1.7 C
Ljubljana
petek, 16 aprila, 2021

Jože Tanko: Kakšni so skupni stroški migrantskega vala od septembra 2015 do danes?

Velja spomniti, da je Republiko Slovenijo v času migrantskega vala ilegalno prečkalo skoraj 500.000 migrantov na način, ki je bil očitno nezakonit in v nasprotju s pravnim redom Evropske unije.

 

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s skupnimi stroški, povezanimi z mednarodno zaščito in ilegalnimi migracijami.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je julija 2015 sprejela tako imenovani Kontingentni načrt RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev z mednarodno zaščito.

Kolegij ministra za notranje zadeve se je na svoji seji seznanil z informacijo o bistvenem povečanju števila prošenj za mednarodno zaščito. Ob tem je sprejel odločitev, da se izvedejo postopki aktiviranja tretje faze Kontingentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite. Skladno s tem se je vlada na svoji seji v začetku januarja seznanila z informacijo o bistvenem povečanju števila prošenj za mednarodno zaščito. Obenem se je s tem aktivirala tretja faza prej omenjenega kontingentnega načrta. S tem so se začeli izvajati dodatni kadrovski, materialni, finančni in drugi ukrepi ter aktivnosti, kot so določeni v samem kontingentnem načrtu, ker obstoječe kadrovske zmogljivosti in prostorske kapacitete ne zadoščajo za nemoteno izvajanje dela na področju postopkov mednarodne zaščite. Predvideva se dodatnih 32 zaposlitev za določen čas, za novo zaposlene zagotovitev približno 710 m2 poslovnih prostorov, opremo za delo in štiri vozila.

Kot izhaja iz obrazložitve gradiva v zvezi z zgoraj navedenim, je v proračunskem letu 2019 za izvedbo projektov za izvajanje postopkov mednarodne zaščite, ki se financirajo iz sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) (svetovalci za begunce, informiranje, zakoniti zastopniki, prevajanje in tolmačenje) načrtovano 574.500 EUR (v letu 2018 je bilo zagotovljenih 458.430 EUR) in v letu 2020 je načrtovano 327.112 EUR. Ob aktiviranju obsega aktivnosti do vključno 3. faze se predvidevajo stroški na letnem nivoju 2.330.955 EUR. Glede na možnost črpanja sredstev AMIF in oceno stroškov dela in stroškov vezanih na zagotavljane dodatnih prostorov bo razliko v letu 2019 v višini 1.756.455 in razliko v letu 2020 v višini 2.003.843 EUR glede na dejanske potrebe potrebno zagotoviti skladno z veljavno proračunsko prakso in sklepom Vlade številka: 21400-5/2018/6 z dne, 5. 7. 2018.

Velja poudariti, da je Republiko Slovenijo v času migrantskega vala ilegalno prečkalo skoraj 500.000 migrantov na način, ki je bil očitno nezakonit in v nasprotju s pravnim redom EU. Tega ne smemo ponoviti. Posledično velja izpostaviti, da v zvezi s tem nastajajo stroški na različnih proračunskih postavkah različnih ministrstev. Seveda gre za stroške dela Policije, Slovenske vojske, zdravstvenih in drugih služb. Gre tudi za tudi stroške avtobusnih podjetij in stroške Slovenskih železnic ter stroške prehrane in stroške bivanja v različnih objektih.

Prav tako velja izpostaviti, da je vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov v začetku februarja letos objavil javno naročilo za izvajanje celodnevne oskrbe migrantov s prehrano v višini 4.114.461,69 EUR. V dveh novih centrih predvidevajo nastanitev do 420 novih migrantov.

Da predstavlja financiranje migracij resen problem, izkazuje dokument Računskega sodišča. Iz Revizijskega poročila: Učinkovitost in uspešnost ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov (na poročilu je datum 2. december 2016) izhaja, da znašajo mesečni stroški z obravnavo enega ilegalnega migranta, ki prosi za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azil v Republiki Sloveniji, najmanj 1.963 evrov (str. 40 v poročilu), kar pomeni, da so lahko stroški še precej večji. Gre za uradne podatke Računskega sodišča Republike Slovenije.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Kakšni so skupni stroški, ki jih je od septembra 2015 do 31. januarja 2019 imela Republika Slovenija, vključujoč stroške vseh cestnih in železniških prevozov, stroške policije in vojske, zdravstvenih in drugih ustanov? Prosim za specifikacijo podatkov po posameznih postavkah in na mesečni ravni.

2. Kakšni so skupni stroški, vezani na osebo, ki je v postopku odstranitve iz Republike Slovenije v Centru za tujce ali njegovih izpostavah v Republiki Sloveniji? Prosim za specifikacijo stroškov po posameznih postavkah.

3. Kakšni so stroški, vezani na osebo, ki je v postopku dodelitve mednarodne zaščite v Republike Slovenije v Azilnem domu v Ljubljani ali njegovih izpostavah v Republiki Sloveniji? Prosim za specifikacijo stroškov po posameznih postavkah.

4. Kolikšna so bila vsa sredstva, ki so bila izplačana prosilcem za mednarodno zaščito in tistim, ki jim je bila mednarodna zaščita ali status begunca priznan po posameznih letih, in sicer prosim za podatke za obdobje od septembra 2015 do 31. januarja 2019 po mesecih?

5. Kakšni so bili stroški dela vseh javnih uslužbencev, zaposlenih v institucijah, ki se ukvarjajo s področjem mednarodne zaščite, ilegalnih migracij, in sicer za obdobje od septembra 2015 do 31. januarja 2019 po mesecih?

6. Kakšni so bili v obdobju od septembra 2015 do 31. januarja 2019 ostali stroški zaradi ilegalnih migrantov, ki pa niso zajeti v vseh zgoraj navedenih vprašanjih?

7. Koliko javnih naročil so državni organi oziroma organi v sestavi objavili od septembra 2015 do 10. februarja 2019, katera, kakšna je bila višina teh razpisov, in njihov predmet? Koliko prijav je bilo nanje in kakšna je bila poraba sredstev?

Zadnje novice

Sorodne vsebine