6.7 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Dr. Anže Logar: »Zahtevajmo več! Pozdravimo Ljubljano!«

»Mislim, da je ravno predstavitev različnih programov tisto, kar Ljubljančani potrebujejo, da se bodo na koncu lahko odločili za pravo izbiro,« je nedavno poudaril kandidat SDS za ljubljanskega župana Anže Logar. Podporo so mu namenili tudi v NSi, SLS in Listi novinarja Bojana Požarja.

Nad izzive s konkretnimi rešitvami

»Našim meščankam in meščanom želim zagotoviti ne samo kvantiteto, ampak predvsem kvaliteto življenja. Boljše življenje, boljše pogoje, boljšo oskrbo. To je mogoče samo s spremembo na čelu mestne oblasti. S programom za prihodnost, za ljudi in za lepši vsakdanji nasmeh,« je uvodoma zapisal Logar v predstavitvi svojega programa »Zahtevajmo več. Pozdravimo Ljubljano.« To geslo se nanaša na kakovost bivanja v mestu, katerega temelj je zdravje. »Brez zdravja nič drugega ne šteje veliko. Zato smo skrb za zdravje postavili v osrčje programa za naslednje mandatno obdobje. Takojšnja zdravstvena oskrba, čistejši zrak, napredne tehnologije za manj onesnaženja in urejen promet za mirne živce – vse to je del zdrave Ljubljane, h kateri bomo stremeli v prihajajočem mandatu, če bomo dobili priložnost za vodenje glavnega mesta,« lahko med drugim beremo v omenjenem programu, ki ponuja tudi konkretne rešitve na tem področju.
Kako bodo to naredili? Kot so zapisali, bodo sprejeli naslednje konkretne ukrepe, ki bodo dali takojšnje in trajne rezultate. MOL bo poskrbela za financiranje posegov na primarni ravni, s tem pa za odpravo čakalnih vrst, vztrajala bo pri ustanovitvi ljubljanske mestne bolnišnice, sprejeta mestna politika se bo presojala na temelju vpliva na zdravje ljudi in okolja, modernizirali bodo prometno politiko mesta skupaj z akcijskim načrtom za čistejši zrak in sprejeli mejne koncentracije PM10, PM2.5 in NO2 za vsako ulico v Ljubljani, spremenili bodo Energetsko strategijo Ljubljane in uvedli konkretne spodbude za zelene energetske rešitve, imenovali pa bodo podžupana za področje zdravstva in zdravega mesta.

Pametna Ljubljana

V SDS opozarjajo, da Ljubljana poglablja razvojno vrzel za najrazvitejšimi evropskimi mesti. Kot so zapisali, je Ljubljana na 75. mestu Mercerjeve lestvice po kakovosti življenja glede na dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe, varnost, izobraževalni sistem, stanovanjsko in okoljsko politiko, prometno politiko, gospodarstvo, javne storitve. V nasprotju z nekaterimi drugimi mesti, ki so vlagala v tehnološki razvoj, Ljubljana v zadnjih dvanajstih letih ni napredovala po lestvici navzgor. S tem je povečala razvojno vrzel do tistih mest, ki so se usmerila v razvoj pametnega mesta.
In konkretni ukrepi za Ljubljano, pametno mesto? Logar napoveduje izdelavo celostne prometne politike s poudarkom na zgraditvi pametnega prometnega omrežja, oblikovanje pametnih rešitev eLjubljane – vse na enem mestu/eni položnici/eni aplikaciji, dvakrat letno bodo izvedli inovacijski ‘live maraton najBoljša Ljubljana’ z odkupom najbolj kreativnih in uporabnih projektov. Logar obljublja, da bo Ljubljana postala razvojno zvezdišče (ang. hub) v regiji, dostopen bo brezplačni WI-FI na območju celotne Ljubljane, zgradili bodo sodobno sosesko z izravnano energetsko bilanco (v partnerstvu z razvijalci iz zasebnega sektorja) ter imenovali podžupana za področje sodobnih tehnologij.

Brez prometnih zastojev

Logar v programu opozarja tudi na neustrezno mestno prometno politiko, ki se kaže v nenehnem zmanjševanju števila potnikov v javnem potniškem prometu, tudi zaradi nespametne 50-odstotne podražitve vozovnic v letu 2011, nesprejemljivo počasnem javnem prometu, zastareli razporeditvi tras, slabo domišljenih prometnih rešitev pri nastajajočih novih soseskah in podobno. In ukrepi? Pametno prometno upravljanje – posodobitev celotnega prometnega sistema, smart parking (obstoječa parkirna mesta bodo opremili s senzorji zasedenosti v aplikaciji eLjubljana), integracija LPP z železniškimi povezavami (sklenitev krovnega sporazuma o sodelovanju med SŽ in MOL oz. LPP), popolna revizija tras mestnega javnega transporta z upoštevanjem navezave na železniške povezave (bistveno večja pretočnost in krajši čas potovanja od odhoda do cilja), vgraditev mejne ravni onesnaženosti ob prometnih konicah v pametni sistem upravljanja s prometom, brezplačna mesečna vozovnica za upokojence, spodbujanje nakupa letnih vozovnic po ceni 350 evrov namesto zdajšnjih 420 evrov, brezplačne vozovnice LPP za šole na organiziranih izletih, vzpostavitev sistema car sharing (aplikacija, olajšave, temu prilagojene cestne ureditve), takojšnji pristop k pogajanjem z Vlado RS za zgraditev hitre železnice do Letališča Jožeta Pučnika in ustavitev vseh postopkov za graditev garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Imenovali pa bodo tudi podžupana, ki bo odgovoren za modernizacijo prometa.

Ljubljana brez korupcije

»Korupcija najeda ugled in finančno stanje občine. Prevetrili bomo postopke javnega naročanja in prekinili s prakso t. i. hišnih izvajalcev javnih naročil, ki prek neposrednih pogajanj in z obilico aneksov izvajajo obnovitvena in gradbena dela, medtem ko drugi izvajalci nimajo dostopa do opravljanja del iz občinskih razpisov. To na koncu vedno plačajo meščani v obliki dražjih položnic,« je jasen Anže Logar v opisu programa. Napoveduje Ljubljano brez korupcije, kjer bo veljala ničelna stopnja tolerance do korupcije. »Sodelovali bomo samo s tistimi ponudniki storitev, katerih lastniki niso na črnih seznamih nekorektnega oziroma koruptivnega poslovanja.« In kako bodo to izvedli? Vzpostavili bodo delovno telo mestnega sveta oziroma komisijo za nadzor nad porabo sredstev, ki bo imela vpogled v vse investicije MOL. Večino v tem telesu bo imela opozicija. Morebitne anekse k sklenjenim pogodbam bo moral potrditi mestni svet. Na spletni strani MOL bodo objavljeni vsi posli v vrednosti nad 500 evrov. Ko bodo obravnavane spremembe prostorskih načrtov, bodo v gradivih za mestni svet, da bi se izognili špekulativnim nameram, razkriti vsi pravni posli z zadevnimi zemljišči za obdobje zadnjih 10 let skupaj z morebitnimi spremembami lastništva v istem obdobju.

»Mi vsi smo Ljubljana«

In še zadnji, a zelo pomemben del programa, v katerem Logar opozarja, da se zaradi samovolje mestne oblasti številni meščani čutijo odrinjene od odločanja o projektih, ki bodo zaznamovali njihovo kakovost bivanja v lokalnem okolju. Številni ukrepi bodo to spremenili, in sicer: sprejet bo participativni proračun, ki bo namenjen posameznim četrtim za izvedbo projektov, ki se njihovim prebivalcem zdijo prednostni (1 odstotek za četrti v letu 2019, 5 odstotkov do 2022, zagotovljena bo brezplačna oskrba s pitno vodo za gospodinjstva pod pragom revščine, napovedujejo brezplačen vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka (najkasneje do 2020), zagotovili bodo 100 evrov dobrodošlice za vsakega prvošolčka, odprli bodo nove oddelke v vrtcih, v sodelovanju z državnim stanovanjskim skladom pa bodo spodbujali graditev stanovanj za mlade družine (namensko povečevanje fonda novozgrajenih stanovanj za mlade družine). Prioritetno se bodo posvetili zagotavljanju poplavne varnosti na območju celotne Ljubljane, sistematično bodo pristopili k sanaciji ploščadi v strnjenih blokovskih naseljih, dokončno bodo razrešili vsa odprta vprašanja v posvetovanju z zainteresiranimi okoliškimi prebivalci (okolica Stožic, okolica Bežigrajskega stadiona, ob džamiji, v Rogu, v Rožni dolini, pozidava zelenice pri Vodnikovi šoli, Šentviško pokopališče, pozidava zelenih površin na severni strani Črnuč proti Trzinu …), poplavno varnost Rožne doline pa bodo reševali z razširitvijo kanalizacijskega omrežja in s spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki bo prilagojen karakteristikam četrti. Prav tako bodo prostorsko politiko v okolici džamije prilagodili prometni pretočnosti tega dela mesta in prilagodili OPPN sedanjim gabaritom naselja. Logar kot ukrep napoveduje še sistematičen pristop k asfaltiranju cest ob strnjenih naseljih (npr. Ulice Juša Kozaka in Kalinove). Pospešili bodo energetsko obnovo šol in vrtcev, poskrbeli bodo za zaprtje kamnoloma Sostro in mu vdihnili novo vsebino, zagotovili pa bodo čisto pitno vodo na območju celotne Ljubljane in pospešeno vlagali v graditev kanalizacijskega omrežja. Prav tako bodo v Stanežičah na kraju, kjer je načrtovan center za ravnanje z odpadki, uredili sodoben park z igrali. Stožiške škrbine bodo reševali v dogovoru z vsemi relevantnimi deležniki, poskrbeli bodo za zgraditev varnih kolesarskih poti iz vseh perifernih delov Ljubljane do mestnega središča, oživili in posodobili bodo mestno smučišče in sankališče Poseka v Guncljah. Poskrbeli bodo za ustrezno signalizacijo vseh železniških prehodov, zgradili bodo nov zadružni dom v Bizoviku in vanj vključili dodatne vsebine ter vzpostavili institut varuha starejših.

Plapolala bo slovenska zastava

Njihova prioriteta so programi za privabljanje zagonskih in razvojnih podjetij v MOL (nižje nadomestilo za stavbna zemljišča, komunalni prispevek; nižji stroški pri javnih storitvah MOL za zagonska podjetja v začetnem obdobju), ustanovili pa bodo tudi posebno službo za odnose z občani za sistematično reševanje problemov. Uvedli bodo protokol za prijavni postopek (prijava – ogled – pogovor – realizacija). V mestu si želijo tudi sodoben športno-mladinski trening campcenter z večnamensko dvorano/ledeno dvorano in s potrebnimi spremljajočimi objekti, po možnosti v bližini šol in druge infrastrukture, namenjeno tako domačim obiskovalcem kot gostom. Za odnose z občani pa bodo imenovali podžupana. In še − na ljubljanskem gradu bo 365 dni na leto ponosno plapolala slovenska zastava!

Zadnje novice

Sorodne vsebine