8.3 C
Ljubljana
petek, 14 junija, 2024

Skupina Triglav v prvem trimesečju z visoko rastjo dobička in uspešnim poslovanjem v vseh segmentih

Piše: Z. T. 

Skupina Triglav je v prvem trimesečju 2024 uspešno premostila izpad premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Opazno je povečala obsege poslovanja ostalih segmentov, predvsem segmenta Premoženje (za 12 odstotkov), rast pa je dosegla tako na trgih regije Adria (za 14 odstotkov) kot v širšem mednarodnem okolju (za 19 odstotkov). Ob tem je Skupina ohranila finančno stabilnost in dobro kapitaliziranost. Poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 43,3 milijona evrov (rast za 153 odstotkov), čisti poslovni izid Skupine pa 36,6 milijona evrov (rast za 154 odstotkov). Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta Skupina ob koncu prvega trimesečja ocenjuje, da bo dosegla načrtovani letni poslovni izid. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata letošnji redni letni skupščini delničarjev, ki bo 4. 6. 2024, izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar po trenutni ceni delnice predstavlja 5-odstotni dividendni donos.

POUDARKI POSLOVANJA V PRVEM TRIMESEČJU 2024
Celotni obseg poslovanja Skupine Triglav je v prvem trimesečju letos dosegel 488,7 milijona evrov, kar je na nivoju lanskega primerljivega obdobja. Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine je dosegel 43,3 milijona evrov (lani 17,1 milijona evrov; indeks 253), medtem ko je čisti poslovni izid znašal 36,6 milijona evrov (lani 14,4 milijona evrov; indeks 254). Matična družba Skupine Triglav, Zavarovalnica Triglav, je ustvarila 29,4 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo (lani 8,8 milijona evrov; indeks 335) in 24,9 milijona evrov čistega poslovnega izida (lani 7,3 milijona evrov; indeks 341).

Kombinirani količnik Premoženje in Zdravje, ki izraža dobičkonosnost poslovanja teh dveh segmentov, je dosegel ugodno vrednost 87,9 odstotka (11,0 odstotne točke manj kot v enakem obdobju preteklega leta). Donosnost novega posla Življenje je znašala 14,9 odstotka (3,5 odstotne točke več kot v primerljivem lanskem obdobju).

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Leto smo začeli zelo obetavno, saj smo uspeli izjemno izboljšati rezultate Skupine glede na lanske. Na teh podlagah ob koncu prvega trimesečja ocenjujemo, da bomo dosegli načrtovani letni poslovni izid, ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta. V prvem trimesečju smo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki je v lanskem prvem trimesečju predstavljala 11 odstotkov celotne premije Skupine, večinoma že nadomestili s premijsko rastjo drugih zavarovalnih vrst na trgih regije in mednarodno. Na naše poslovanje v prvem trimesečju je pozitivno učinkovalo tudi škodno manj intenzivno dogajanje brez naravnih množičnih škodnih dogodkov. Če povzamem, v vseh segmentih obeh dejavnosti – zavarovalništvo in upravljanje premoženja – smo poslovali uspešno, za kar gre tudi zahvala ekipi sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav.«

FINANČNI REZULTATI PRVEGA TRIMESEČJA 2024
Skupina Triglav je kapitalsko močna, finančno stabilna in ustrezno likvidna. Njena bilančna vsota se je glede na konec leta 2023 povečala na 4,2 milijarde evrov (indeks 102), celotna vrednost kapitala pa je znašala 929,8 milijona evrov (indeks 104).

Celotni obseg poslovanja Skupine je v prvem trimesečju dosegel 488,7 milijona evrov (indeks 99), obračunana kosmata zavarovalna premija, ki v njem predstavlja 92-odstotni delež, pa je znašala 448,7 milijona evrov (indeks 99). Zaradi ukinitve dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je Skupina glede na enako lansko obdobje na slovenskem trgu zbrala 10 odstotkov manj celotne zavarovalne premije, ob tem pa je na mednarodnem trgu dosegla njeno 19-odstotno, na preostalih trgih regije Adria pa 12-odstotno rast. Z vidika geografske strukture zavarovalne premije je Skupina na slovenskem zavarovalnem trgu zbrala 58,6 odstotka celotne zavarovalne premije (64,7 odstotka v lanskem trimesečju), na preostalih trgih regije Adria 19,9 odstotka (17,5 odstotka v lanskem trimesečju), delež mednarodnega zavarovanja in pozavarovanja pa se je medletno povečal za 3,7 odstotne točke na 21,5 odstotka.

Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine je znašal 43,3 milijona evrov (lani 17,1 milijona evrov). Njegov pretežni del, 38,3 milijona evrov, je bil ustvarjen iz zavarovanja (lani 7,4 milijona evrov), visoka rast pa je bila dosežena v vseh treh segmentih, tj. Premoženje, Življenje in Zdravje. Poslovni izid iz naložbenega dela je v letošnjem prvem trimesečju dosegel 5,2 milijona evrov. Na primerljiv rezultat lani (11,3 milijona evrov) je izrazito pozitivno vplivala sprememba rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa (v višini 5,5 milijona evrov), medtem ko letos nanj ni imela pomembnega vpliva (0,4 milijona evrov). Član uprave Uroš Ivanc je pojasnil: »Naložben del našega poslovanja je v prvem trimesečju potekal v ugodnih razmerah in uspešno, na dosežen izid pa je v največji meri vplivala rast obrestnih prihodkov. Ob tem smo v segmentu upravljanja premoženja na podlagi neto prilivov in učinkov kapitalskih trgov občutno povečali sredstva, ki jih upravljamo v vzajemnih in pokojninskih skladih ter preko individualnega upravljanja premoženja, ter ustvarili dobre rezultate.«

Skupna sredstva v upravljanju Skupine so ob koncu prvega trimesečja znašala 5.162,7 milijona evrov in so bila 6 odstotkov višja kot konec leta 2023. Od tega so družbe Skupine upravljale lastna sredstva in sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje v višini 3.508,8 milijona evrov (indeks 103 glede na konec leta 2023). Sestava tega portfelja je primerljiva stanju konec leta 2023, saj največji delež, 52,8 odstotka, predstavljajo obveznice na razvitih trgih in z večinoma visoko bonitetno oceno. Trajnostne naložbe s fiksnim donosom Skupine Triglav so dosegle 267,4 milijona evrov, kar je 2 odstotka več kot ob koncu leta 2023, njihov delež v celotnem obvezniškem portfelju pa se je povečal na 11,3 odstotka (11,1 odstotka ob koncu leta 2023). Skupina upravlja tudi sredstva v vzajemnih in pokojninskih skladih ter premoženje strank v individualnem upravljanju v višini 1.542,6 milijona evrov (indeks 115).

Anualizirana donosnost finančnih naložb Skupine Triglav, brez naložb v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je znašala 2 odstotka, kar je enako kot v enakem obdobju lani.

Drugi vseobsegajoči donos je znašal 2,1 milijona evrov (leto prej 7,6 milijona evrov). Član uprave Uroš Ivanc je pojasnil: »V prvem trimesečju letos ni bilo večjih sprememb iz naslova prevrednotenj finančnih instrumentov in zavarovalnih obveznosti. Skrbimo za ustrezno usklajenost trajanja naložb in obveznosti, zato je bil neto učinek teh na vseobsegajoči donos relativno nizek.«

POSLOVANJE V PRVEM TRIMESEČJU 2024 PO SEGMENTIH
Segment Premoženje: Celotni obseg poslovanja se je povečal za 12 odstotkov na 397,5 milijona evrov. Z enako stopnjo so se povečali tudi prihodki od zavarovalnih storitev in so znašali 260,5 milijona evrov, njihova rast pa izvira iz povečanja obsega zavarovanosti, vpliva preteklih dvigov premijskih stopenj na dvig premije in večjega obsega prodaje zavarovanj po načelu prostega pretoka storitev (FOS posli). Obračunane škode so se medletno znižale za 6 odstotkov na 125,2 milijona evrov, stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi stroški, pa so se povečali za 2 odstotka na 65,0 milijona evrov. Kombinirani količnik segmenta Premoženje je znašal ugodnih 89,5 odstotka (lani 98,8 odstotka). Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 28,5 milijona evrov (lani 7,1 milijona evrov).

Segment Življenje: Celotni obseg poslovanja se je povečal za 5 odstotkov na 59,6 milijona evrov. Donosnost novega posla je dosegla 14,9 odstotka (3,5 odstotne točke več kot lani). Pogodbeno storitvena marža se je povišala za odstotek na 224,7 milijona evrov, delež novoustvarjene pogodbeno storitvene marže v njej pa se je povečal za 0,6 odstotne točke na 5,0 odstotka. Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 6,1 milijona evrov (lani 3,5 milijona evrov).

Segment Zdravje: Po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji se je letošnji trimesečni celotni obseg poslovanja medletno zmanjšal za 90 odstotkov na 5,0 milijona evrov. Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo je bil pozitiven v višini 4,2 milijona evrov predvsem zaradi učinka zmanjšanja rezervacij kot posledice ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Segment Upravljanje premoženja : Celotni obseg poslovanja je dosegel 26,6 milijona evrov (indeks 92), Prihodki iz upravljanja premoženja (prihodki od provizij) so se povečali za 16 odstotkov na 11,2 milijona evrov. Trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 4,5 milijona evrov, njegovo 32-odstotno medletno znižanje pa je predvsem posledica učinka enkratnih dogodkov, ki so pozitivno vplivali na poslovni izid v preteklem letu.

DRUGI POUDARKI
Dividenda in redna skupščina delničarjev. Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata letošnji skupščini delničarjev, ki bo 4. 6. 2024, izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico in v skupnem znesku 39,8 milijona evrov, kar po trenutni ceni delnice predstavlja 5-odstotni dividendni donos. Zavarovalnica želi konsistentno izvajati dividendno politiko in pri tem izpolnjevati pričakovanja delničarjev, da je zanje na dolgi rok stabilna, varna in donosna naložba.

Segment Zdravje. Poteka postopek pripojitve družbe Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k Zavarovalnici Triglav, matični družbi Skupine Triglav. Pripojitev prinaša poenostavljeno in optimizirano poslovanje Skupine Triglav v segmentu Zdravje na slovenskem trgu po prenehanju izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav v prvem trimesečju 2024

v milijonih EUR
1-3 2024 1-3 2023* Indeks
Celotni obseg poslovanja (1+2) 488,7 494,5 99
Obračunana kosmata zavarovalna premija (1) 448,7 454,4
99
Drugi prihodki (2) 40,0 40,1 100
Poslovni izid iz zavarovanja (1) 38,3 7,4 520
Prihodki iz zavarovalnih storitev 288,3 304,0 95
Obračunane škode 130,5 186,2 70
Stroški pridobivanja, admin. stroški, vključno z nepripisljivimi 76,5 77,6 99
Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb -42,0 -30,8
Čisti drugi zavarovalni prihodki/odhodki -0,9 -2,0
Poslovni izid iz naložbenega dela (2) 5,2 11,3 46
Rezultat iz naložbenja 60,8 26,0 234
Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb -56,8 -21,0
Sprememba rezervacij za nedoseganje zajamč. donosa 0,4 5,5 7
Pripadajoči dobički/izgube in oslabitve naložb v povezane družbe 0,8 0,8 101
Poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti** (3) -0,1 -1,5
Poslovni izid pred obdavčitvijo (1+2+3) 43,3 17,1 253
Čisti poslovni izid 36,6 14,4 254
Drugi vseobsegajoči donos 2,1 7,6 28
1-3 2024 1-3 2023
Kombinirani količnik Premoženje & Zdravje 87,9 % 98,9 %
Škodni količnik Premoženje & Zdravje 62,4 % 74,1 %
Odhodkovni količnik Premoženje & Zdravje 25,5 % 24,9 %
Donosnost novega posla Življenje 14,9 % 11,4 %
Anualizirana dobičkonosnost kapitala 17,1 % 6,6 %
Donosnost naložb 2,0 % 2,0 %
31. 3. 2024 31. 12. 2023 Indeks
Bilančna vsota 4.190,1 4.099,0 102
Kapital 929,8 891,1 104
Sredstva v upravljanju (AUM) 5.162,7 4.851,4 106
Pogodbeno storitvena marža (CSM) 241,6 238,4 101
Število zaposlenih 5.267 5.318 99

* Pojasnilo glede primerjalnega obdobja 1-3 2023: V lanski objavi informacije o poslovanju v prvem trimesečju 2023 Skupine Triglav so bili podatki prvič prikazani skladno z MSRP 17, oblikovani pa so bili na nekonsolidirani podlagi (niso vsebovali izločitev medsebojnih transakcij med družbami v Skupini). Tu prikazani podatki za prvo trimesečje 2023 so konsolidirani, pri njihovem izračunu pa so upoštevane tudi določene izboljšave izračunov po MSRP 17, ki so bile izvedene tekom leta 2023. Lani objavljeni trimesečni podatki vsebinsko ne odstopajo od letošnjih z vidika informacije o uspešnosti poslovanja Skupine. Zaradi ustrezne transparentnosti podatkov povzemamo bistvene razlike med njimi: lani je bil objavljen trimesečni poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 18,5 mio evrov, sedaj znaša 17,1 mio evrov; čisti poslovni izid v višini 16,1 mio evrov sedaj znaša 14,4 mio evrov; drugi vseobsegajoči donos v višini 8,1 mio evrov je sedaj 7,6 mio evrov, obračunane škode v višini 252,3 mio evrov (izračunane po MSRP 4) so sedaj 186,2 mio evrov; celotni obseg poslovanja v višini 484,6 mio evrov je sedaj 494,5 mio evrov in kombinirani količnik Premoženje & Zdravje v višini 94,7 odstotka je sedaj 98,9 odstotka.

** Izločeni so prihodki v Skupini (npr. družb Triglav Svetovanje, Triglav zdravje asistenca in Triglav, Upravljanje nepremičnin).

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine