2.2 C
Ljubljana
sreda, 6 decembra, 2023

Urejanje protipoplavnih nasipov v Občini Železniki

Piše: C. R.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je simbolno odprl realizirani projekt povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko v občini Gorenja vas – Poljane ter si ogledal urejanje protipoplavnih nasipov v občini Železniki ob reki Sori. Sestal se je tudi z županoma občine Gorenja vas – Poljane Milanom Čadežem in Železniki mag. Antonom Luznarjem.

Mag. Andrej Vizjak je skupaj z županom Občine Gorenja vas – Poljane, Milanom Čadežem simbolno odprl realiziran projekt »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«.

S samo investicijo je bilo izvedeno znižanje višinskega nivoja maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov (predvsem na Ločivnici) ter izboljšanje hidravličnih lastnosti na vplivnem območju naselja Poljan in bližnjih naselij.

V okviru pogodbenih del so se izvedle naslednje ureditve:

  • izvedla se je korekcija krivine Sore in izliva hudournika Hotovlja, s katero se bodo izboljšale hidravlične razmere na območju Hotovlje,
  • na izlivu pritoka Hotoveljščice se je območje rokava izvedel kot zatok,
  • obnovil se je porušen nizki jez na Sori pod izlivom Hotoveljščice,
  • zgradil se je nov most preko reke Sore, s katerim so se izboljšale hidravlične razmere na območju mostu čez Soro,
  • z ureditvijo Brenteževega grabna in znižanja terena na področju Predmosta, se je preusmeril poplavni tok reke Sore po desnoobrežni poplavni ravnici med strugo Sore in naseljem Predmost,
  • izvedel se je nasip in protipoplavni zid na zahodni strani cerkve v Predmostu,
  • uredilo se je sotočje na izlivu Ločivnice v Soro s tangencialnim iztokom Ločivnice v Soro,
  • preoblikoval se je pretočni profil Ločivnice skozi osrednji del Poljan,
  • zamenjala sta se most in brv čez Ločivnico v Poljanah.

Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 2.919.011 evrov (EUR), končna vrednost izvedenih del pa je bila 3.320.592 EUR. Povečanje vrednosti investicije je bila zaradi dodatnih in več del, ki so se med samo gradnjo pokazala na terenu in so imela za posledico spremenjene projektantske rešitve in posledično same izvedbe del. Projekt je bil financiran iz sredstev Sklada za vode v višini 2.474.438 EUR (74 %), s strani Občine Gorenja vas Poljane pa v višini 846.154 EUR (26 %).

Minister mag. Vizjak je izpostavil pomen sodelovanja: »brez tesnega sodelovanja direkcije za vode in skupnosti ni mogoče speljati takšnih projektov, zato je takšen primer tukaj zgled dobrega sodelovanja, in vzajemno te ureditve niso samo protipoplavne so tudi večnamenske, je več koristi s takšnimi ukrepi. Direkcija za vodo in ministrstvo si prizadevata pospešit projekte na način, da se sklepajo tovrstni sporazumi z občinami.«

Ravno tako je bil minister seznanjen z urejanjem protipoplavnih nasipov v Občini Železniki ob reki Sori.

Glede na situacijo v gradbeništvu je minister mag. Vizjak izrazil zadovoljstvo: »da dela kljub razmeram v gradbeništvu in širše potekajo nemoteno, in predvidevamo, da bo zaključeno avgusta prihodnje leto. Poplavna varnost je izrednega pomena tu v Železnikih in za Škofjo Loko in dolvodno za prebivalce.«

Naloga države je, da v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja izvedbo izrednih ukrepov. Ti izredni ukrepi so zlasti: ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečane posledice škodljivega delovanja voda, dežurna služba pri izvajalcu javne službe, odstranjevanje plavja in omogočanja pretočnosti struge tekočih voda ter izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrabnih nasipov, nasutij in prebojev). S temi ukrepi  se varuje pred škodljivim delovanjem voda, ki bi utegnile v izrednih razmerah imeti negativne posledice na življenje in premoženje ljudi.

Ministrstvo za okolje in prostor je za varnost ljudi s protipoplavnimi ukrepi in vzdrževanjem vodotokov namenilo bistveno več finančnih sredstev. V letu 2022 je za zagotavljanje poplavne varnosti namenilo 241,4 milijona EUR sredstev, od tega 107,2 milijona EUR evropskih sredstev. V letu 2022 je za celotno državo predvidenih 41 projektov.

Vir: Gov.si

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine