8.7 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

SDS z novelo ZOFVI popravlja krivice, storjene otrokom, in izpolnjuje odločbo Ustavnega sodišča RS

Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Novela zakona udejanja odločbo Ustavnega sodišča št.: U-I-269/12-24 z dne 4.12.2014, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z diskriminatornim financiranjem zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe za šoloobvezne otroke. Predlagana sprememba Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki smo jo v poslanski skupini SDS vložili v parlamentarni postopek, omogoča nediskriminatorno financiranje teh šol. V sporočilu za javnost je SDS zapisala še:

“Z novelo zakona pa predlagamo tudi spremembo dosedanjega poimenovanja »pomočnik vzgojitelja« v »vzgojitelja predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja«, saj je po ugotovitvah stroke, ki spremlja izvajanje dejavnosti v vrtcih v praksi v večini vrtcev že davno presežena delitev na dejavnosti, ki jih lahko opravlja samo vzgojitelj in tiste, ki jih lahko opravlja tudi pomočnik vzgojitelja. Zato je potrebno spremeniti vse določbe zakona, ki se sklicujejo na »pomočnika vzgojitelja«, kot je bilo to že storjeno v Zakonu o vrtcih.

Naj spomnimo, da je v mescu juniju 2019 trenutni minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo pripravil zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, za katerega je trdil, da uresničuje odločbo Ustavnega sodišča RS o odpravi diskriminacije otrok z zasebnih šolah. Zakon po vložitvi veta Državnega sveta RS ni dobil zadostne podpore za sprejem v Državnem zboru RS, saj je bilo očitno, da zakon ne odpravlja diskriminacije otrok v zasebnih osnovnih šolah, temveč še povečuje segregacijo teh otrok zaradi ideoloških predsodkov do zasebnega šolstva in teženj po ohranitvi državnega monopola v osnovnem šolstvu in onemogočanju staršem, da enakopravno izvršujejo ustavno pravico do izbire pri vzgoji in izobraževanju svojih otrok v osnovnošolskih javnih programih, ki se jih morajo otroci obvezno udeležiti.

Na predlog zakona ministra Pikala so podali jasne in konkretne zadržke tako v vladni službi za zakonodajo kot v Zakonodajno – pravni službi Državnega zbora RS. Predlog zakona ni uresničeval ustavne odločbe o prepovedi diskriminacije otrok v osnovnih šolah, temveč je bil korak v smeri poglabljanja segregacije šoloobveznih otrok v zasebnih šolah. Predlog zakona ni bil sporen samo z vidika pravne države, saj ni ugotovljenega neustavnega stanja odpravljal, temveč je neustavnost še poglabljal. Prav tako je bil sporen z vidika načela spoštovanja človekovega dostojanstva (34. člen Ustave RS), z vidika prepovedi diskriminacije zaradi osebnih okoliščin (14. člen Ustave RS) in s pravico do svobodnega izobraževanja, saj je predlog v izrazito neenak položaj postavljal otroke v zasebnih šolah, čeprav se obvezno izobražujejo po javnem programu v okviru istega ustavnega instituta (57. člen Ustave RS) kot ostali otroci. Z vloženo novelo zakona pa sledimo odločbi ustavnega sodišča in omogočamo nediskriminatorno financiranje zasebnih osnovnih šol.

V poslanski skupini SDS ob vložitvi novele zakona tudi izpostavljamo položaj pomočnik vzgojitelja v vrtcih in ugotavljamo, da sta za kakovostno izvajanje programa za vrtce potrebni strokovna avtonomija pri delu z otroki in z njo povezana odgovornost, saj je izbira vsebin in konkretna izvedba dejavnosti prepuščena strokovnim delavcem. Delo v oddelkih vrtca poteka v okviru dnevnega programa in zanj prevzemajo odgovornost za dejavnosti ne glede na to, ali gre za načrtovane dejavnosti, rutinske dejavnosti, dejavnosti na prostem ali vključevanje v igro, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. V večini vrtcev je tako povsem nepotrebna delitev na dejavnosti, ki jih lahko opravljajo le vzgojitelji in na dejavnosti, ki jih lahko opravljajo tudi pomočniki vzgojiteljev. S predlogom danes vloženega zakona v poslanski skupini SDS tako posegamo tudi v ureditev predšolske vzgoje v vrtcu, ki jo je sicer vseboval tudi Pikalov predlog zakona, ki pa, kot navedeno, ni bil sprejet zaradi sporne in očitno neustavne rešitve glede financiranja javnoveljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah.”

Zadnje novice

Sorodne vsebine