15.9 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Danijel Krivec: O sporni gradnji kanalizacije C0 je treba obvestiti Evropsko komisijo in agencijo JASPERS

Ali bodo vse poslanske skupine pristopile k podpisu dopisa v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 čez vodonosnik, ki bi ga posredovali na Evropsko komisijo in Jaspers in s katero bi omenjeni instituciji seznanili s sporno gradnjo?

 

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je  danes vsem poslanskim skupinam posredoval dopis v zvezi s priporočilom Državnega zbora RS glede projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«

Vodja poslank in poslancev SDS Danijel Krivec predlaga, da bi vse poslanske skupine omenjeni dopis podpisale, nato pa bi ga posredovali na pristojno evropsko agencijo JASPERS in na Evropsko komisijo.

Iz poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke in poslanske skupine NSi so že sporočili, da se dopisu pridružujejo in da ga želijo sopodpisati. 

Kako pa se bodo odločili v poslanskih skupinah koalicije – LMŠ, DeSUS, SMC, SAB, SD in Levice, ki so priporočila Državnega zbora v zvezi z omenjenim projektom pretekli petek sicer soglasno podprli? Bomo videli v ponedeljek, ko v Slovenski demokratski stranki pričakujemo njihovo dokončno odločitev.

Celoten dopis, ki smo ga ponudili v podpis vsem poslanskim skupinam, objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovani,

Evropska komisija je 14. avgusta 2017 odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Ker gre za status velikega projekta, je ta potreboval odobritev Evropske komisije po predhodnem pregledu in potrditvi s strani neodvisne evropske institucije JASPERS. Pregled dokumentacije s strani JASPERS se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano 20. decembra 2016. 

Zaradi očitkov strokovne javnosti v zvezi s traso povezovalnega kanala C0 je bila 22. novembra 2019 sklicana izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije. Na odseku od Broda do Ježice kanal C0 poteka čez vodonosnik, ki z vodo oskrbuje velik del prebivalcev glavnega mesta Ljubljane. 

Prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 je bilo izdano z navedbo, da gre v primeru kanala C0 za nezahteven objekt. S tem se je doseglo, da izvajalcu del ni bilo treba izvesti presoje vplivov na okolje. V naslednjem gradbenem dovoljenjem v letu 2016 je bilo vendarle ugotovljeno, da gre za zahteven projekt, a so vsi ostali pogoji ostali enaki. To pomeni, da presoja vplivov na okolje ni bila izvedena, čeprav bi v skladu z uredbo 1303/2013/EU morala biti.

Trasa kanala C0 poteka preko potresno aktivne geološke prelomnice, na območju, kjer smo priča visokim nihanjem podtalnice v vodonosniku, kar sproža močne geohidrološke sile. Na tem predelu ni vododržne plasti, ki bi pod kanalom ležečo podtalnico varovala pred izlivi oz. onesnaževali. V primeru izlitja fekalij iz kanala C0 bi Ljubljana lahko trajno ostala brez glavnega vira pitne vode.  Projekt poleg tega prinaša visoko ranljivost za morebitne teroristične grožnje.

Ministrstvo za okolje in prostor je v zvezi s kanalom C0 in njegovo lokacijo zapisalo (24. 7. 2019, 355-50/2018/151): »Kljub temu pa lahko ocenimo, da izbrana trasa predstavlja potencialno nevarnost za vodni vir, saj poteka neposredno preko ožjega vodovarstvenega območja s strogim režimom varovanja 2A, dotika pa se tudi najstrožjega vodovarstvenega območja.« 

Minister za okolje in prostor Republike Slovenije Simon Zajc je na plenarni seji Državnega zbora RS poslancem pojasnil, da je ministrstvo v zvezi s kanalom C0 naročilo revizijo postopkov, recenzijo tehničnih rešitev projekta, pregled postopka umeščanja projekta v prostor in pravni pregled zakonitosti izdanih odločb.  Ob tem je dodal: “Revizija je pokazala na sum nepravilnosti v odločitvah in slabih praks v postopkih, predvsem v smislu sledljivosti in kontrole.”

»Je pa revizija zaključila tudi, da na podlagi izsledkov te revizije revizorka ne zagotavlja, da so bili postopki v delu, ki se nanaša na povezovalni kanal C-0, izvedeni v skladu z izjavo ministrstva. Se je ugotovilo, da najverjetneje so bile narejene te napake. Zato pa naslednji ukrep, ki se zdaj izvaja, je pa pregled zakonitosti izdanih, tudi gradbenih, dovoljenj. Na upravno enoto je tudi bil poslan poziv, da od zdaj naprej nas mora obveščati vse, kar v zvezi s tem dela in da tudi gradbena dovoljenja, ki še niso izdana, vloge, pridejo na ministrstvo, kar pomeni, da gre na integralo. Kar pomeni, če gre na integralo, da bo presoja vplivov na okolje izvedena, ravno zaradi tega, ker ni vseh gradbenih dovoljenj, še in po zdajšnji zakonodaji, zdaj veljavni zakonodaji bo, presoja vplivov na okolje opravljena.« Minister je na isti seji poslankam in poslancem zagotovil, da projekt brez opravljene presoje vplivov na okolje ne bo mogel biti dokončan. (vir: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=mag&uid=97061D3B35C069C6C12584BA004F5252)

Državni zbor Republike Slovenije je zato 22. novembra 2019 sprejel konkretna priporočila Vladi RS ter Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi z zaščito pitne vode, ki je potrebna zaradi gradnje kanalizacijskega kanala C0 preko ljubljanskega vodonosnika. V luči transparentnosti in skrbi za zaščito deleža evropskih sredstev smatramo, da je potrebno s sprejetimi sklepi seznaniti pristojne mednarodne institucije. Omenjena priporočila so bila sprejeta z veliko večino vseh poslank in poslancev brez glasu proti. 

Ta priporočila so:
1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.
3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.
4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

Spoštovani,

Slovenija se lahko pohvali z izjemnimi vodnimi viri, ki so zaščiteni tudi na ustavni ravni. Zato je naloga vseh deležnikov pri izvedbi tega projekta zagotoviti varovanje vodnih virov, ob tem pa projekt izvesti čim bolj transparentno in racionalno. S tem pismom vas želimo obvestiti o aktualnem dogajanju pri izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki je posledica neustrezne trase povezovalnega kanala C0 in neizvedene presoje vplivov na okolje.

V upanju na ugodno razrešitev situacije v dobro državljank in državljanov Republike Slovenije in Evropske unije vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Danijel Krivec
vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

Zadnje novice

Sorodne vsebine