Odbor 2015: Bo predsednik vrhovnega sodišča ukrepal? 15. kršitev človekovih pravic

  • Napisal  Demokracija
Franc Kangler Franc Kangler Foto: Urban Cerjak

Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 15. kršitev človekovih pravic v zadevi Franc KANGLER.
Pri postopkih v zadevi Franc KANGLER, ki se vodijo na Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev ZKP in drugih predpisov. Izpostaviti želimo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije (da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist).

Pri pregledu dokumentacije v zadevi Franc KANGLER smo ugotovili, da je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki sta jih povzročila mariborski sodnik dr. Janez Žirovnik in bivši državni tožilec Boris Marčič. S kršitvami je bil seznanjen tudi na novo izvoljen generalni državni tožilec Drago Šketa, takratni vodja mariborskih tožilcev.
V preteklosti je zagovornik dr. Marko Bošnjak že večkrat seznanil Okrajno, Okrožno in Višje sodišče v Mariboru, da je v sodnih postopkih zoper gospoda Kanglerja, prišlo do hujših kršitev človekovih pravic ter do zlorabe nekaterih določb 153. in 154. člena ZKP.

Tako smo na podlagi ugotovitev takratnega zagovornika dr. Marka Bošnjaka in zadnje odločbe Ustavnega sodišča z dne 24. 3. 2017, številka U-I-246/14-20, pri ponovnem pregledu nekaterih dokumentov v zadevi Franc Kangler ugotovili, da je sodnik dr. Janez Žirovnik ravnal nezakonito, ko je z dokumentom z dne 7. 5. 2011, pod številko Pp 1/2009, komplet spis Pp 1/2009 predal mariborskemu tožilstvu v nadaljnjo pristojno obravnavo, čeprav je vedel in se zavedal, da se na podlagi določb ZKP, vsi izsledki in vsi ukrepi hranijo le na sodišču. Na istem dokumentu je tudi podpis takratne vodje mariborskega tožilstva Draga Šketa z dne 7. 5. 2011, kjer s podpisom potrjuje, da je omenjeni dokument in priloge – spis, videl. Vodja tožilstva Drago Šketa bi moral biti pozoren na določbe ZKP in nezakonito ravnanje pristojnega tožilca Borisa Marčiča, katerega bi moral opozoriti na nezakonitost dela, spis pa bi moral nemudoma vrniti sodišču.

Takratna tožilka Elizabeta Györkös je od policije zahtevala poročilo o uporabi ukrepov z dne 23. 7. 2010, pod številko 2340-g/08/33-78, katerega je policija omenjenega dne tudi podala. Tožilka zoper Franca Kanglerja in druge (Emanuel Čerček...) ni zahtevala kazenske ovadbe, temveč samo poročilo. Vse ukrepe Pp 1/2009 je omenjena tožilka predala preiskovalnemu sodniku v preizkus 26. 7. 2010.
Na podlagi določb ZKP in omenjene odločbe Ustavnega sodišča RS je zakoniti skrbnik Pp 1/2009 samo mariborsko sodišče.

Tako kot zmeraj, bomo tudi tokrat naše trditve potrdili z dokazi. V Odboru 2015 smo že velikokrat dokazali, da je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic, kakor tudi nespoštovanja zakonodaje. Kot dokaz za vse zgoraj navedene kršitve prilagamo dokument mariborskega tožilca Borisa Marčiča, z dne 9. 4. 2014, pod številko KT/1275/11, s katerim Okrožno sodišče v Mariboru prosi, da se Pp 1/2009 v zvezi z Emanuelom Čerčekom uničijo. K dokumentu je tožilec priložil CD zgoščenke in prepise pomembnih pogovorov, čeprav za prepise ni bilo odredbe. Kako je mogoče, da je mariborsko tožilstvo imelo v posesti skoraj štiri leta CD zgoščenko in prepise pogovorov, čeprav bi se le ti morali od dne 26. 7. 2010 hraniti le na Okrožnem sodišču v Mariboru? Prav tako je iz dokumenta sodnika dr. Janeza Žirovnika z dne 11. 4. 2014, pod številko Pp 1/2009 razvidno, da je odredil uničenje gradiva, čeprav bi moral vedeti in se zavedati, da je takratni okrožni državni tožilec Boris Marčič storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, saj je globoko kršili določbe ZKP in nezakonito deloval, s tem ko je imel štiri leta nezakonito v posesti CD-je in prepise pogovorov. Da je prišlo do podajanja Pp 1/2009 dokumentov med okrožnim sodišče in tožilstvom v Mariboru je dokaz tudi uradni zaznamek sodnika Žirovnikova z dne 7. 5. 2011 v zadevi »K.R«, kjer piše, da je okrožno državno tožilstvo vrnilo sodišču zbrano gradivo in obenem podalo izjavo, da pregona ne bo nadaljevalo. Iz tega uradnega zaznamka je jasno razvidno, da je sodnik dr. Žirovnik ponovno »spregledal«, da bi morali biti vsi Pp 1/2009 ukrepi shranjeni samo na sodišču.

Iz omenjene odločbe Ustavnega sodišča in določb ZKP je jasno razbrati, da ko enkrat Pp 1/2009 pride na sodišče, le to hrani samo sodišče. V zadevi Franc Kangler še do danes ni jasno, kje se trenutno nahajajo originali DVD oziroma tri kopije, kot je razvidno iz poročila, katerega je podala policija. Kanglerjev zagovornik dr. Marko Bošnjak je večkrat zahteval sodnega izvedenca in tudi pregled hranjenja Pp 1/2009 ukrepov, vendar mariborsko okrajno, okrožno in višje sodišče ni sledilo dokaznemu predlogu obrambe.

Odbor 2015 poziva predsednika Višjega sodišča v Mariboru Marjana Pliberška, da na podlagi določb in pristojnosti odredi pregled hranjenja Pp 1/2009 ukrepov ter v skladu z odločbo Ustavnega sodišča in drugimi pristojnostmi ukrepa, kot je to že storil, ko je odredil pregled poslovanja dne 30. 12. 2016, katerega je opravila sodnica Breda Cerjak Firbas.

Odbor 2015 poziva komisijo Državnega zbora RS - KNOVS, da takoj skliče izredno sejo ter na seji obravnava omenjeno problematiko, saj spada v njihovo pristojnost. Iz priloženih dokumentov je razvidno, da je prišlo do hujših zlorab določb ZKP, glede ravnanja z Pp 1/2009. Na seji komisije smo pripravljeni sodelovati in še podrobneje predstaviti omenjene kršitve.
Prav tako pozivamo predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča, da na podlagi zgoraj opisanega in priloženih dokumentov odredi izredni nadzor ter povzame vse druge ukrepe, ki so nujno potrebni, da se prepreči kršenje človekovih pravic in zakonodaje.

V Odboru 2015 se še zmeraj sprašujemo, kako je mogoče, da v eni zadevi prihaja do tolikšnega števila kršenja določb ZKP in drugih predpisov, pa zoper odgovorne kršitelje nihče od državnih organov ne odreagira in jih ne sankcionira? Prav tako pozivamo tudi generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja, da odredi izredni strokovni nadzor nad zakonitostjo dela mariborskih tožilcev ter sproži kazenski postopek, zoper Borisa Marčiča, saj smo prepričani, da gre za zavestno in namerno zlorabo uradnega položaja, z željo, da se škodi Francu Kanglerju in ostalim.

Poudariti želimo, da je iz zgoraj omenjene odločbe Ustavnega sodišča jasno razvidno, da je v zadevi Franc Kangler prišlo do hujših kršitev človekovih pravic, ko je takratni predstojnik mariborskih kriminalistov Marjan Fank sam brez odredbe preiskovalnega sodnika odredil prepise pogovorov in le te uporabil za podaljšanje ukrepov, kar je razvidno iz naših dosedanjih ugotovitev, o katerih smo vas že obveščali.

ZA človekove pravice!

Predsednik Odbora 2015
Željko VOGRIN

nazaj na vrh