11.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Boj gospe iz Babincev se nadaljuje; to ji odgovarja Občina Ljutomer

»Tu so v vodi zemlja in deli rastlin, vse se bo zamašilo in moja hiša bo plavala,« pripoveduje Irma Kramberger in se ob tem sprašuje, »pod čigavim pritiskom je delal nesmisle avtor gradbenega načrta ter kaj je gledal inšpektor in nadzornik del«.

Minuli petek sva se s fotografinjo odpravili v vas Babinci pri Ljutomeru, da se prepričava, kaj se dogaja gospe Irmi Kramberger. Bil je oblačen dan, malo pred prihodom je deževalo, kar je bilo videti tudi na njenem uničenem vrtu, na katerem je stala voda. Njeno zgodbo so že pred letom dni predstavili v oddaji Drugorazredni na Nova24TV, a kot pripoveduje Krambergerjeva, občina Ljutomer ni upoštevala elaborata Geodetske uprave RS.

Uničevanje posesti
»Na kratko bom opisala uničevanje in prisvajanje mojega bivalnega okolja,« je Irma Kramberger začela pripovedovati ozadje zgodbe. »Med mojim in sosedovim zemljiščem je bil jašek za odvajanje meteorne vode. Sosedovi (ime in priimek sta znana uredništvu, op. p.) so ta jašek uporabljali tudi za odvajanje njihovih odplak iz mizarske delavnice in fekalij. Z naše strani so zemljo odstranjevali in jo nasipavali na svoji strani. Drevesa ob naši strani so vidno propadala, zato smo jih podrli in postavili žičnato ograjo. Tudi ta je bila čez nekaj mesecev uničena, zato smo posadili iglavce. S tem smo želeli vsaj malo zavarovati svoje bivalno okolje. Na naše se je širil lesni prah in prah iverk pa smrad barv in lakov. Drevesa so postopoma mehanično in delno zaradi herbicidov propadala,« je razlagala Krambergerjeva in pokazala fotografije, na katerih je bilo vidno opisano.

Niso upoštevali elaborata
Prav tako ni bilo nobenega mejnika, pripoveduje Krambergerjeva. »Ker so zidali do meje in celo na našem, sem prosila za določitev meje. Sosedje so vztrajali, da dovolijo samo sodno določitev, zraven pa ne sme biti nobenega izpiska iz katastra. Na dveh mestih, ko so z zidavo bili že na našem svetu, smo jim podarili 85 cm zemlje. Na teh dveh mestih je geometer vkopal dva mejnika. Naslednje jutro je bilo vkopanih 6 mejnikov. Zapisnik sem dobila komaj po treh tednih. V njem pa se točke spet niso ujemale,« razlaga sogovornica, zato se je pritožila na Geodetsko upravo RS, od koder je dobila elaborat, kako bi morala pravilno potekati meja. »Ljutomerska geodetska uprava odločbe ni upoštevala, mejniki so se vedno bolj prestavljali v mojo škodo, zato sem z dovoljenjem Upravne enote Ljutomer naredila betonsko ograjo. Sosedje so se pritožili, da sedaj njihova greznica nima kam odtekati in bi morala sama narediti v ograji prostor za odtok. Tega nisem naredila, zato pa so mi na več mestih ograjo razbili. Prisvojili so si ilovico in opeko, ki sem jo naložila ob ograji, da fekalije ne bi zalivale mojega zemljišča. Sedaj je tu prazen prostor za odpadke, po katerih sosedje s črpalko brizgajo vsebino greznice. Tudi meteorna voda se izteka od sosedov in s ceste na moje. Imam dve tretjini zamočvirjenega zemljišča. Vse prošnje in pritožbe na občinske in republiške inšpekcijske službe so bile neuspešne,« nam svoje težave opisuje Krambergerjeva.

»Danes zjutraj pa sem videla, da je cev z manjšim premerom in pod drugim kotom – še en zavoj več in manjša pretočnost,« pravi Krambergerjeva.

Težava z meteornimi vodami
Da so sosedje ob njeni hiši zgradili veliko stavbo na visoko nasutem terenu, smo se prepričali tudi mi. »Delno celo na mojem zemljišču , brez lokacijskega in gradbenega načrta – dobili so le uporabno dovoljenje,« pravi sogovornica in doda, da ji še »danes načrtno uničujejo ograje s treh strani, hkrati pa še sadno drevje«. Sosed ima glavne nepremičnine čez cesto in nasproti njene parcele. Tam je visoko nasul zamočvirjeni teren z globokimi kotanjami in zasul celo obcestne jarke. »Približno 3 hektarje. Tako je zaprl vsak odtok meteorne vode, pozidal proizvodne prostore, betoniral in asfaltiral okolico. S tem je zaprl normalni odvod meteorne vode iz velikega dela vasi, zato teren zdaj poplavlja. Prisvojil si je celo širok pas ceste in postavil robnike,« pripoveduje Krambergerjeva in doda, da niti »vodilni izvajalci del niso vedeli, kdo mu je dal dovoljenje, da si prisvoji cesto«. »V mojem vrtu je zato bilo vse zamočvirjeno, ob vsakem nalivu pa tudi poplavljeno. Ko sem se pritoževala na občino, so mi zagotavljali, da bodo rešili probleme z meteorno in fekalno kanalizacijo.«

Vrt tonil v odplakah
Krambergerjeva poudarja, da na sestanke o načrtovani kanalizaciji ni bila vabljena. »Izvedela sem samo, da je v načrtu, da se bodo vsa meteorna voda in vse odplake s parkirišč izlivale v obcestni jarek ob mojem vrtu (parcelna št. je znana uredništvu, op. p.) Sosed je zahteval, da se vse odplake zberejo na najnižji točki v vasi, da se jarek poglobi in vsako leto čisti. »S tem se bo obcestni jarek poglabljal, moj vrt pa tonil v odplakah. To sem izvedela po ovinkih. Vsi vaščani so dobili v podpis načrt za izvajanje kanalizacije, mene pa so poklicali k podžupanu, kjer je bil navzoča tudi zastopnica za našo vas, naj podpišem. Obljubili so mi, da bo načrt spremenjen in kanal zaprt. Podpisala sem. Takoj sem šla preveriti načrt. Spremembe ni bilo. Pisno sem preklicala podpis, ker je bila to prevara,« pravi naša sogovornica. Njen sosed se je zato pritožil na Upravno sodišče Maribor. Trdil je, da je zemlja ob njenem vrtu javno dobro, a s tem ni uspel. »Pred kratkim pa se je spomnil, da bi bil uspešen, če bi bila občinska zemlja. Za to ni nobene dokumentacije. Potemtakem imajo sosedovi na občinski zemlji del zgradbe in parkirišče,« pravi Irma Krambergerjeva.

Spremenjena lokacija jaška?
»Dobila sem grozilno pismo županje Olge Karba: če ne podpišem gradbenega dovoljenja, bo zame stanje še hujše. In to sedaj poteka,« zgroženo pripoveduje sogovornica. »Sosed si je kar nekaj let pripravljal teren za svoj podvig. Dolgo je uničeval ciprese v ograji. Večkrat sem poskušala popraviti poškodbe, pa je trajalo kratek čas. Dvakrat sem zaprosila upravno enoto, da mi dovoli zamenjati ograjo, ker je bila res v slabem stanju, pa mi niso dovolili. Takoj v začetku del so vsa drevesa, kar jih je še ostalo, grobo uničili.« Grožnja županje pa se uresničuje. Kot pravi Krambergerjeva, so bile za odvod in priključek za fekalno kanalizacijo od njene hiše narejene meritve in izkopan jarek za priključek, kakor je v gradbenem načrtu. Potem pa je prišel sosed in zahteval, da bo za njen priključek spremenjena lokacija – po treh zavojih v oddaljeni jašek in potrebna bo črpalka. »Opazovala sem, v kateri smeri in kako široka je bila pripravljena cev, danes zjutraj (petek, 12. 4. 2019, op. p.) pa sem videla, da je cev z manjšim premerom in pod drugim kotom – še en zavoj več in manjša pretočnost. Jašek, ki je bil pripravljen ob mojem zemljišču, so si prisvojili sosedovi.«
Isti dan so gradbeni delavci jarek ob vrtu Krambergerjeve močno poglobili, odpeljali tri tovornjake zemlje, položili kanalete, usmerili odplake – tudi veliko količino vode s čistilnim in dezinfekcijskim sredstvom od kokošje farme. »Odvod je minimalen pod zgradbami, približno 200 metrov. Tu so v vodi zemlja in deli rastlin, vse se bo zamašilo in moja hiša bo plavala,« še pravi Krambergerjeva, ki se ob tem sprašuje, »pod čigavim pritiskom je delal nesmisle avtor gradbenega načrta in kaj je gledal inšpektor in nadzornik del«.

