30.2 C
Ljubljana
petek, 30 julija, 2021

Anja Bah Žibert: Še eno v vrsti izdanih spornih okoljevarstvenih dovoljenj

V primerih, ko nekdo opravlja dejavnost v nasprotju z okoljevarstvenimi standardi in zakonskimi določili ter pri tem nima ustreznih dovoljenj, je potrebno posebno skrbnost nameniti varovanju okolja in zdravju ljudi.

 

Poslanka Anja Bah Žibert je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani gospod minister!

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji seji dne, 10. januarja 2018, obravnaval problematiko razstavljanja izrabljenih vozil in predelavo nevarnih odpadkov v naseljenih območjih in območjih, ki imajo status kulturnega spomenika. Ob tem dodaja, da je Agencija RS za okolje in prostor dne, 5. 12. 2017, podjetju Global avto, d. o. o., iz Izlak, izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obrata za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov v objektih ter na zemljiščih nekdanjega podjetja KIV Vransko. Tako je sredi Občine Vransko dovolila dejavnost zbiranja in razstavljanja odsluženih vozil ter predelavo (tudi nevarnih) odpadkov, katero zgoraj omenjeno podjetje brez upravnih dovoljenj in ob evidentnem kršenju zakonskih določb glede varstva okolja in pravil ravnanja z odpadki na tej lokaciji sicer izvaja že od leta 2015.

Nerazumno pri tem je bilo, da je izdano okoljevarstveno dovoljenje, in sicer brez tega, da bi se izvedlo presojo vplivov na okolje in pridobilo okoljevarstveno soglasje ter s tem posledično ob izpolnjevanju vseh pogojev pridobilo okoljevarstveno dovoljenje. S tem sta bili posledično iz postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja izločeni javnost in lokalna skupnost. Občini Vransko ni bila priznana pravica, da se jo vključi v postopek kot stranskega udeleženca, z zgolj formalistično navedbo, da ni izkazala konkretnega pravnega interesa. To tudi ne z odločbo Ministrstva za okolje in prostor številka 35402-3/2018/5 z dne, 23. 4. 2019.

Še bolj nerazumno pa je, da je Agencija RS za okolje in prostor nevarno dejavnost dovolila celo v območju kulturnega spomenika – naselbinskega spomenika Vransko – Trško naselje, ki je vpisan v evidenco kulturne dediščine pod št. 979. To je še dodatno utrdilo dvom o tem, katere interese je Agencija RS za okolje in prostor zasledovala v omenjenem upravnem postopku.

K peticiji proti razstavljanju izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko se je pridružila tudi Občina Vransko po soglasni odločitvi občinskega sveta. Na tak način so želeli opozoriti na nedopustna ravnanja, nerazumne odločitve Agencije RS za okolje in prostor ter na škodljive posledice, ki bodo nastale zaradi dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko.

Ob tem velja opozoriti tudi na dejstvo, da bi bilo nujno potrebno pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pridobiti tudi kulturnovarstveno soglasje, saj je kulturnovarstveno soglasje procesna predpostavka za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno območje sodi tudi v območje kulturne dediščine, in sicer gre za naselbinski kulturni spomenik Vransko – Trško naselje (EŠD979), varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi naselja Braslovče, historičnega jedra naselja Petrovče, naselja Vransko in starega Trškega jedra naselje Žalec za kulturne spomenika (Ur. l. SRS, št. 20/89-1051). Registrirana kulturna dediščina je obenem varovana z veljavnim prostorskim aktom Občine Vransko – odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/08), zato je izdaja okoljevarstvenega soglasja v nasprotju z namenom varstva kulturne dediščine in je s tega vidika nedopustna in nezakonita.

Menim, da bi bilo potrebno v takšnih primerih, ko podjetje, kljub temu da nima ustreznih dovoljenj, opravlja dejavnost v nasprotju z okoljevarstvenimi standardi in zakonskimi določili, posebno skrbnost nameniti varovanju okolja in zdravju ljudi v okolju. V takšnih primerih bi morali organi, ki odločajo v omenjenih upravnih postopkih, temu nameniti posebno skrbnost in odločati v duhu varstva pravic strank in varstva javnih koristi ter načela materialne resnice.

V zvezi s tem Vas sprašujem naslednje:

1. Kako ministrstvo ocenjuje postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-37/2016-29 z dne, 7. 12. 2018, ki ga je izdala Agencija RS za okolje in prostor, posebej v luči izločitve Občine Vransko kot stranke v postopku in spregleda pridobitve kulturnovarstvenega soglasja?

2. Kakšni so razlogi, da Občini Vransko v omenjenem primeru ni bil priznan status stranke v postopku in s tem priznan pravni interes za sodelovanje v postopku, kot v zadevi »Kemis«, ko se je tega priznalo Občini Vrhnika?

3. Kako je bilo pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v primeru opravljanja dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil in predelave odpadkov upoštevan element varovanja okolja in zdravja ljudi oziroma pravica do zdravega življenjskega okolja na območju, ki je neposredno vezano na sporno predelavo nevarnih odpadkov, prav tako pa tudi širše v vplivnem območju?

4. Ali je ministrstvo seznanjeno, da vlagatelj v omenjeni upravni zadevi poizkuša obiti veljavne predpise in širiti obseg, dovoljen z gradbenim dovoljenjem, s čimer se želi izogniti namenu Uredbe o odpadkih, ki zelo restriktivno določa pogoje za pridobitev soglasja za predelavo nevarnih odpadkov?

5. Zakaj ministrstvo v omenjeni upravni zadevi ni upoštevalo peticije proti razstavljanju izrabljenih vozil in predelavi nevarnih odpadkov na trgu Vransko, ki je opozarjala in še opozarja na to, da dejavnost avtoodpada in predelave nevarnih odpadkov ne sodita v strnjeno naselje, pri čemer je tudi opozarjala na to, da območje spada v območje kulturnega spomenika in v občinsko središče, kjer bi še posebej morala biti upoštevana pravica do zdravega življenjskega okolja?

6. V kateri fazi je postopek upravnega spora v omenjeni upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-37/2016-29 z dne, 7. 12. 2018?

Zadnje novice

Sorodne vsebine