14.5 C
Ljubljana
sobota, 10 aprila, 2021

Tomaž Lisec: V katerih javnih zavodih na področju izobraževanja beležijo izgubo?

Kdaj je ministrstvo za izobraževanje posrednim uporabnikom proračuna iz njegove pristojnosti posredovalo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto in v kakšni obliki? Poslanec SDS Tomaž Lisec je na na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto.

 

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister!

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 določa, da morajo posredni proračunski uporabniki za vsako koledarsko leto na podlagi izhodišč pripraviti finančni načrt. Nadalje zakon določa, da morajo posredni proračunski uporabniki države najkasneje do 15. avgusta tekočega leta pristojnemu ministrstvu posredovati polletno poročilo in v kolikor iz ocene realizacije finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki (izgubo), mora odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.

V zvezi s tem vam, kot pristojnemu ministrstvu za posredovanje izhodišč posrednim uporabnikom proračuna in izvrševanjem nadzora nad porabo javnih sredstev posrednim uporabnikom s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, postavljam sledeča vprašanja:

1. Kdaj je ministrstvo posrednim uporabnikom proračuna iz njegove pristojnosti posredovalo izhodišča za pripravo finančnih načrtov za tekoče koledarsko leto in v kakšni obliki? Prosim, da predložite tudi fotokopije nekaj primerov posredovanih izhodišč.
2. Kdaj je ministrstvo izdajalo soglasja posrednim uporabnikom proračuna iz njegove pristojnosti k predlogom finančnih načrtov? Prosim, da predložite tudi fotokopije nekaj primerov posredovanih soglasij.
3. Kateri javni zavodi na področju izobraževanja, katerih ustanoviteljica je RS, so od leta 2013 v polletnih poročilih ocenjevali, da bodo ob koncu koledarskega leta izkazovali presežek odhodkov nad prihodki (izgubo) in ali so pripravili sanacijske načrte? V katerih javnih zavodih so bili ti uspešni in v katerih ne?
4. Kako se vrši nadzor porabe javnega denarja pri zgoraj omenjenih posrednih uporabnikih proračuna ter kdo jo izvaja?
5. Katerim javnim zavodom na področju izobraževanja, katerih ustanoviteljica je RS, je od leta 2013 MIZŠ nakazalo denar mimo posredovanih izhodišč in sprejetega finančnega načrta? Prosim, da podatke posredujete po koledarskih letih, višino in datum posredovanja le teh, na podlagi česa se je denar nakazoval in kako ter kdo je preverjal upravičenost takšnih zahtev?
6. Kako ste ukrepali zoper zavode, ki so večkrat izkazovali presežke odhodkov nad prihodki? Ste sprejeli kakšne sistemske ukrepe in če da, katere ter kdaj?
7. Katere odgovorne osebe posrednih uporabnikov proračuna je zaradi kršitev, določenih v 73. členu ZIPRS1819, ministrstvo predlagalo v razrešitev vladi?
8. Kateri posredni uporabniki proračuna iz. tč. 4 so se od leta 2013 zadolžili ali izdajali poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam? Kdaj in v kakšni višini? Kako ministrstvo izvaja nadzor nad zadolževanjem teh zavodov in izdajanju poroštev?
9. Katerim posrednim uporabnikom proračuna iz tč. 4 je ministrstvo od leta 2013 v postopku izdaje soglasja k finančnemu načrtu zaradi ugotovitve, da je v finančnem načrtu posrednega uporabnika izkazan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe, zmanjšalo obseg sredstev za financiranje njegove javne službe in za koliko?

Zadnje novice

Sorodne vsebine