5.3 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Novi vir pitne vode za slovensko Istro in zaledni Kras

V članku »Nov vir pitne vode za Slovensko Istro« izvemo, da so se odgovorni na MOP po vnovičnem pregledu vseh dozdajšnjih študij za določitev strateškega vodnega vira za Slovensko Istro in kraško zaledje odločili, da ne bodo znova odobrili analize vseh že obravnavanih vodnih virov, ampak bodo na podlagi vrednotenja variant študije iz leta 2006 IEI Mb. in KSH FGG Lj. nadaljevali z vsemi aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega vodnega vira, z akumulacijo na potoku Suhorica in Suhorica – Padež, kar sta dve varianti novelacije izdelanega DLN v državnem prostorskem načrt, ki sta se že v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN), pokazala za »optimalni«.

 

Ne povejo pa, da sta narejeni po napačnem predpisu MOP, da ekološko še sprejemljivi minimalni pretok Reke Qes na v.p. Cerkvenikov mlin, ne sme biti manjši od 1.388 l/s, čeprav ostane Reka, v sušnih letih po samih zakonih narave, kot je bilo 2003, tudi 48 dni brez vode!. (Rismal 29. 2018 MDV Mišičevi vodni dnevi)

Odločitev za ta »optimalni« projekt Suhorca/Padež je MOP, sprejel po strokovno napačnem poročilu z dne 19. okt. 2006 »Opis aktivnosti na tem projektu dr. Križanowskega, tedaj na MOP inženirja za vodenje projekta Suhorica/Padež:

»Tekom priprave projektne dokumentacije pa so bili izraženi določeni pomisleki oz. naslovljene pobude za revizijo osnovnih izhodišč rabe vodnih virov: Član delovne skupine pri investitorju, prof. Rismal, nasprotuje gradnji zadrževalnika s predpostavko, da je dovolj vode za vodo oskrbo iz Reke, vključujoč akumulaciji Klivnik in Mola.

Detajlnejša analiza možnosti rabe vodnih virov v okviru vodne bilance je to tezo ovrgla, ker, sicer korektno bilančno gledano, tehnični preračun pobudnika ne upošteva dejanskih omejitev rabe vodnih virov v prostoru. Ob tem pobudnik tudi ni upošteval strogih okoljevarstvenih meril varovanja naravne dediščine na vplivnem območju PŠJ, ki so, glede rabe reke Reke, izredno restriktivne.

Z upoštevanjem vseh izhodišč in omejitev rabe, da reka Reka kot edini vodni vir je bila potrjena tudi pravilnost odločitve o izgradnji akumulacije na Suhorici pritoku Reke, pri čemer služi Reka zgolj kot dopolnilni vodni vir ob posebnih pogojih rabe in upoštevanju omejitev v prostoru, niti bilančno in toliko bolj zaradi okoljevarstva ni ustrezna« – Kar pa niso podprli z nobenim verodostojnim dokazom!!:«

MOP pa ne pove, da so leta 2007 to »optimalno« varianto Suhorica/Padež, po omenjeni študiji 2006 IEI Mb. in KSH FGG Lj., po predračunu za 109 milijonov evrov, na zahtevo Računskega sodišča 2006, z natančno ekspertizo že leta 2007, ovrgli izvedenci Instituta za vode v Dortmundu in Visoke tehniške šole v Dresdnu:

  1. Rešitev za novo veliko akumulacijo na Suhorici s 57m visoko zemeljsko pregrado je že zaradi napačnega predpisa MOP, za Qes 1.388 l/s na v.p. Trnovo, že v temelju napačna, ker ne upošteva, hidroloških meritev, da Reka od svojega izvira naprej tudi v Škocjanskih jamah naravno presuši.

  2. Iz istega razloga je napačna tudi zahteva hidrologa tega optimalnega projekta Suhorica /Padeš iprof. dr. Brillyju da, »zaradi znamenitosti Škocjanskih jam in njihovega pomena ter zaščite kot svetovne dediščine na seznamu UNESCO, poseganje v pretoke Reke manjše od 800 l/s, z eko-hidrološkega stališča nedopustno« (Brilly, Gradbeni vestnik- letnik 58-oktober 2009 – stan 261)

  3. Vodna bilanca (slike 1, 2 in 3) pokaže , da imata po tem že neizkoriščeni akumulaciji Mola in Klivnik za pokritje primanjkljaja vode RV v Rižani in s kraško podtalnico črpališč Klariči Brestovica in na izviru Bistrica, za vse tri vodovode za 50 let dovolj vode tudi, če bo za radi klimatskih sprememb, za 33.52% manj vode.

  4. Znižanje velikih 30% izgub v omrežju, ponovna uporaba »sive« onesnažene vode in drugi poznani načini za varčevanje z vodo, so dodatna rezerva.

  5. Že zgrajena cev preko Rodika z RV za kraško podtalnico črpališč Klariči, Brestovica in na izviru Bistrice Kraškega in Ilirskobistriškega vodovoda je dodatna obojestranska varnost enotnega sistema vseh treh vodovodov.

  6. Gradnja nove akumulacije na Suhorici v varovanem območju Škocjanskih jam je zaradi visoke cene vodnogospodarsko tudi krajnsko in ekološko, napačna rešitev.

  7. Nasprotno pa je transport vode iz Mole in Klivnika za vodovod, po Reki do odvzema vodovoda na v.p. Cerkvenikov mlin, vodnogospodarsko, ekološko in krajinsko pozitivna rešitev, ker Reko, ki sicer naravno presuši, na 20 km dolgem , odseku Reke, ohrani za ribištvo in za drugo vodno življenje.

  8. Obe akumulaciji po tem »optimalnem« projektu Suhorica/Padež zaradi napačnea predpisa m predpisu MOP Qes = 1.388 l/s »optimalnem« projektu Suhorica/Padež ostaneta še naprej neizkoriščeni

Za ta napačni projekt s Suhorico/Padež bo država plačala 109 milijonov evrov – skupaj z akumulacijama Molo in Klivnik – ki bosta po tem projektu ostali, kot sta že 30 let, še naprej neizkoriščeni, čeprav imata z Rižano, kraško podtalnico na črpališčih kraške podtalnice v Klaričih v Brestovici in na izviru Bistrice, za obalo in zaledni Kras, za 100 let dovolj vode, stane pa le 25 milijonov evrov!

Po navedbah bivšega direktorja RV dipl. ing. Hočevarja, ker že 40 let nimajo dovolj vode, so za njen uvoz iz sosednje Hrvaške in iz Kraškega vodovoda, za napačne projekte in raziskave s tem druge s tem povezane stroške, že plačali 50 milijonov evrov.

Dosedanjo škodo pri 2% obrestni meri, če upoštevamo sedanjo vrednost 28 milijonov evrov mrtvega kapitala države, zaradi napačnega predpisa MOP za Qes = 925 l/s, v že 30 let neizkoriščenih akumulacijah Moli in Klivniku, je mogoče oceniti na 50 milijonov evrov. Skupaj z oceno ing. Hočevarjem 100 milijonov evrov. Če bodo zgradili novo »optimalno« rešitev, katero so podpisali pogodbo za projekt za 4,98 milijona evrov vrednosti ki so jo že imenovani projektanti ocenili že leta 2006 na z neizkoriščeno Molo in Klivnikom 96.469.304 evrov, bo država za vodo na obali plačala 300 milijonov evrov. Če uporabijo vodo iz že zgrajene Mole in Klinika pa 10 krat manj le 25 milijonov.

Za to napačno rešitev Suhorica/Padež pa sta direktor Direkcije za vode Roman Kramer in direktor LUZ Tadej Pfajfar, ki je vodilni partner v projektu, podpisala novo pogodbo za 4,98 milijonov evrov, da bi se v okviru priprave državnega prostorskega načrta, poleg obdelave možnosti tega vira Suhorke – Padeš analizirala še ekonomika in vplivi na okolje.

Dokazov, ki so jih tudi pred podpisom pogodbe za 4,98 milijonoevrov ponovno prejeli pa niti ne pogledajo, kot jih že drž. sekretarka dr. Gorišek že v pismu MOP Štev.:544-01-2/2005, datum: 24.04.2006. ni niti pogledala, ker jih MOP ni naročiLo!

To, da MOP o tem napačnem »optimalnem« projektu Suhorica/Padež z napačnim predpisom MOP za Qes = 925 l/s in zahtevi hidrologa tega projekta prof. dr. Brillyja že 30 let, kljub pozivom, ne zagotovijo strokovno regularne obravnave, je proti pravilom stroke, Vodnega zakona in Uredbe o izvajanju javnih investicij. Za varuha zakonitosti Računsko sodišče in PK pa to ni kršitev njihovih lastnih predpisov.

Demokraciji v 29.oktoslovo inž. dr. Marku Kosu v slovo napisali dr. Jurij Bertoncelj, Polona Avanzo in Srdjan Živulovič: »Slovenija ostaja v krizi občih človeških vrednot. Opisani primer to le potrjuje .

MOP s podpisom ministra dr. Gantarja pa pove št. 350-03-82/93 12/01A. z dne 19.1.1996: »Noben v Republiki Sloveniji veljaven predpis ne nalaga upravnim organom, to je tudi tukajšnjemu ministrstvu, da opravljajo revizijo tehnične dokumentacije, ali da zahtevajo, da se opravi revizija projektne dokumentacije, niti odgovornosti za ceno gradnje, ki se dovoljuje z odločbo« !?

17.11,20. upok. prof. Zdravstvene hidrotehnike na FGG l j. dr. Mitja Rismal

Zadnje novice

Sorodne vsebine