11.1 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Od besed k dejanjem: Vlada nadzornikom STA predlagala razrešitev direktorja Veselinoviča

Piše: C. R.

Vlada nadzornemu svetu STA predlaga razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča, saj ugotavlja, “da je prišlo” do kršitev zakonskih obveznosti. Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj in naj se preveri odgovornost nadzornikov. Predlaga še nadzor inšpektorata za delo.

Iz sporočila po današnji seji vlade izhaja, da je vlada danes sprejela poročilo vladnega urada za komuniciranje o izvajanju zakonskih določb o Slovenski tiskovni agenciji (STA).

Vlada ugotavlja, “da je pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti STA v letu 2020 prišlo do številnih kršitev, za katere je neposredno odgovoren direktor STA Bojan Veselinovič“. “Direktor STA je neposredno odgovoren tudi za šikaniranje zaposlenih,” navaja. Zato predlaga nadzornemu svetu, da Veselinoviča nemudoma razreši.

Vlada je sprejela tudi sklep, da naj ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) na podlagi poročila vladnega urada za komuniciranje preveri, ali navedene kršitve vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter ukrepa v skladu z zakonom.

V zvezi s sumi oškodovanja STA pa naj ministrstvo preveri tudi odgovornost predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev zakona o gospodarskih družbah. Konkretno jih zanima, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev obveznosti člena zakona, ki ureja nadzorni svet v družbah z omejeno odgovornostjo, kot je STA, ter člena, ki med drugim ureja odškodninsko odgovornost nadzornega sveta in njegovih članov.

Kot podlago za ravnanje MNZ navajajo 4. člen zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki govori o usmerjanju policije z usmeritvami in navodili, ki jih izdaja minister.

Poleg tega vlada inšpektoratu za delo predlaga, da naj v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski nadzor in pregleda delovanje na STA.

V sporočilu po seji vlade še navajajo, da je STA “osrednja nacionalna informativna agencija, ustanovljena s posebnim zakonom ter financirana pretežno z denarjem davkoplačevalcev”. “Njeno delovanje v smislu izpolnjevanja zakonskih pogojev ter profesionalnega, ažurnega in nepristranskega obveščanja javnosti mora biti zato izven vsakega dvoma,” so navedli.

Zakon o STA sicer določa, da je edini ustanovitelj in družbenik STA je Republika Slovenija, v imenu te pa pravice družbenika izvaja vlada. “Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA”. Zakon določa še, da STA samostojno opravlja dejavnost, zaradi katere je ustanovljena, in da je tudi finančno samostojna. Organa upravljanja in nadzora sta direktor in nadzorni svet.

Direktorja na podlagi izvedenega javnega razpisa imenuje nadzorni svet. Ta pa lahko predčasno razreši direktorja med drugim, če direktor pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti STA ali ne izvršuje odločitev nadzornega sveta ali ravna v nasprotju z njimi, pa tudi, če s svojim delovanjem povzroči STA večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delu STA.

Zakon določa še, da mora biti v zvezi z delovanjem in poslovanjem STA vsako leto izvedena revizija, na podlagi katere se ugotovi smotrnost in pravilnost poslovanja, pa tudi notranja revizija poslovanja. Letno poslovno poročilo in revizijsko poročilo pa STA pošlje tudi državnemu zboru. O svojem delu enkrat letno državnemu zboru poroča tudi nadzorni svet.

STA sicer v skladu z zakonom opravlja javno službo (naloge, predpisane z zakonom) in tržno dejavnost. Za opravljanje javne službe pa letos še ni dobila proračunskih sredstev. V zadnjih letih so sicer sredstva za javno službo predstavljala okoli polovico ali nekaj manj kot polovico vseh prihodkov družbe.

Na našem portalu smo sicer že večkrat poročali o zlorabah, ki si jih je privoščil Veselinovič, češ da ima podporo vseh zaposlenih. STA je na svojo spletno stran dodala celo posebno propagandno pasico, v kateri namiguje na to, da vlada do STA ni izpolnila zakonskih obvez in da agencija verjetno ne bo dočakala svoje tridesetletnice.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine