Splošni pogoji nagradne igre

Povemo, ko izvemo

Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Povemo, ko izvemo« (v nadaljevanju - nagradna igra) je podjetje Nova obzorja d.o.o., Mivka 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra bo potekala od 02.10.2014 do vključno 16.10.2014. Dnevna žrebanja bodo potekala vsak dan trajanja nagradne igre za prejšnji dan, končno žrebanje pa en dan po zaključku nagradne igre.

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in obveščanje registriranih in neregistriranih obiskovalcev na portalu www.demokracija.si.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične/ pravne osebe) stari nad 13 let. V primeru, da je sodelujoči pravna oseba je potrebno priložiti veljavno potrdilo o odgovornosti ob prevzemu nagrade.

Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se bodo strinjali s splošnimi pogoji in upoštevali splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri veljajo le slovenski IP naslovi pri registraciji in ogledih ter sami nagradni igri. V kolikor organizator ali izvajalec ugotovi, da udeleženec goljufa pri sami nagradni igri, ga lahko brez obvestila izloči iz nagradne igre in mu onemogoči nadaljnje sodelovanje v nagradni igri.

Potek nagradne igre

Na spletni strani www.demokracija.si obiskovalec poišče iskano besedo, ki je objavljena na spletni strani www.demokracija.si v poljubnem članku in poljubni kategoriji, nanjo klikne ter pusti zahtevane podatke (ime, priimek, elektronski naslov in leto rojstva). S tem postane sodelujoči v nagradni igri. Z oddajo svojih podatkov sodeluje v dnevnem žrebanju na dan, ko je oddal podatke, in v končnem žrebanju.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrade

O žrebanju in podelitvi nagrad bomo udeležence nagradne igre obvestili prek spletne strani www.demokracija.si ali prek e-maila ali prek družbenih omrežjih ali prek tiskane izdaje tednika Demokracija. Dobitniki »Končnih nagrad« bodo o nagradah obveščeni tudi s priporočeno pošto. O kraju in času dogodka, v kolikor obstaja, in naknadnih zahtevah v okviru prevzema nagrade in žrebanja bodo udeleženci nagradne igre naknadno obveščeni na njihov podani e-mail naslov, na družbenih omrežjih organizatorja - Facebook in Twitter ter na spletnih straneh organizatorja.

V kolikor nagrajenec nima možnosti, da na dan žrebanja pride po nagrado, lahko to naredi naslednji dan. Nagrajenec ima 10 delovnih dni čas, da prevzame nagrado. To lahko stori osebno v poslovnih prostorih organizatorja ali pa se mu na njegovo zahtevo nagrada na njegove stroške pošlje po pošti s storitvijo »Poslovni paket Pošte Slovenije«. V nasprotnem primeru se nagrada podeli drugemu udeležencu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, načinu, uri in kraju žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Vsak sodelujoči lahko prejme samo eno nagrado. Nagrade ni mogoče izplačati v denarju. V primeru kakršnegakoli kršenja splošnih pogojev s strani izžrebanega, se izžreba drugega zmagovalca. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Nagrajenec bo objavljen na družbenih omrežjih organizatorja - Facebook in Twitter ter na spletnih straneh organizatorja.

Nagrajenec je dolžan organizatorju nagradne igre Povemo, ko izvemo ob prevzemu nagrade podati svoje podatke, kot jih zahteva organizator z namenom preverjanja istovetnosti udeleženca. Podatke katere bomo potrebovali: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade nagrajencu. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade v katerikoli drugi obliki ni možna in je nesprejemljiva.

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade

V primeru, da nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada podeli rezervnemu izžrebanemu udeležencu, organizator je pa prost vseh obveznosti, ki jih imata na podlagi teh pravil do nagrajenca.

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek, naslov, datum rojstva in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video promocijskem materialu organizatorja, kot tudi na vseh promocijskih materialih, katere uporablja organizator. Nagrajenec se tudi strinja, da v primeru da se podelitev nagrade posname, da lahko organizator objavi ta video posnetek na svojih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

V primeru, da je nagrajenec oseba stara pod 13 let, se izžreba drugo osebo, ki izpolnjuje ta pogoj. Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu udeležencu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nagrade.

Dnevne nagrade

vsak dan žrebanje za 3 nagrade (kapa ali majica)

Končne nagrade

1x trimesečna naročnina na tednik Demokracija

1x komplet knjig založbe Nova obzorja

3x polletna naročnina na elektronsko izdajo tednika Demokracija

5x knjiga iz založbe Nova obzorja

Davki in akontacija dohodnine

Nagrade ne presegajo vrednosti, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je pred izročitvijo nagrade organizatorju dolžan predložiti davčno številko.

Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katera je bila nagrajenec v nagradni igri v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebno nagrajencu oziroma njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kratke izpade oziroma nedelovanje spletne strani, ki je platforma nagradni igri ter za vse posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v iskani elektronski ali kateri koli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.demokracija.si ter v pisni obliki na naslovu organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na straneh socialnih omrežij. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestila udeležence.

Vse informacije, ki jih udeleženec posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. Pravila nagradne igre se v času izvajanje le-te lahko kadarkoli spremenijo. Sprememba se bo objavila v splošnih pogojih in, če se bo to organizatorju zdelo smiselno, tudi na spletni strani www.demokracija.si.

Varovanje osebnih podatkov in obveščanje

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-3 UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da sme organizator kot upravljavec osebnih podatkov upravljati podatke izključno za naslednje namene:

  • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
  • namenom obveščanja vsem sodelujočim,
  • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih,
  • izvajanje neposrednih trženjskih akcij,
  • pošiljanje e-novic po e-pošti v času nagradne igre,
  • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih organizatorja,

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (tistega, za katerega ne želi, da hrani osebne podatke; lahko tudi oba).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše.

Lastnik in upravljavec celotne baze udeležencev nagradne igre je izključno samo organizator.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in fotografije na spletni strani nagradne igre organizatorja in lastnika aplikacije, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v izbrani nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz nagradne igre v maksimalnem času 7 dni od prejema e-maila.

Veljavna pravila in pogoji nagradne igre so sestavni del pravnega razmerja med nagrajencem in organizatorjem Nova obzorja d. o. o.. Udeležencem nagradne igre so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije mora biti podane v pisni obliki, rešuje jih organizator nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Mihael Hočevar, direktor

V Ljubljani, 01.10.2014