoljstvo posredovali nekaterim medijem, ki pa so nepopolne in zavajajoče podatke seveda izrabili, jih napačno prikazali kot nepravilnosti in s tem škodili ugledu RTV Slovenija. Verjamemo, da se bo z notranjo revizijo izkazalo, da nepravilnosti ni bilo.

Ob tendencioznih namigovanjih »od kod bo imela RTV denar za izplačila« naj poudarimo, da je spoštovanje pogodbenih obveznosti do zaposlenih, torej tudi 39. člena KPJS, pogodbena obveza, ki jo RTV mora spoštovati in jo je tudi spoštovala. Izplačila so obveza, četudi bi morda povečala izgubo. Pri tem je v 6. odstavku 71. člena ZIUZEOP jasno zapisano, da javni zavodi za izplačane obveznosti v skladu s kolektivno pogodbo dobijo sredstva iz proračuna. RTV Slovenija je Ministrstvu za kulturo posredoval vso potrebno dokumentacijo.

Enako velja tudi za izplačilo po 71. členu ZIUZEOP, katerega znesek ne sme biti višji kot izhaja iz izračuna, sprejetega na Vladi in objavljenega v dokumentu 0100-227/2020/3. Tudi za ta znesek je predvideno plačilo iz proračuna. Zaradi tega smo Ministrstvu za kulturo sporočili, da smo izplačali 101.721 evrov teh dodatkov (kar je 14.549 evrov manj, kot izhaja iz omenjenega izračuna). Da nam povračilo pripada, je potrdil tudi minister za javno upravo. Ministrstvo za kulturo nas je dne 26.8.2020 zaprosilo, da oddamo podatke na njihovem obrazcu, kar smo tudi naredili.

Naj ob tem dodamo še pojasnilo, da smo na Ministrstvo za kulturo poslali zahtevek za povračilo stroškov zaradi koronavirusa v višini 69.246 evrov.  

Glede na povedano lahko ugotovimo le, da se skuša najti napaka vodstva in oslabiti položaj odgovorne urednice Manice Ambrožič Janežič. Naj dodamo, da Manica Ambrožič Janežič v obvestilu zaposlenim ni navedla svojega imena, ker je njeno nagrado za izjemno delo, ki ga je opravila v času epidemije, in ki je bilo potrjeno z ugledom, ki ga je RTV dosegla med epidemijo, predlagala direktorica TV Slovenija in ga je sprejel generalni direktor. Torej nagrade zase ni predlagala sama.

Vsi izplačani dodatki so bili odobreni s strani vodij oz. odgovornih oseb. Noben posameznik na RTV Slovenija si dodatkov ne more predlagati ali odobriti sam sebi. Vodstvo se bo z vsemi zaposlenimi v Informativnem programu TV Slovenija, ki bodo to želeli, pogovorilo in odgovorilo na odprta vprašanja.« 

Zadnje novice

Sorodne vsebine