12.2 C
Ljubljana
nedelja, 3 marca, 2024

(PISMO BRALCA) Visoko razvita orodja

Piše: Franc Bešter

Njihov vpliv na dogajanje v civilizaciji

Uvod

O visoko razvitih orodjih (VRO) sem tu že večkrat pisal, moja teza je namreč, da je številne stvari mogoče pojasnjevati ravno s tem: s pojavom VRO na našem planetu, ki mu pravimo Zemlja. Tu nameravam prikazati njihov vpliv na dogajanje v civilizaciji Zahoda, ki pa je, spet po zaslugi VRO, svoj vpliv razširila po vsem svetu, zato danes VRO odločilno kreirajo dogajanje sveta, ekonomsko, politično, kulturno, vsakršno. To dogajanje je seveda zelo kompleksno in ga nikakor ne generirajo samo VRO, a ona so (bila in so še) po mojem osebnem mnenju pri tem nekaj ključnega.

Teoretično podlago za njihovo izumljanje in razvoj sta položili dve pomembni obdobji v zgodovini človeštva: renesansa in razsvetljenstvo. V praksi pa se je ta velika preobrazba začela z izumom parnega stroja, ki je omogočil železnico, parnike, tovarne, se pravi industrijo. Prepričan pa sem, da se v naših časih ta razvoj zaključuje, izumi so bili namreč ključno odvisni od napredka empiričnih znanosti (te so se razmahnile v 19. stol.), zato so se v drugi polovici tega stoletja in nekaj še v prvi polovici 20. stol. revolucionarni izumi, ki so hitro začeli spreminjati svet, vrstili kot po tekočem traku. V tej znanosti (fizika, kemija) pa danes prelomnih in tudi empirično utemeljenih odkritij skorajda ni več. Zadnje večje so bili polprevodniki sredi prejšnjega stoletja, ki so omogočili čipe, ti pa digitalno tehniko in sedaj še nagel razvoj umetne inteligence. UI: dosežkov na tem področju so se ustrašili sami njeni tvorci, saj ona odpira možnosti neštevilnih, tudi hudih in usodnih zlorab. Podobno se je sredi 20. stol. Oppenheimer ustrašil svojega dela: uporabe cepitve atomskega jedra za atomsko bombo. Atom: človek je posegel v ta gradnik materialnega sveta, delci jedra (protoni, nevtroni) so mu dali jedrsko energijo, delci ovoja (elektroni) pa omogočajo UI in vso digitalno tehniko, izkoriščamo njihovo silno hitrost in možnost krmiljenja v električnih poljih, ta delec ima namreč v naravi nalogo izgradnje atomov (lupine) in njihovega povezovanja v molekule spojin.

Ali je človek boljši in srečnejši zaradi VRO? Težko bi rekli, in moramo se soočiti z nekaterimi dejstvi: VRO so ustvarila onesnažen in nevaren svet, takšen tudi zato, ker v  njem vlada velika pokvarjenost, moralni razkroj. Kot vsako orodje namreč tudi VRO, sama po sebi, niso ne dobra ne slaba, takšna ali drugačna je njihova uporaba. Toda, zaradi njihove raznovrstnosti in veliko večje učinkovitosti so posledice njihove zlo-rabe lahko veliko hujše. Zato bi razvoj VRO zahteval tudi nenehen dvig etične zavesti ljudi, tega pa ni bilo, tu lahko ugotavljamo le nazadovanje. Temu botruje tudi znanje, ki je to dobo ustvarilo, ki se ga v šolskem sistemu učijo vsi in ki deluje rušilno na versko spoznavno stavbo, ki povzroča okuženost z racionalizmom, ki vodi v ateizem. In če je moderna doba postala tudi doba številnih in nenehnih, ponavljajočih se kriz, je to tudi (predvsem) zaradi tega, zaradi velikih izgub, ki jih je v tem »napredku« doživel človek.

VRO: vojne, revolucije, komunizem in globalizem

Dejavnikov, ki so v kulturi Zahoda generirali te pojave in procese, je seveda veliko, kot vedno je problematika mnogoplastna, vendar pa osebno mislim, da so tu VRO odigrala (in še igrajo) zelo pomembno, mnogokrat celo odločilno vlogo. Da bi prikazal dogajanje v tej civilizaciji v njegovi pogojenosti z VRO, bom stvari tudi močno poenostavil, sicer bi bil predolg.

Tu je treba začeti z uporabo VRO v ekonomiji civilizacije, kajti orodja je človek izumljal predvsem zato: da bi z njimi delal in učinkoviteje zadovoljeval svoje telesne potrebe. Tržno gospodarstvo, ki je bistven element kapitalističnega sistema: VRO so vplivala nanj in ta sistem je vplival na VRO. V prostotržnem sistemu firme tekmujejo med seboj, v neusmiljenem boju za kupca, in VRO so se začela uporabljati v tem boju. Tu pa je treba biti čim boljši in čim cenejši, in to dvoje ravno VRO omogočajo: dvig kvalitete in masovno proizvodnjo. Sledi, da ta sistem vzpodbuja tehnološki razvoj, vendar pa nenehno inoviranje danes že zahaja v absurde: slaba plat je, da prekomerno veča kompleksnost in ceno izdelkov (prim. avtomobili). In da se v tej tekmi na trgu ne pojavlja nič revolucionarno novega (novi izumi), je zelo očiten znak (dokaz), da se je tehnični razvoj (razen UI) ustavil. Govori se le še o inovacijah. In ta boj na trgu je tudi vojna proti naravi: VRO, vključena v sistem masovne proizvodnje in potrošnje, povzročajo prekomerno izčrpavanje in onesnaževanje. V času hladne vojne je potekala neka nevidna vojna med ZDA in SZ, v razvoju tehnologije, v kateri je slednja izgubila. Komunizem je propadel in ta imperij je razpadel (posledica tega razpada je sedaj vojna v Ukrajini) predvsem zaradi gospodarskega zloma, ta pa je bil predvsem posledica tehnološkega zaostajanja – posledica planskega gospodarstva in politične nesvobode, kar vse je ta razvoj oviralo.

Komunizem: mislim, da je za njegov pojav, z vsem, kar je povzročil, v veliki meri odgovoren kapitalizem. S tem, ko smo v proizvodnjo uvedli tovarne (se pravi velike delavnice z VRO!), se je neogibno pojavil nov družbeni razred (delavci), ki pa so bili v tem sistemu iz več razlogov nujno izkoriščani, zlasti v 19. stoletju, v tem stoletju sta tudi znanost in tehnika doživljali hiter razvoj, vse skupaj je rezultiralo v pojav komunistične ideologije (marksizma), ki je obljubljal družbo brez izkoriščanja, to bo omogočil stalen napredek proizvajalnih sil (tehnike, VRO), poleg tega se je marksizem znal prikazati kot znanstven svetovni nazor, zato s pravilno razlago družbe, celo z napovedjo njenega nadaljnjega razvoja.

Tu gre torej za vpliv VRO na politično dogajanje v tej civilizaciji, in k temu seveda spadajo tudi vojne, in VRO so močno spremenila tudi le-te, gre najprej za izumljanje povsem novih in tudi mnogo učinkovitejših orožij. Vendar pa so VRO postala tudi močan vzrok za vojne. Industrija namreč zahteva veliko surovin in zahteva trge, stare kolonialne evropske sile so bile tu v prednosti: ko je v Nemčiji prišlo do industrijske revolucije, je bil svet že razdeljen. Druga svetovna vojna je bila v veliki meri posledica poraza Nemčije in nadaljevanje prve, a nova vojaška tehnika (tanki, letala, rakete) je omogočila, da je ta vojna postala totalna (prva se je še bila zgolj na frontah). Tehnika je povzročila, da so v vojnah začeli trpeti tudi civilisti, lahko celo bolj kot vojaki. Obe svetovni vojni pa sta povzročili še nekaj: močno sta olajšali prihod komunistov na Oblast, tako v Rusiji kot kasneje pri nas. V tej ideologiji je namreč oblast nekaj svetega, za vsako ceno jo je treba osvojiti, če hočemo začeti spreminjati družbo.

Potem pojav globalizma. Tudi globalisti so proizvod kapitalizma, to so namreč ljudje z ideologijo kapitala, gre za častilce Denarja. Kapital pa stremi k rasti, zato tudi k politični oblasti. In tehnika (VRO) je omogočila globalizacijo sveta, predvsem z mnogo učinkovitejšim in hitrejšim prometom (logistika), pri tem pa je politična razdeljenost sveta na narode in njihove države z mejami, različnimi jeziki, kulturami, valutami in politikami neka ovira, zato si globalisti prizadevajo za odpravo vsega tega, delajo na poenotenju sveta – z eno Vlado, valuto in vojsko. Tudi s tega zornega kot je treba pogledati na sedanje dogajanje v EU. Zadaj so globalisti, ki jo hočejo čim bolj poenotiti. In zadaj je tudi kulturni marksizem, obojim gre za Oblast, pri tem pa jim je krščanstvo še vedno trn v peti, zato so na široko odprli vrata muslimanskim migrantom.

Migracije: le-te so postale velik problem sodobnega sveta, in bodo vedno večji problem. Njihov masovni pritok (tudi iz Afrike) pospešeno spreminja narodnostno (in rasno) strukturo držav, in s tem se res manjšajo kulturne razlike med evropskimi narodi! Gotovo gre v veliki večini res za ekonomske migrante, za beg pred veliko revščino, a postavlja se vprašanje, koliko od njih jih tu res namerava »pridno delati«, in koliko je med njimi tudi namernih in potencialnih džihadistov in teroristov.

Osebno vidim kot glavni vzrok za migracije v velikih razvojnih razlikah med svetovnim Severom in Jugom, tu pa so glavno vlogo spet odigrala VRO, Sever jih je namreč izumil in jih zato že lep čas uporablja za svoj gospodarski razcvet, v precejšnji meri tudi na račun »nerazvitih« (Tretjega sveta). Vzrok je torej v neenakomernem gospodarskem razvoju na planetu, zaradi česar se je na njem pojavila prava tektonska prelomnica. Revne množice zato privablja evropska blaginja (z njo se seznanijo tudi preko digitalne tehnike, a to spoznanje je močno izkrivljeno, da ne rečem lažno!), in potovanje vanjo in po njej jim je olajšala odprava meja. Odprava notranjih meja (»Schengen«): to  pridobitev je prineslo združevanje evropskih držav. Da so narodi Evrope šli v ta velik politični projekt, je bilo več vzrokov, eden od njih je spet pri VRO: tekmovanje v vedno bolj globaliziranem svetu je zahtevalo tudi nenehni tehnični razvoj, ta pa je zahteval vedno več znanja, ljudi in kapitala, ena država je v tem postala prešibka, to je prisililo države k sodelovanju in k prostemu pretoku vsega tega.

Zaključek

Ugotavljamo, da nad civilizacijo prihajajo številne nevarnosti, med drugim podnebne spremembe, ki so posledica učinkov VRO na naravo. A le-ta so izvršila tudi negativne učinke na družbo, ki sem jih tu na kratko opisal. Povzročila so pojav globalizma in kulturnega marksizma, nasploh masovnega levičarstva na Zahodu, vzpostavila so ekonomski prepad med Severom in Jugom, oboje pa je rezultiralo v močne migracijske tokove, ki to civilizacijo ogrožajo, kajti levičarji so migrantom odprli vrata, ker jih izkoriščajo za svoje načrte: delajo na razgradnji temeljev te civilizacije. Skušal sem nakazati, kaj je v ozadju (kaj je pra-vzrok) vsega tega, da je v izumu, razvoju, uporabi VRO, ti negativni družbeni pojavi, ki ogrožajo kulturo, so samo posledica!

Res je, VRO so nam dala veliko: dejstvo je, da po njihovi zaslugi še nikoli ni toliko ljudi živelo tako dobro. Toda ljudje bi radi imeli samo koristi, neradi pa vidimo neogibne negativne posledice, ki so jih ona nujno prinesla. VRO so največji dosežek te civilizacije v moderni dobi, pravzaprav so to dobo ustvarila, a negativne posledice tega razvoja grozijo uničiti prejšnje njene dosežke, vso kulturo, ki se je izgrajevala tisoč let. Kako zato lahko gledamo na njeno prihodnost?

Ta civilizacija se že nekaj stoletij razvija precej enostransko, delala je predvsem na razvoju VRO, zato je postala predvsem kultura materialnih vrednot, njeni pripadniki pozunanjeni in močno pogojeni z racionalizmom in materializmom. In skozi to prizmo gledajo tudi na civilizacijo kot takšno, zanje je njen namen in glavni cilj zagotavljanje čim višje materialne blaginje. Celo svojo srečo merijo po tem! In gledano s tega zornega kota stanje v njej sploh ni tako slabo, še posebej, če ga primerjamo npr. s stanjem v Afriki.

Zaradi te svoje pogojenosti pa večina ljudi ne opazi in tudi ni sposobna opaziti njenega notranjega propada. S tem »notranjim propadom« mislim nered v človeški družbi in porazno stanje v notranjosti ljudi (v dušah: puščava, opustošenje). Kultura je postala neke vrste divjina in kultura duhovne smrti. Vse skupaj spet posledica razvoja VRO. Znanje te dobe ima namreč to lastnost, da postopno uničuje dejavnik, ki je izgrajeval srednji vek (krščanstvo), s tem je človek izgubil etiko in duhovno življenje, posledica pa je ta notranji razkroj.

S tega vidika moramo imeti civilizacijo za propadlo, zato se tu pojavi nek izziv in naloga: kako sredi takšnega sveta kot je začeti graditi neko novo obliko civilizacije. Le-ta je (začetek izgradnje) lahko po mojem samo v tem smislu, da v svetu zmanjšuje nered, da vzpostavlja nek red in da izboljšuje stanje v dušah. To je mogoče samo z neko etiko, ki je utemeljena v Metafizičnem. K njej pa spada neko pravilno odločanje, usmerjanje v življenju. Odločanje pa ključno pogojuje dogajanje sveta, zaradi VRO (zadnja revolucija v razvoju orodij!) pa je le-to revolucionarno spremenjeno, ta zadnja revolucija torej zahteva tudi revolucijo v načinu odločanja! In kako naj bi ta izgledala?

Sodobni človek se odloča s pomočjo svojega (racionalističnega) znanja in s tehniko, kar pa je zmotno in ima lahko tudi hude posledice (za družbo, za dušo). Za pravilno odločanje bo treba zavestno zgraditi (v sebi) neko novo spoznavno stavbo, s strukturo, ki se močno razlikuje od racionalistične. V tem vidim začetek izgradnje nove, naprednejše, zrelejše civilizacije. Sicer sem o tem podrobneje pisal v nekem predhodnem članku (»Odločanje in videnja«). To zahteva neke radikalne obrate v načinu mišljenja, v odnosu do življenja, odpraviti bomo npr. morali današnjo ravnodušnost, brezbrižnost do vsega, kar prihaja od Duha, s tem tudi do videnj, ki bodo postala ključna pri odločanju, s tem zato pomembna v novi zgodovinski paradigmi.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine