Splošni pogoji akcij

Splošni pogoji akcij

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJE DEMOKRACIJA IN KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA, d. o. o., LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA, V AKCIJI LE VÉDENJE ŠTEJE! ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., organizira akcijo Le védenje šteje! tednika Demokracija, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.5.2020, naročijo tednik Demokracija za vsaj tri mesece in pri tem pridobijo možnost izbire darila, ki je ena knjiga založbe Nova obzorja.
Akcija traja od 15.10.2020 do preklica.

II. Opredelitev pojmov

Demokracija je družbenopolitični tednik.

Akcija Le védenje šteje! je akcija podjetja Nova obzorja, d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.5.2020, naročijo tiskano in/ali elektronsko edicijo tednika Demokracija za vsaj tri mesece in pri tem pridobijo možnost darila – knjige iz založbe Nova obzorja.
Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki.

Elektronska edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v elektronski obliki (PDF format) in je elektronska verzija tiskane edicije.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, po telefonu, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

III. Naročanje

Cena enega izvoda tiskanega tednika Demokracija znaša 3,10 EUR z DDV (5,00%).

Cene naročnin so:

MESEČNO PLAČILO
MESECIZVODIBREZ POPUSTAS POPUSTOM
JANUAR515,50 EUR14,73 EUR
FEBRUAR412,40 EUR11,78 EUR
MAREC412,40 EUR11,78 EUR
APRIL515,50 EUR14,73 EUR
MAJ412,40 EUR11,78 EUR
JUNIJ412,40 EUR11,78 EUR
JULIJ515,50 EUR14,73 EUR
AVGUST412,40 EUR11,78 EUR
SEPTEMBER412,40 EUR11,78 EUR
OKTOBER515,50 EUR14,73 EUR
NOVEMBER412,40 EUR11,78 EUR
DECEMBER515,50 EUR14,73 EUR
53164,30 EUR156,11 EUR
navadnoupokojenciS POPUSTOM
4 x letnojanuar do september5%5%38,29 EUR
 oktober do december5%5%41,23 EUR
2 x letnojanuar do junij10%10%72,54 EUR
 julij do december10%10%75,33 EUR
1 x letno 15%15%139,66 EUR
TUJINApoštninarevijaizvodiskupaj
članice EU1,2519 EUR3,10 EUR53230,65 EUR
OSTALO1,0433 EUR2,95 EUR53211,65 EUR

*Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV.

Cena enega izvoda elektronskega tednika Demokracija znaša 2,75 EUR z DDV (5,00%).

Mesečna naročnina znaša:

MESECIZVODISKUPAJ
OKTOBER513,75 EUR
NOVEMBER411,00 EUR
DECEMBER513,75 EUR

*Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV.

Fizične osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo po pogojih akcije Le védenje šteje! podjetja Nova obzorja, d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, po elektronski pošti na naslov [email protected], po telefonu na št. 01 24 47 200 ali z naročilnico oz. pismom, poslanim po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe se na tiskano in/ali edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., po pogojih akcije Le védenje šteje! lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected].

Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. Če oddelek naročnin prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu.

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

Plačnik tiskane edicije v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in kam želi prejeti izbrano darilo, knjigo založbe Nova obzorja. Plačnik v elektronske edicije v naročilu izrazi željo, na kateri elektronski naslov želi prejemati naročeno elektronsko edicijo in na kateri naslov v Sloveniji želi prejeti izbrano darilo, knjigo založbe Nova obzorja.
Na tednik Demokracija po pogojih akcije Le védenje šteje! se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja, d. o. o., za poslane izvode tiskane edicije zaračunalo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Po preteku akcije Le védenje šteje! bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane edicije podjetja Nova obzorja, d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije pisno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati.

IV. Plačevanje obveznosti

Račun za izvode tednika Demokracija plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja, d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa.
Reklamacije do roka plačila, navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja, d. o. o., po elektronski pošti [email protected] ali na telefonsko številko 01 24 47 200.
Če plačnik ne poravna obveznosti, prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije znova vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.

V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa se naročnik zaveže prejeto darilo, knjigo, plačati po redni ceni.

Darilo je knjiga Prvorazredni; cena: 10,00 EUR z DDV (5,00%).

V. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ali v elektronski ediciji podjetja Nova obzorja d.o.o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

VI. Podatki o naročniku/plačniku

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja, d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.demokracija.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja, d. o. o., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja, d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

VII. Dostava

Dostava tiskane edicije ob četrtkih na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Če je četrtek praznik je dostava revije pred praznikom. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja, d. o. o.
Za dostavo tiskane edicije zunaj Slovenije se zaračunavajo dejanski stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Dostava elektronske edicije ob četrtkih na elektronski naslov je brezplačna. Če je četrtek praznik je dostava revije dan pred praznikom.

Za čas dopusta je preusmeritev tednika Demokracija brezplačna.

Reklamacije glede dostave tednika Demokracija sprejema naročniška služba, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti [email protected].

VIII. Trajanje pogodbe in prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane in/ali elektronske edicije

Pogodba oz. naročnina po pogojih akcije Le védenje šteje! je sklenjena za tri mesece, po preteku teh pa se podaljša za nedoločen čas. Pogodbo oz. naročnino lahko naročnik odjavi pisno na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti [email protected]. Odjave sprejemamo do 15. v mesecu z veljavnostjo na prvi dan v naslednjem mesecu.

V primeru predčasne odpovedi se naročnik zaveže, da bo knjigo plačal po redni ceni.

IX. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije sporoči na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana ali po elektronski pošti [email protected], da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za tako odločitev. Lahko pa svojo odstopno izjavo poda na obrazcu za odstop, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo podjetju, da odstopa od pogodbe pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik.

X. Reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v zvezi z naročilom in dostavo tednika Demokracija lahko sporočite naročniški službi, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti [email protected], ta pa vam bo najkasneje v 8 dneh odgovorila. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Nova obzorja, d. o. o.

 

XI. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja, d. o. o. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.
Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).
Podjetje Nova obzorja, d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in z veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Veljavnost od 15. oktober 2020

Potrdil: Jože Biščak, direktor