9.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Podpisana gradbena pogodba za ukrepe za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko

Pogodbo so sopodpisali župan občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež, direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar in direktor izbranega izvajalca del Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic.

 

Po poplavah v oktobru 2014 je občina pristopila k izdelavi Hidrološko-hidravlične študije Poljanske Sore na odseku mimo Poljan z ureditvijo sotočja in struge Ločivnice.

V decembru 2014 je bil osnovni nabor ukrepov predstavljen ministrici za okolje in prostor, ki je predlagala umestitev investicije v vodni sklad MOPa.

V letu 2015 je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, izdelan in potrjen je bil projekt nabora vodnogospodarskih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti, v začetku leta 2016 pa še projekt za novo ureditev prometnic na območju posega.

Na podlagi projektne dokumentacije je občina pristopila k izdelavi investicijske dokumentacije, prva faza slednje je bil DIIP – dokument indentifikacije investicijskega projekta, ki je bil izdelan v juniju 2016, 6. 12. 2016 pa potrjen s strani Sklad za vode Ministrstva za okolje in prostor.

12. aprila 2017 je bil v Šubičevi hiši podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«, ki so ga podpisali Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen, direktor Direkcije RS za vode g. Tomaž Prohinar in župan Občine Gorenja vas – Poljane g. Milan Čadež so podpisali Pri podpisu sporazuma so bili prisotni tudi generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOPu Leon Behin, vodja Sektorja območja zgornje Save Direkcije za vode iz Kranja Urban Ilc, Rok Fazarinc iz nosilnega projektantskega podjetja Izvor, d.o.o..

V juniju 2017 je občina izdelala drugo fazo investicijske dokumentacije PIZ –predinvesticijska zasnova projekta, ki jo je po dveh krogih dopolnitev Sklad za vode pri MOPu potrdili šele 30. 8. 2018.

Vzporedno je občina pridobivala projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj, projekt PGD je bil zaključen v avgustu 2018, na osnovi česar je bilo dne 20. 9. 2018 tudi izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo protipoplavnih ureditev.

Pridobitev gradbenega dovoljenja je bila mogoča, ker je občina predhodno na osnovi izdelane posebne študije o možnih pomembnih vplivih na okolje pridobila sklep Agencije Republike Slovenije za okolje da za investicijo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Poleg tega je bil pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja predhodna pridobitev vseh zemljišč za izvedbo ukrepov, ter vseh soglasij k projektnim rešitvam, za nekatere je bilo potrebno izvesti več krogov usklajevanj.

Občina je ločeno pridobivala projektno dokumentacijo za izvedbo novega poplavno varnejšega ločno oblikovanega mostu čez Soro z daljšim razponom brez vmesnih opornikov, ki je bila zaključena v decembru 2018, na osnovi česar je bilo dne 20. 6. 2019 izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu.

Občina je v vmesnem času pridobila tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novega krožišča na mestu sedanjega semaforiziranega križišča, PZI projekt za izvedbo del  je bil zaključen v decembru 2017, recenziran 11. 6. 2018, sofinancerski sporazum o izvedbi investicije, pa je občina z ministrstvom za infrastrukturo podpisala dne 5. 9.2018.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in potrjenega PIZ investicijskega dokumenta je občina v septembru 2018 vložila v potrditev še potrditev še zadnjo, tretjo fazo investicijske dokumentacije – elaborat IP (investicijski program), ki sta ga ministrstvo in direkcija potrdila v februarju 2019.

Občina je v vmesnem času na osnovi PZI dokumentacije za izvedbo del pripravila tudi celotno razpisno dokumentacijo za objavo javnega naročila, ki jo je nato pregledala pravna služba MOP in Direkcije za vode, ki je bila potrjena v aprilu 2019. Direktor Direkcije za vode RS pa je dne 30. 4. 2019 izdal še pooblastilo občini za objavo javnega naročila za izvedbo vseh del z odložnim pogojem, da se odločitev o izbiri izvajalca del ne sme objaviti pred zagotovitvijo celotnih potrebnih sredstev v državnem proračunu.

Na tej osnovi je bilo dne 13. 5. 2019 na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo, ki se je na zahtevo zainteresiranih ponudnikov po podaljšanju roka za predložitev ponudb izteklo 3. 7. 2019.

V vmesnem času je potekalo usklajevanje Potrjeni investicijski program je bil osnova za urejanje Načrta razvojnih programov državnega proračuna, s sprejetim investicijskim programom. Spremenjeni NRP je Vlada RS sprejela na svoji seji dne 31. 7. 2019.

Na osnovi navedenega je občina dne 13. 8. 2019 na portalu javnih naročil objavila Odločitev o oddaji naročila in o izbiri izvajalca del za poplavno varnost Poljan, pritožbeni rok pa se je iztekel v pretekli ponedeljek 26. 8. 2019. Ker ni bilo vložene nobene pritožbe, je izbira izvajalca del pravnomočna.

Izbrani izvajalec del je Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med šestimi prejetimi ponudbami posredovalo najnižjo ponudbo v višini 2.919.010, 71 eur z DDV. Pričakujemo, da bomo v septembru podpisali tripartitno gradbeno pogodbo, ki jo bosta občina in izbrani izvajalec del podpisala z Direkcijo RS za vode, ki prispeva tri četrtine vrednosti investicije, razliko pa bo zagotovila občina, ki je v letu 2017 z lastnimi sredstvi že izvedla izgradnjo poplavno varnejšega mostu na lokalni cesti čez Ločivnico pri gostilni Videm.

V navedena dela še niso vključeni stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez Soro, ki ga financira Elektro Ljubljana, ki tudi ločeno pridobiva gradbeno dovoljenje za prestavitev električne infrastrukture.

Na osnovi vsega navedenega utemeljeno pričakujemo, da se bo po podpisu gradbene pogodbe in uvedbi izvajalca v delo gradnja protipoplavnih ukrepov pričela izvajati še letos, zaključena pa naj bi bila v dobrih dveh letih. Med gradnjo se bo potrebno prilagajati tudi nekajmesečni prepovedi posegov v vodotok zaradi zahteve Zavoda za ribištvo in Agencije za varstvo narave RS, saj je vodotok Poljanske Sore na območju posegov pod varstvom Nature 2000.

Zadnje novice

Sorodne vsebine