9.5 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

Javnemu sektorju za 308 milijonov evrov povišic, dodatkov in nagrad

Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki jih je vlada danes podpisala s sindikati javnega sektorja, so vredni dobrih 300 milijonov evrov.

Določajo dvige plač in dodatkov, urejajo pa tudi nekatera specifična vprašanja. STA objavlja seznam nekaterih glavnih rešitev.

PASOVNI DVIGI PLAČ
– delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda se uvrstijo en plačni razred višje
(če v okviru odprave anomalij v letu 2017 še niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dva plačna razreda višje)
– delovna mesta nad 26. plačnim razredom se uvrstijo dva plačna razreda višje
(če so 26. plačni razred presegla šele z odpravo anomalij v letu 2017, se uvrstijo le en plačni razred višje)
– delovna mesta, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija (VIII. in IX. tarifni razred), se uvrstijo tri plačne razrede višje
(dvig ne velja avtomatično za vse zaposlene z magisterijem in doktoratom ali specializacijo, saj ti že prejemajo dodatek na magisterij ali doktorat, kot ga določa 37. člen kolektivne pogodbe za javni sektor)

uveljavitev
predvidena je postopna uveljavitev:
– prvi plačni razred povišanja s 1. 1. 2019
– drugi plačni razred povišanja s 1. 11. 2019
– tretji plačni razredi povišanja s 1. 9. 2020

Iz plačnih dvigov so izvzeti zdravniki, funkcionarji in direktorji. V najvišjih nazivih v državni upravi, upravah pravosodnih organov in občinah (na primer podsekretarji, sekretarji, pravosodni svetniki,…) je določeno nižje povišanje.

Nekateri zaposleni bodo deležni dodatnih dvigov plač, na primer:
*učitelji, ki opravljajo delo razrednika, pridobijo en plačni razred (za razrednike se uvajajo nova delovna mesta)
(uveljavitev s 1. 9. 2019)
*diplomirane medicinske sestre v intenzivni terapiji III, diplomirane babice v porodnem bloku ali intenzivni terapiji III in diplomirane babice v neonatalnem oddelku dodatno pridobijo en plačni razred
(tretji razred povišanja s 1. 11. 2019)
* naziva svetovalec in svetnik v vzgoji in izobraževanju se dvigujeta za en plačni razred, enako velja za najvišje nazive v kulturi in sociali (uveljavitev s 1. 9. 2020)

DODATKI
– dodatek za nočno delo: dvig s 30 na 40 odstotkov (urne postavke osnovne plače)
– dodatek za nedeljsko delo: dvig s 75 na 90 odstotkov
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve: dvig z 90 na 120 odstotkov
– dodatek za deljen delovni čas: dvig s 13 na 15 odstotkov, pri čemer se obračunava za vse opravljene ure, ne le za ure po prekinitvi
– pri dodatku za delo z osebami z demenco se črta vstopni pogoj preseganja 23 odstotkov delovnega časa za pridobitev pravice
– spremembe so tudi pri dodatku za izpostavljenost pri delu s citostatiki in dodatku za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

uveljavitev
povišanja dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo s 1. 9. 2019, ostalo z uveljavitvijo sprememb kolektivne pogodbe

NAPREDOVANJA
– zamik pravice do izplačila napredovanj v višji plačni razred in naziv z aprila na december postane trajen

DELOVNA USPEŠNOST
– redna delovna uspešnost se do 30. 6. 2020 ne izplačuje
– delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela bo do 30. 6. 2020 omejena na največ 20 odstotkov osnovne plače oz. največ 30 odstotkov, če se izplačuje tudi iz sredstev za posebne projekte
– v letu 2019 bodo preučili določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi postopek poenostavili in v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate

REGRES
– zaposlenim z najnižjimi plačami (osnovna plača do vključno 17. plačnega razreda) v letu 2018 pripada poračun med 1050 evri in že prejetim regresom (razlika nekaj čez 200 evrov bruto)

JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE
– poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, to je 577,51 evra; od uveljavitve sprememb kolektivne pogodbe
– ob upokojitvi zaposlenim pripada odpravnina v višini treh (ne več dveh) povprečnih plač na zaposlenega v državi oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje; od uveljavitve sprememb kolektivne pogodbe

KADROVSKI STANDARDI IN NORMATIVI
– pristojno ministrstvo bo do 30. 9. 2019 revidiralo predloge za sprejem novih ali posodobitev veljavnih standardov in normativov na področju dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, do 1. 1. 2020 jih bo sprejelo in implementiralo
– pristojno ministrstvo bo v treh mesecih sprejelo prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi; kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe bo sprejelo do 30. 9. 2019 z veljavnostjo od 1. 1. 2020

ZAVEZE ZA V PRIHODNJE
– po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam je predviden začetek usklajevanj o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter zakona o javnih uslužbencih
– v letu 2019 se pripravi pregled sistemov napredovanj ter ugotovijo morebitne neupravičene razlike med in znotraj dejavnosti
– v 90 dneh se začnejo pogajanja o normativih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki teh še nimajo

Zadnje novice

Sorodne vsebine