0.5 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Jelka Godec: Ali CSD preverja resničnost navedb staršev ob vloženih vlogah za posamezne socialne transferje?

Kateri so možni vzvodi vrtcev, šol, da v primeru, če sumijo, da gre za izkoriščanje pravic pridobitve socialnih transferjev, znižanih plačil vrtcev, subvencionirane prehrane?

Poslanka SDS Jelka Godec je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z izkoriščanjem socialnih transferjev.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Čeprav smo v začetku leta 2019 beležili gospodarsko rast, je več kot 13 odstotkov ljudi živelo v revščini. Dela sposobni z delom v državno blagajno prispevajo denar za socialno varnost, ki ga prejmejo pomoči potrebni in tisti, ki ne morejo več delati. Na tak način družba poskrbi za svoje najranljivejše člane.

Med ljudmi pa se že nekaj let pojavlja opažanje in tudi zgražanje, da v nekaterih primerih prihaja do izkoriščanja socialnih transferjev.

Name so se obrnili nekateri ravnatelji vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji s problemom, ki se dotika subvencioniranja posameznih stroškov na področju predšolske in osnovnošolske vzgoje.

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Višino plačila vrtca se izraža kot odstotek od cene vzgojnovarstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Določa se po lestvici, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Na podlagi odločbe pristojnega CSD imajo tako starši znižano plačilo vrtca. 

Opozorila, ki prihajajo s terena, pa so, da posamezniki izkoriščajo sistem pridobivanja pravice do znižanega plačila vrtca. Tako vzgojitelji, kot ravnatelji in starši opažajo, da so pravico do znižanega plačila vrtca pridobili tudi posamezniki, za katere se glede na videno premoženje sumi, da je prišlo do zlorabe. Zlorabe se naj bi dogajale v smislu: lažna prijava ločenega življenja staršev otroka, neprijava premoženskega stanja (avtomobili, hiša) …

Po navedbah ravnateljev, vrtci kot ustanova nimajo vzvodov, da bi ugovarjali odločbi CSD. Podobno se dogaja na področju osnovnošolskega šolanja.V osnovnih šolah imajo učenci običajno na voljo več obrokov: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Ministrstvo za izobraževanje pa delno ali v celoti subvencionira le malico in kosilo.

Subvencija za malico: Polna subvencije za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 80 centov. Ta cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je določilo ministrstvo.

Subvencija za kosilo: Subvencija za kosilo v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto mesečne plače (prvi, drugi in tretji dohodkovni razred).

Šola lahko po 135. členu ZOFVI ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Ravnatelji in učitelji opozarjajo na sledeče probleme:

– Obroki se po odločbi subvencionirajo tudi posameznikom, pri katerih se skozi šolanje pokaže, da se premoženjsko stanje v družini naj ne bi skladalo z odločbo CSD.
–    Iz šolskih skladov se financirajo dejavnosti, ki so del rednega izobraževanja (šola v naravi, kulturni dnevi…) posameznim socialno ogroženim učencem, ker se sledi odločbam CSD in se praviloma ne financirajo dejavnosti, ki so določene po 135. členu ZOFVI. 
– Priznan strošek za malico in kosila s strani pristojnega minsitrstva so prenizke, da bi šolajočim zagotavljali zdravo in raznoliko prehrano.

Primer cen malice in kosila:
malica za učence od 1. do 9. r.    0,80 €
kosilo – učenci od 1. in 2. r. mesečno    2,40 €
kosilo – učenci od 3. do 5. r. dnevno    2,60 €
kosilo – učenci od 6. do 9. r. dnevno    2,80 €

Glede na navedeno me zanima sledeče:

1. Ali CSD preverjajo resničnost navedb staršev oz. zakonitih zastopnikov ob vloženih vlogah za posamezne socialne transferje, znižanja plačila vrtcev …?

2. Kateri so možni vzvodi vrtcev, šol, da v primeru, če sumijo, da gre za izkoriščanje pravic pridobitve socialnih transferjev, znižanih plačil vrtcev, subvencionirane prehrane in ostalih ugodnosti glede na odločbo CSD ukrepajo? Katere institucije so pristojne za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti?

3. Ali in koliko opisanih nepravilnosti so zabeležili in ukrepali na posameznih CSD?

4. Na osnovi katerih izračunov je ministrstvo določilo višino priznane subvencije v OŠ za malico 0,80 EUR oz. kosila 2,40 EUR – 2,80 EUR? Ali menite, da je ta cena optimalna glede na življenjske stroške in zahtevo po kakovostni in zdravi prehrani otroka in maldostnika?

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine