11.4 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Okoljski minister Andrej Vizjak naredil pomemben korak pri vodni oskrbi slovenske Istre in kraškega zaledja

Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in direktor podjetja LUZ d. d. Tadej Pfajfar, kot vodilni partner, sta podpisala pogodbo za »Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja.«

 

S podpisom te pogodbe ustavna zaveza do zdrave pitne vode postaja realnost, je uvodoma poudaril minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. »S tem je narejen pomemben korak za vodooskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja. Prehajamo od obljub k dejanjem.« Povedal je, da se bodo v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) poleg obdelave variant tega vodnega vira obdelali tudi drugi vidiki, tako ekonomika kot tudi vplivi na okolje. »Verjamem, da nas v tem prihajajočih dveh letih čaka vrsto diskusij in razprav z lokalnim okoljem, kot tudi z vsemi strokovnimi deležniki. Verjamem tudi, da bo na koncu projekt prešel na samo izvedbo in zato je danes velik dan za prebivalce slovenske Istre, ki še nimajo zagotovljene zdrave pitne vode v vseh letnih časih in razmerah.«

Roman Kramer, direktor Direkcije RS za vode je poudaril, da z današnjim podpisom pogodbe vstopimo k velikemu projektu, »ki ima za cilj po 24 mesecih pridobiti gradbeno dovoljenje za vodni vir za oskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja. V tem postopku bodo umeščeni objekti v prostor, preverjeni bodo vsi okoljski vidiki. V postopku bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča in pravica graditi. Kot rezultat bo izdano gradbeno dovoljenje, ki bo potekalo po integralnem postopku. To pomeni, da bo tudi v tej fazi vključena tako strokovna kot laična javnost.« Poudaril je še, da bodo v tej dokumentaciji poleg umestitve v prostor glavnega vira in vodovoda do Rodika, izdelani tudi idejni projekti za povezavo na kraški vodovod in ilirskobistriški vodovod, opcijsko pa tudi na pivški vodovod.

Direktor podjetja LUZ d. d. Tadej Pfajfar je ob podpisu pogodbe poudaril, da se »s partnerji zavedamo, da s podpisom te pogodbe prevzemamo veliko obvezo, s katero verjamemo, da bomo zaključili večdesetletni problem oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja. Naloga je kompleksna, od študije variant do tehničnih prireditev in kar nekaj 10 kilometrov vodooskrbnega sistema s povezavo  na obstoječe, kar bo zahtevalo pomembne strokovne, kadrovske kot tudi časovne resurse.

V konzorciju izvajalcev so kot partnerji še Hidroinženiring d. o. o., IBE d. d. in SL Consult d. o. o. Pogodbeni rok za izvedbo vseh prevzetih obveznosti je 24 mesecev od podpisa pogodbe, vrednost pogodbenih del za celotno pogodbeno obdobje znaša 4,98 milijona evrov brez DDV.

MOP se je po ponovnem pregledu vseh predhodnih študij za določitev strateškega vodnega vira odločil, da ne bo ponovno pričel z analizo vseh že obravnavnih vodnih virov, ampak bo na osnovi vrednotenja variant študije leta 2006 nadaljeval z vsemi aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega strateškega vodnega vira z akumulacijo na potoku Suhorica kot optimalno varianto v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN), pričetem v letu 2004.

Z novim vodnim virom bodo dolgoročno zagotovljene potrebne količine pitne vode za prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod v občini Ilirska Bistrica, Brkine in po potrebi občino Pivko. Na območju živi v 355 naseljih 134.178 prebivalcev v 10 občinah s skupno površino 1586 km.

Novelacija projekta predvideva rabo vode na pritoku Padeža Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na potoku Padež, ki sta dve varianti obdelave novelacije izdelanega DLN v DPN. Sistem zajetja z akumulacijo sestavljajo: glavna pregrada s spremljajočimi varnostnimi objekti (preliv, talni izpust, podslapje) in zajetje z odvodom vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo do treh vodovodnih sistemov (Kraški, Rižanski in Ilirskobistriški vodovod). Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru variante Suhorca/manjše zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež.

Zadnje novice

Sorodne vsebine