Vprašanja Občini Ljutomer
Na Občino Ljutomer smo v ponedeljek poslali naslednja vprašanja:
1. Zakaj se ne dela priključka za fekalno kanalizacijo v Babincih pri hiši (št. je znana uredništvu, op. p.), kot je v gradbenem načrtu?
2. Zakaj je speljana velika količina meteorne vode, odplak z dvorišč treh hiš, voda in razkužilo, s katerim spirajo predmete na kokošji farmi, in odplake s cestišča v jašek, kjer je minimalni pretok, minimalni naklon in velika verjetnost, da se kanal zamaši zaradi zemlje in delov rastlin, ki so tu vedno prisotni? Kakšna korist je bila speljati zelo dolg kanal pod ogromnimi zgradbami? Kakšno čiščenje je predvideno?
3. Prosimo, da odgovorita na vprašanja projektant in nadzornik gradbenega načrta.

Krambergerjeva pravi, da so bile za odvod in priključek za fekalno kanalizacijo od njene hiše narejene meritve in izkopan jarek za priključek, kakor je v gradbenem načrtu. Toda …

Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. (Opomba: Članek je bil objavljen v tedniku Demokracija, 18. aprila 2019.)

Kaj gospe odgovarja občina Ljutomer?

Občina Ljutomer, ki jo vodi županja Olga Karba, nam je minuli petek končno odgovorila, saj smo jih pozvali, da če tega ne storijo, bomo odgovore zahtevali preko informacijskega pooblaščenca. Takole so zapisali:

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša zastavljena vprašanja:

Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Babinci se izvaja v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem iz leta 2014. Izvedba priključkov na fekalno kanalizacijo pa se izvaja v dogovoru z lastniki objektov, glede na lokacijo obstoječih greznic in možnosti priključitve na glavno traso kanalizacije. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ima traso priključkov samo nakazano, priključki pa niso pa sestavni del gradbenega dovoljenja, saj gre za enostavni objekt, kot to določa 3. člen Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018).
Priključek na fekalno kanalizacijo za objekt na naslovu Babici 47a ni izveden, kot je nakazan v PGD in PZI, ker se je na mestu predvidenega priključka izvedla prestavitev NN elektroenergetskega omrežja z zraka v zemljo, katerega investitor je bil Elektro Maribor d.o.o. Zaradi prestavitve ni bilo možno zagotoviti predpisanih minimalnih odmikov pri križanju kanalizacije s podzemnimi elektroenergetskimi kabli, zato se je priključek prestavil na naslednji jašek na glavni trasi. Priključek je izveden le do parcelne meje, ker lastnica objekta ni podala soglasja za izvedbo priključka na njeni parceli. V skladu s tehničnimi normativi priključek zagotavlja priključitev stanovanjskega objekta na javno fekalno kanalizacijo, kar je bilo ugotovljeno tudi na podlagi opravljene višinske kontrole priključka.
Meteorna kanalizacija v naselju Babinci je namenjena za odvodnjavanje padavinskih voda iz cestnega omrežja in zalednih voda. Glede navedbe, da so v cestni jarek speljane odplake iz dvorišč treh hiš, voda in razkužilo, s katerih spirajo predmete na kokošji farmi, smo zadevo odstopili medobčinskemu inšpektoratu.
V času izdelave projektne dokumentacije za meteorno kanalizacijo se je izkazalo, da je smiselno uporabiti obstoječi meteorni kanal pod objekti, kot pa graditi novi kanal. Gradnja novega kanala bi zahtevala daljšo linijo meteorne kanalizacije in podražila investicijo. Na projekt z meteornim kanalom pod obstoječim objektom, so bila pridobljena vsa soglasja pristojnih soglasodajalcev ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Upravljalec meteorne kanalizacije bo dolžan skrbeti za meteorno kanalizacijsko omrežje, kar pomeni, da bo moral izvajati tudi potrebna čiščenja.

S spoštovanjem,

Občina Ljutomer

Odgovor ga. Irme Kramberger občini Ljutomer:

Spoštovani,

v vašem odgovoru »Demokraciji« ni resnice.

1. Teleing je v jašku, ki je bil pripravljen za moj priključek – in je bil odprt tri tedne – po navodilu Mirana Filipiča, postavil drog in mrežo kablov, ki prej sploh niso bili v načrtu. Kdo je to dovolil in kdo je bil nadzornik dela? Delali so na mojem zemljišču, čeprav nisem pri notarju podpisala dovoljenja, saj tudi tega ne potrebujem.

2. Pri hišni štev. 46 so kopali in polagali cevi za fekalije. Kmalu je bilo vse urejeno in nobenega priključka.

3. Slišala sem, da so se pogovarjali, da bi od hiše 46 speljali fekalne cevi pod njihovo garažo. Tudi tega niso sprejeli.

4. Jašek in kanale so si uredili po prisvojenem, in delno po mojem zemljišču. Cevi so že skoraj v celoti speljane po zemljišču, ki so ga popolnoma degradirali in ob tem razbili in uničili mojo betonsko ograjo. In vi trdite, da je to za meteorno kanalizacijo. Kam pa imajo speljano meteorno kanalizacijo?

5. Tu za Filipičeve ni nobenih električnih kablov, kot vi trdite. Kako pa si predstavljate, da bi jaz morala speljati kanale 2 krat pod električnimi kabli in vodovodno napeljavo in to v ovinkih.

6. Enostavno in mnogo ceneje bi bilo izvesti meteorno kanalizacijo na koncu Filipičevega zemljišča in nasproti Melinovih. Tu je bil odvodni kanal in so ga zasipali že po končani gradnji proizvodnih prostorov. Ta način bi bil najcenejši in enostaven.
Dokazano je že, da teče voda po kanalu, ki je usmerjen pod Filipičevimi zgradbami, samo pod pritiskom. Zadnje dni so skrivoma nekaj dograjevali. Videla sem samo, da je odprtina za priliv večja od odprtine za odliv. Tako bo moja domačijo, v kolikor je Filipičevi še niso uničili, poplavljena ob vsakem večjem nalivu.

7. Razvidno je, da je vse usmerjeno in delano, da se meni naredi škoda in da bo Filipičevemu pohlepu zadoščeno. Pri tem mu Občina, še posebno vi in županja, stojite ob strani. Celo lažne izjave dajete in grozite. Ali se zavedate odgovornosti?

8. Zahtevam odgovor projektanta, izvajalcev del, nadzornika in inšpektorja, kako bodo vsi posegi na moje in ob mojem zemljišču vplivali na moje bivalno okolje. Sedaj je stanje katastrofalno. Od vrta je odpeljanih nekaj tovornjakov zemlje. Vrt se pogreza. Jarek ste močno poglobili in razširili v škodo vrta. Meteorna voda in odplake bodo zastajale v jarku in se razlivale po mojem zemljišču.

9. Zamočvirjeni in nizko ležeči travnik, ki ga je Miran Filipič visoko nasipal in pozidal, zaprl vse obstoječe odvode za meteorno vodo, se je preselil na moje zemljišče. To naj bi bilo sanirano z izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije. In rezultat – stanje v našem delu vasi je še slabše, le Filipičevi se veselijo, da so na čistem in suhem

10. Pri hiši Babinci štev.48 imajo odplake in meteorno vodo speljano v studenec. Iz tega studenca, pa z motorno črpalko brizgajo vsebino na mojo hišo in v vrt. To je videl tudi policist. Nekajkrat sem pismeno in ustmeno prosila medobčinske inšpekcijske službe, da ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili, pa niso naredili nič. Ali bo ta problem sanirala sedanja meteorna in fekalna kanalizacija?

Prosim za odgovor, in pričakujem, da govorite, in pišete resnico.

Irma Kramberger

Zadnje novice

Sorodne vsebine