11.2 C
Ljubljana
četrtek, 30 marca, 2023

(BREŽICE) Potrjen zaključni račun in nižja cena pomoči na domu, kmalu začetek obnove atletskega stadiona

Piše: Občina Brežice

Občinski svet Občine Brežice je na 22. redni seji soglasno potrdil zaključni račun proračuna občine za leto 2021 in sprejel sklep o znižanju cene pomoči na domu ter potrdil investicijsko dokumentacijo za projekt obnove atletskega stadiona v Brežicah. Realizirani proračun znaša dobrih 33 milijonov evrov, občina je leto 2021 zaključila s presežkom v višini 2,7 milijona evrov. Nova cena za uporabnike pomoči na domu znaša 4,67 EUR na uro ali 16,9 % manj kot v 2021. Investicijski projekt obnova atletskega stadiona v vrednosti 1,6 milijona evrov se bo pričel s potrditvijo investicijske dokumentacije, zaključil pa v septembru 2024, potekal bo v šestih fazah.

Uspešno realiziran proračun občine za leto 2021

Kot je povedal župan Ivan Molan, je Občina Brežice lani zabeležila 30 milijonov evrov prihodkov, kar je 88-odstotna realizacija veljavnega proračuna, ter dobrih 33 milijonov evrov odhodkov. Od tega je občina za investicije namenila 14,3 milijona evrov. Večje investicije v letu 2021 so bile gradnja Doma krajanovi Velike Malence, Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice – večgeneracijski center Brežice, Energetska obnova 15 javnih stavb v lasti občine, gradnja vrtcev v Artičah in v Dobovi, obnova železnega mostu čez Savo in Krko, urejanje lokalne ceste Dolenja Pirošica, gradnja pločnika Kalin-Obrežje in sanacija skalnega podora v Slovenski vasi. Poleg tega je občina po vseh 20 krajevnih skupnostih urejala in modernizirala krajše odseke lokalnih cest in javnih poti, kanalizacije in vodovodov ter javne razsvetljave, urejala je tudi večnamenske domove in izvedla projekte participativnega proračuna.

Sredstva za posameznike, gospodinjstva, nevladne organizacije

Ob investicijah je občina zagotavljala sredstva za t. i. tekoče transfere, ki obsegajo sredstva za subvencije na področju podjetništva, kmetijstva in turizma ter sredstva za pomoč posameznikom in gospodinjstvom ter sredstva za programe in delovanje društev in ostalih organizacij. Tekoči transferi za leto 2021 so bili realizirani v višini 9,3 milijona evrov oz. v višini 90 odstotkov. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je občina namenila 5 milijonov evrov, kar predstavlja 90-odstotno realizacijo. Sredstva so namenjena za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (3,5 milijona evrov letno), ipd.

Župan Ivan Molan je poudaril, da gre za visoko realizacijo proračuna. Občina je proračunska sredstva pridobila iz različnih virov –  iz naslova dohodnine 16,4 milijona evrov, dodatnih 1,5 milijona evrov s strani ministerstev – npr. Ministrstvo za notranje zadeve namenilo sredstva za stroške povečanega nadzora državne meje, Ministrstvo za okolje in prostor za sanacijo skalnega podora v Slovenski vasi, MORS za sofinanciranje projektov lokalne infrastrukture in za nakup opreme za gasilce, … Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so znašala dodatnih 2,2 milijona evrov za projekte Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, Kolesarska povezava Brežice-Dobova, Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice-Krška vas, Brežice-Čatež  in Energetske sanacije 15 javnih objektov v lasti občine. Sredstva je občina pridobila tudi iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve za HE Brežice in nadomestila NEK.

Kljub višji ekonomski ceni je cena za uporabnike v letu 2022 nižja

Sprejet je bil sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. Storitev izvaja brežiška enota CSD Posavje. Ekonomska cena storitve znaša 22,83 evrov na uro (v letu 2021 19,97 EUR na uro), občina subvencionira 70 odstotkov cene, cena pa se je za uporabnike nekoliko znižala tudi zaradi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki zagotavlja sredstva za dodatne stroške dela. Nova cena za uporabnike pomoči na domu znaša 4,67 EUR na uro ali 16,9 % manj kot v 2021 – lani je znašala 5,62 EUR na uro.

Nova cena znaša 6,54 EUR na uro za pomoč ob nedeljah in 7,01 EUR na uro za pomoč ob praznikih. Občina zaradi večjega deleža starejših občanov podpira pomoč na domu kot enega od ukrepov za podaljšanje kakovostnega življenja občanov v lastnem domu. Redno uporablja storitev pomoči na domu že 110 uporabnikov mesečno, občina pa krepi pomoč, zato je v novi ceni že upoštevano povečanje izvajalk pomoči iz 12,8  na 15.

Občinski svet je prejel tudi Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Sklep o potrditvi Investicijskega programa Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, ista osnova za začetek postopka obnove atletskega stadiona v Brežicah. Ta je bil zgrajen leta 1999 in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin (tekov, metov in skokov). Primeren je tudi za uporabo s strani rekreativnih skupin. Objekt je ves ta čas zelo dobro služil svojemu namenu in bil tudi redno vzdrževan, niso pa bila izvajana večja investicijska vlaganja, zato so po 23 letih nekateri elementi stadiona dotrajani in potrebni obnove oz. zamenjave.

Namen investicijskega projekta je izboljšanje pogojev za vrhunski šport, kakovostni in mladinski šport oz. vadbo brežiških atletov in drugih brežiških športnikov, – izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev tudi na višjih ravneh, kvalitetnejše izvajanje pouka športa, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev, spodbujanje druženja otrok ob športu ter zdrav in športni način življenja.

Predmet projekta je posodobitev atletskega stadiona. Izvedba projekta je predvidena v 6 fazah:

I. faza: Ureditev Polytana (zamenjava polytana, drenažnega asfalta, odvodnjavanje stadiona, oprema, ki je vezana na zamenjavo polytana, elektrika in kanalizacija vezana na to fazo oz. kot predpriprava za nadaljnje faze…).

II. faza: Kontejnerji z vso pripadajočo infrastrukturo.

III. faza: Dostopna pot do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vključno s kontejnerjema in pripadajočo infrastrukturo.

IV. faza: Montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo.

V. faza: Nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom oz. vso pripadajočo infrastrukturo.

VI. faza: Parkirišča.

Izvedba vseh šestih faz je predvidena v obdobju 2022-2024. Projekt je že vključen v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), kot sestavni del proračuna Občine Brežice za leto 2022. Vrednost obnove znaša 1,6 milijona evrov, za I. fazo je v letu 2022 namenjenih 300.000 evrov, v letu 2023 pa 829.336,81 evrov. V trenutku priprave projekta je edini zagotovljen vir proračun Občine Brežice. Predvidoma bo še letos objavljen razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v okviru katerega bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva za namen izvedbe projekta. Občina Brežice bo kandidirala na razpisu, prav tako pa bo projekt prijavila tudi na razpis Fundacije za šport konec leta.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine