7.2 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Pobuda za razpis štipendij za nove vpise v Gimnazijo Črnomelj in enkratno znižanje stroškov prehrane ali stroškov šolskih ekskurzij za osnovnošolske otroke

V času epidemije je v letu 2020 ostalo precej neporabljenih proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za prireditve v letu 2020. Svetniške skupine SDS, NSI in SLS smo mnenja, da je potrebno ta sredstva preudarno prerazporediti v dobro ene izmed naših najranljivejših skupin – za osnovnošolske otroke in dijake, slednje z namenom ohranitve obstoja Gimnazije Črnomelj.

Ob pregledu Zaključnega računa proračuna za leto 2019 in Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 je bilo ugotovljeno, da so v letošnjem letu tako ostala neporabljena sredstva za prireditve iz postavk, prikazanih v spodnji preglednici, v skupni višini 62.000,00 eur.

Zaključni račun 2019 Rebalans proračuna 2020

Pustovanje 2.000,00 2.000,00
Jurjevanje 30.000,00 50.000
Martinovanje 6.000,00 10.000
SKUPAJ 36.000,00 62.000,00

Vir: Zaključni račun proračuna za leto 2019 in Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020

Poleg navedenega je Občina Črnomelj pridobila višjo povprečnino v višini 498.599 eur v letu 2020, dodatna sredstva po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin in za romsko problematiko.

Vsled navedenemu smo svetniške skupine SDS, NSI in SLS mnenja, da bi morala Občina Črnomelj ta sredstva prerazporediti na:

1. Znižanje stroškov prehrane za osnovnošolske otroke ali stroškov šolskih ekskurzij v skupni višini 30.000 eur

Število otrok* Proračunska sredstva Proračunska sredstva/otroka
Finančni okvir 1.305 30.000 eur 22,99 eur

* Vir: Podatkovna baza SURS za šolsko leto 2019/2020

Upravičenci do znižanja stroškov prehrane bi bili vsi osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo v Občini Črnomelj oz. šoloobvezni – učenci od 1. do vključno 9. razreda OŠ (ne glede na to, kateri osnovnošolski zavod obiskujejo).

2. Štipendiranje novih vpisov v Gimnazijo Črnomelj

Že nekaj let se soočamo z velikim upadom vpisa v Gimnazijo Črnomelj, kar je izredno zaskrbljujoče. Zavedati se je potrebno, da je Gimnazija Črnomelj eksistenčnega pomena za obstoj Srednje šole Črnomelj, ki je v Beli krajini še edina srednješolska ustanova. V preteklosti so njeni učenci nizali vrsto uspehov na tekmovanjih, mnoga leta pa je bila Gimnazija Črnomelj ena izmed uspešnejših po uspehu pri maturi. V reševanje problematike se morajo aktivno vključiti vse belokranjske občine.

V svetniških skupinah SDS, NSI in SLS smo mnenja, da bi bila odlična vzpodbuda za povečan vpis v navedeni program podelitev enoletne štipendije ob vpisu v Gimnazijo Črnomelj. Navedeni ukrep se je izkazal v občinah, kjer so se soočale z enako težavo, kot pravilen in učinkovit ukrep za ohranitev srednje šole v domačem kraju.
Število dijakov 20/21* Proračunska sredstva Časovni okvir štipendiranja Višina štipendije **

Finančni okvir 14 30.000 eur 12 mesec 150,00 eur

* Vir: Spletna stran šole
** Preostanek sredstev v višini 4.800 eur se prenese v naslednje šolsko leto.

Ker je to težava, ki zadeva vse tri belokranjske občine, apeliramo na župana, da poda pobudo na preostali dve občini in se pobudi po ključu 3:2:1 še dodatno pridružita. Tako bi se lahko sredstva v skupni višini 60.000 eur prerazporedila tudi v naslednja šolska leta, dokler bo to potrebno.
Kljub navedenemu pa smo v vseh treh svetniških skupinah mnenja, da je potrebno težave reševati tudi na izvoru nastanka. Zavedamo se, da so pristojnosti občine v omejenem obsegu, vendar pa mora občina prevzeti odgovornost v delu, kjer je to mogoče. Tako smo mnenja, da mora prevzeti odgovornost tudi predstavnik občine, ki je glede na nastalo situacijo dolžan podati odstopno izjavo. Prav tako mora občinsko vodstvo apelirati na celoten Svet zavoda in vodstvo šole, da v najkrajšem možnem času sprejme ukrepe za razrešitev nastale situacije in jih podrobno predstavi občinskemu svetu.
Občinsko vodstvo in občinski svet hkrati tudi obveščamo, da smo zahtevo za ureditev razmer na Srednji šoli Črnomelj poslali tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Vljudno prosimo, da navedeno pobudo proučite in jo v najkrajšem možnem času tudi izvedete.

S spoštovanjem,

Občinski svetniki svetniških skupin SDS, NSI in SLS

Zadnje novice

Sorodne vsebine