31.9 C
Ljubljana
nedelja, 14 julija, 2024

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Piše: C. R.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji prerazporedila in razporedila pravice porabe v proračunu države za leto 2021.

Vlada je prerazporedila sredstva državnega proračuna, med drugim dobrih 36 milijonov evrov iz splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti do proračuna Evropske unije. Dobrih 26 milijonov evrov za pokritje plačil iz naslova bruto znižanja letnega prispevka iz naslova bruto nacionalnega dohodka za Avstrijo, Dansko, Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko in dobrih 10 milijonov evrov za pokritje plačil iz naslova ne-reciklirane plastične embalaže. Evropski parlament je četrto dopolnitev proračuna Evropske unije za leto 2021, ki vključuje nove vire financiranja proračuna Evropske unije, sprejel 19. oktobra 2021. Na podlagi tega je Evropska komisija 3. novembra 2021 posredovala državam članicam poziv za vpoklic sredstev, ki morajo biti plačana 1. decembra 2021.

Finančni upravi Republike Slovenije je vlada prerazporedila 20 milijonov evrov za pokritje covid-19 obveznosti, in sicer 9 milijonov evrov za pokritje obveznosti ponudnikom na področju turizma v višini unovčenih bonov ter 11 milijonov evrov izplačilo sredstev v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. FURS bo 30. novembra 2021 izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje 1. do 15. novembra 2021. Finančni upravi Republike Slovenije je vlada za pokritje covid-19 obveznosti razporedila tudi 17 milijonov evrov. Gre za pokritje 9 milijonov evrov obveznosti do ponudnikov na področju turizma, v višini unovčenih bonov. FURS bo 15. decembra 2021 izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje od 16. do 30. novembra 2021. Dodatnih 8 milijonov evrov je vlada FURS razporedila za obveznosti iz naslova unovčenih bonov s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. FURS bo 15. decembra 2021 izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje 16. do 30. novembra 2021.

Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila dobrih 28 milijonov evrov za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (cepljenje, testiranje, samotestiranje, izvajanje podaljšane obravnave, dodatki pri delu s covid-19 pacienti in tako dalje).

Ministrstvu za zdravje je vlada prerazporedila tudi skoraj 4,9 milijona evrov na postavko pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacije, in sicer za plačilo specializacij. Prav tako Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila približno 3,6 milijona evrov za tekoče obveznosti na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih in za pokrivanje stroškov mrliških pregledov.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada razporedila 28,5 milijona evrov za vračilo začasno prerazporejenih pravic porabe. S predlagano razporeditvijo pravic porabe se bodo vrnila sredstva, ki jih je ministrstvo začasno prerazporedilo znotraj svojega finančnega načrta za pokritje obveznosti za financiranje ukrepov, ki so bili sprejeti z interventnimi zakoni.

Za uravnoteženje razvitosti občin je vlada razporedila sredstva v višini skoraj 6,5 milijona evrov. Sredstva se občinam nakazujejo mesečno. S predlagano razporeditvijo se zagotavljajo sredstva za izplačila v mesecu decembru.

 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada razporedila dobrih 96 milijonov evrov za financiranje interventnega ukrepa povračila nadomestila plače – začasno čakanje na delo za vračilo začasno prerazporejenih pravic porabe, ki jih je ministrstvo začasno zagotovilo znotraj svojega finančnega načrta za pokritje obveznosti za financiranje ukrepov, ki so bili sprejeti z interventnimi zakoni.Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila 92,6 milijona evrov, in sicer 33,6 milijonov evrov za starševska nadomestila, 19,8 milijona evrov za transfere za socialno ogrožene, 18,5 milijona evrov za otroške dodatke, 12 milijona evrov za izvajanje Zakona o osebni asistenci, 8,5 milijona evrov za transfere brezposelnim in del sredstev tudi za zaposlitveno rehabilitacijo invalidov. S predlagano prerazporeditvijo pravic porabe se bodo vrnila sredstva, ki jih je ministrstvo začasno prerazporedilo znotraj svojega finančnega načrta za izplačila zakonskih obveznosti.

V okviru finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je vlada prerazporedila 28,5 milijona evrov na postavko Dejavnost osnovnega šolstva. S prerazporeditvijo pravic porabe se bodo zagotovila manjkajoča sredstva za izplačilo novembrskih plač zaposlenim na področju dejavnosti osnovnega šolstva.

Ministrstvu za infrastrukturo je vlada zagotovila skoraj 5,9 milijona evrov za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov in subvencioniranega prevoza dijakov, študentov in upokojencev. Prav tako Ministrstvu za infrastrukturo je vlada zagotovila 1,2 milijona evrov za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov, in sicer za pokritje izpada prihodkov, ki ga imajo Slovenske železnice, Potniški promet, ker izvaja prevoze vikend in družinskih vozovnic, prevoze potnikov z vozovnico mestnega prometa ter pokrivanje izpada prihodkov za prevoze z brezplačnimi vozovnicami za upokojence, invalide, veterane in osebe starejše od 65 let. Znotraj finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo je vlada prerazporedila 2,2 milijona evrov na postavko Gospodarska javna služba v linijskem prometu z namenom nemotenega izvajanja gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov in subvencioniranega prevoza dijakov, študentov in upokojencev.Prav tako znotraj finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastrukturo) je vlada prerazporedila dobrih 8 milijonov evrov na postavko Zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo z namenom financiranja zavarovalne premije za zavarovanje javne železniške infrastrukture.

Vlada je razporedila tudi dobrih 14 milijonov evrov za zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom za financiranje dodatka v skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 za svoje zaposlene (neposredni uporabnik) in ločeno za upravičence pri posrednih uporabnikih (javni zavodi, skladi in agencije), ki glede na ustanoviteljstvo spadajo v njihovo pristojnost. Višina razporeditev je predlagana na podlagi zahtevkov posameznih uporabnikov, ki jih je prejelo Ministrstvo za finance. Zahtevki se nanašajo na obdobje razglašene epidemije, torej do 15. junija 2021.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada prerazporedila 3,5 milijona evrov za namen spodbujanja investicij. Z investicijami se bo povečala gospodarska rast in tako pomembno prispevala pri okrevanju gospodarstva ter krepitvi njegove produktivnosti in konkurenčnosti na mednarodnih trgih.

 

Vir: Ministrstvo za finance

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine