Uničevalci naše kulturne dediščine

  • Napisal  Marinka Kurilić
Ljubljanska tržnica Ljubljanska tržnica Foto: Wikimedia Commons/ CC BY SA 3.0

Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana (v nadaljevanju ZVKDS) je dne 8. 12. 2015 izdal kulturnovarstvene pogoje za območje Tržnice, Vodnikovega in Krekovega trga. V pogojih je navedeno, “ da je podzemno parkirno hišo mogoče graditi v območju dvorišča križnega hodnika nekdanjega samostana ter na območju severnega trakta, ki se lahko odstrani, razen če predhodne arheološke raziskave potrdijo, da so ostaline tudi  na teh območjih dobro ohranjene”. Za gradnjo garaž je bilo torej na razpolago 1165m2 na etažo, v planiranih štirih etažah pa  prostora le za 200 avtomobilov.

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je pritožila na Ministrstvo za kulturo (MK) in to  je 6. 7. 2016 ugodilo pritožbi MOL, odpravilo prvotne kulturnovarstvene pogoje in zadevo vrnilo v ponovno odločanje zavodu. Politika je posegla v strokovno odločitev. Dne 3. 8. 2016 je ZVKDS izdal nove kulturnovarstvene pogoje. Stroka je klonila.

Tudi na Kongresnem trgu je stroka klonila pod pritiskom politike in investitorja. Danes smo v situaciji, da bomo ostali tudi brez srednjeveške kulturne dediščine, kot smo ostali brez neprecenljivih več kot 4000 let starih kulturnih ostalin na Kongresnem trgu. Tu smo bili priča, da so priganjali arheologe z gradbeno mehanizacijo, zgradili garaže, nato pa uredili Chopinov prehod od stranišč pod Plečnikovim podhodom do stranišč v sklopu garaže, vmes pa uredili nekakšno prezentacijo iEmona, ki zapuščena čaka na obisk redkih turistov, ki zaidejo v podzemlje.

Novo kulturnovarstveno soglasje pomeni, da se celotno območje Tržnice, Vodnikovega in Krekovega trga (barbakan) razišče do sterilne geološke osnove, tudi območje, ki so ga že raziskali arheologi v letih 2009-2011 in  je bilo torej že temeljito raziskano. Izvzeto je le območje cerkve Marijinega vnebovzetja.

Dne 20. 12. 2016 je bilo v Dnevniku zapisano, da je MOL pripravila načrt arheoloških izkopavanj za pridobitev posebnega soglasja ministrstva za kulturo. V 250 dneh naj bi Mestni muzej s 64 delavci, vključno z 8 arheologi in dvema tehnikoma prekopal celotno območje 9.150 m2 (120m x 65m + 45x 30), torej sedemkrat  večjo površino kot jo dovoljujejo kulturnovarstveni pogoji z dne 8. 12. 2015. Gre torej za izkop gradbene jame.

Dovoljeno je torej uničenje arheoloških ostankov vse do sterilene geološke osnove, kar je v nasprotju s konvencijami ICOMOSa (ki jih je ratificirala RS), ki zahteva ohranitev in prezentacijo arheoloških ostankov in situ – na mestu samem.

V pismu organizaciji European Walled Towns (EWT) z dne 11 .11. 2016  je minister za kulturo Anton Peršak zapisal, da bo vzhodno srednjeveško obzidje ohranjeno. Opravljene bodo arheološke raziskave,  na podlagi katerih bo odločeno, ali se bodo garaže gradile.

V obdobju pred letom 2010 so bile opravljene potrebne raziskave z arheološkim izkopavanjem, jedrnimi vrtinami in nedestruktivno radarsko metodo,  kar je bila osnova kulturnovarstvenim pogojem z dne 8. 12. 2015. Dodatnih arheoloških raziskav, ki bi bile lahko povod za spremembo kulturnovarstvernim pogojem po letu 2011 ni bilo.

Na vprašanje ZVKDSu, kaj je bil povod za nove kulturnovarstvene pogoje z dne 3.8.2016, ki se tako drastično razlikujejo od pogojev 8. 12. 2015 je ZVKDS, gospod Boris Vičič, dne 30 .5. 2017 odgovoril: ” Kulturnovarstveni pogoji, izdani 3. 8. 2016., so v bistvu natančnejša (vsebinska in grafična) predstavitev pogojev z dne 8. 12. 2015.”

Izjava je neresnična z namenom zavajanja javnosti.

Gospod Minister Anton Peršak pa je na isto vprašanje 2. 6. 2017 odgovoril: ”Opozarjamo, da je zavod pri izdaji kulturnovarstvenih soglasij za posege in predhodni določitvi kulturnovarstvenih pogojev samostojen strokovni subjekt… Na zastavljena vprašanja lahko torej odgovorita zavod kot izdajatelj kulturnovarstvenega soglasja oziroma Mestna občina Ljubljana kot investitor… Ministrstvo dodatno pojasnjuje, da s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda predpisane arheološke raziskave niso uničenje arheoloških ostankov. Tovrstvene raziskave omogočajo službi za varstvo kulturne dediščine nadzorovano odstranitev dediščine pred sprostitvijo zemljišča za gradnjo... Tak način je uveljavljen po vsej Evropi, v Sloveniji se tovrstne raziskave  izvajajo tudi na trasah avtocest oz. drugih infrastrukturnih objektov”.

Gospod minister,  osrednja ljubljanska tržnica v starem mestnem jedru Ljubljane, ni trasa avtoceste !!

Prav tako ne poteka trasa avtoceste preko Kongresnega trga, Špice in Kolizeja, kjer je ministrstvo za kulturo sramotno sodelovalo pri uničenju naše kulturne dediščine.

 Tisti, ki bi prvi morali varovati našo kulturno dediščino, to je Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, sta prva, ki jo uničujeta. Ob tem je grozljivo to, da jih plačujemo davkoplačevalci!

Apeliramo na Komisijo za preprečevanje korupcije, da prouči sum koruptivnega ravnanja med Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter ugotovi odgovornost za naklepno uničevanje naše kulturne dediščine.

Ker gre za uničenje kulturne dediščine, ki ni last investitorja, temveč je last vseh nas, ne samo sedanje temveč tudi bodočih generacij. Uniči se le enkrat, a takrat za vselej. 

Kaj bi si turisti ogledovali v npr. Egiptu, Benetkah itd. (turizem je pomembna gospodarska dejavnost), če bi ne bilo kulturne dediščine. Našim naslednikom to narodovo zavest pa tudi turistične zanimivosti jemlje in celo uničuje skorumpirana politika s podporo uklonljive stroke, kljub podpisu mednarodnih konvencij. To je še dodatno nespoštovanje, zaradi česar bi morala odgovarjati MOL in MK.

S strani MOL pa je to istočasno sprevrženo dejanje, ker širi peščeva področja v centru mesta, istočasno pa bi gradila garažo.

Župan pa ne pove resnice, da na tem prostoru nikoli več ne bi bilo tržnice, ker je nismo zasledili v strateškem načrtu.

 

Marinka Kurilić

za civilno iniciativo Tržnice ne damo

nazaj na vrh